"XXI amžiaus" priedas Nr.20 (23)

PRIEDAI


Meilės buveinė žemėje

Yra Lietuvoje tokia paslaptinga vieta, kur žmogus ir kentėdamas jaučiasi laimingas. Ta meilės ir ramybės buveinė - Valkininkų geležinkelio stoties gyvenvientėje, miško prieglobstyje esanti sanatorija. Mes, ligoniai, ją tebevadiname kardiologine ligonine, nes čia gydomi tie, kurių širdeles palietė chirurgo skalpelis. Vienų dar žaizdos neužgiję, žingsneliai tokie netvirti, kitų - jau randeliai širdy. Mus, tuos sužeistus žmones, gerumo aura apgaubia visi: gydytojai, seselės, masažistės, šeimininkėlės, slaugutės, valgyklos padavėjos ir virtuvės virėjos. Šio gerumu ir rūpestingumu neaplenkiamo kolektyvo siela ir visų atrama yra direktorius, vyr.gydytojas Modestas Juozaitis. Apie jį, kaip neeilinę asmenybę, net nedrąsu kalbėti. Ką gali pasakyti samanėlė apie ąžuolą? Gal ir gali, nes jie abu šlovina Kūrėją. Taigi gerbdama jo privatumą, kuklumą daug nepasakosiu. Tik noriu pasakyti, kad jo dvasios turtų gelmę gali pajusti, kai jis kukliai tarp ligonių įsijungia į sudabartintą Jėzaus Auką... Jo, save užmirštančios meilės pulsą labiausiai pajunti drauge stovint po Jėzaus kryžiumi, prie kenčiančiojo lovos, taip pat tapusios jo kryžiumi, jo, tarsi Apvaizdos visur suspėjančio, visur esančio. Jo vidinę giedrą gali pajusti iš tarsi prilaikytos šypsenos, tokios panašios į Tėvo namus iškeliavusio kunigo J.Zdebskio, beje, svarbiausią - ir dvasios.
Kai skyriaus vedėjas gyd. Valdas Kukulskis įeina į palatą, ji ir ligonių veidai nušvinta nuo mielos šypsenos, vidinės harmonijos, ramybės. Iš karto pajunti rūpestį, pasijunti saugi jo atidumo dėka. Tuo metu, atrodo, kad tu jam esi vienintelis, tiek kantraus jo dėmesio, rūpestingumo skirta tau, tarsi jam niekur nereikėtų skubėti, nors žinai, kiek daug ligonių ir rūpesčių dar jo laukia. Sugeba ligonį apgaubti dėmesiu, giedrumu, atjauta, įsiklausymu į įvairiausius jo skundus.
Ir visi mūsų gydytojai tarsi susitarę nepralenkiami gerumu, rūpesčiu, atjauta ligoniui. Jų šypsenos - tikros, kylančios iš atjautos, iš atsidavimo pareigai.
Mūsų mieląsias sesutes be išimties reikėtų vadinti senuoju, gražiu kreipiniu: gailestingoji seselė, o aš norėčiau dar papildyti - mylinčioji. Būna tokių gražių jų poelgių, tokių akimirkų, kad jų rūpestinga meilė sugraudina iki ašarų... ir norisi širdyje sakyti: "Dieve, aš tikrai nesu verta tokios meilės. Duok Dieve, kad visose ligoninėse dirbtų tokios seselės kaip mūsų!"
Pusvalandį praleidžiu masažo kabinete pas mielą Dalytę, o kitoje kabinoje girdisi masažistės Danutės pokalbis su ligoniu. Dievuliau mano, kiek reikia neeilinės kantrybės ir atjautos seselėms masažistėms, kai ligoniui atrodo, kad jis - vienintelis ir jo problemos - svarbiausios. Ir vis apie operacijas, apie savijautą, beveik visada tas pats ir tas pats. O per dieną kiek jų ateina! Angeliška jų kantrybė: ne tik išklauso, bet ir užjaučia, ir pataria. Po jų masažo tarsi atgimsti. Masažuojama mąstau: "Dieve, jų darbas - tai atjautos ir meilės malda..."
Abiejų skyrių šeimininkėlės - tikros darbščiosios bitelės. Kiek joms reikia perkloti lovų, pakeisti rankšluostėlių. Dar atėję kiekvieną paklaus: ar netrūksta ko nors, ar antros pagalvėlės nereikėtų, gal dusina, tars dar žodelį, nusišypsos ir taip skuba, bėga visą dienelę.
Slaugutės tvarko mūsų palatas kaip savo namus, o juk gerai žinau, kiek daug panašių rūpestėlių jų laukia sugrįžus į savuosius. Jos visada malonios, tarsi problemų neturėtų.
Nuėjusi į valgyklą, jaučiausi geriau negu kavinėje. Mūsų Ramunėlė ir Regina bėginėja, vos neskraido po salę, lyg joms nesunku būtų nešti pilną padėklą. Jos dirba po vieną, o dvi pamainas pamaitinti tikrai nelengva. O abi - tikros saulutės! Vieną pakalbins, kito paklaus, ar skanu, kaip savijauta, kaip išsimiegojot? Svarbiausia, visa tai - taip tikra. Čia - ne miesto kavinė, kurioje kartais padavėjai šypsosi, rūpinasi net perdaug dėmesingai, galbūt tikėdamiesi gauti didesnių arbatpinigių. O joms lieka tik mūsų padėka už nuoširdumą, žavėjimasis jų gerumu, greitumu ir, be abejo, grakštumu.
Pastaruoju metu įsigalėjo nuomonė, kad vyrai - geriausi kulinarai. Nesutinku. Geriausios kulinarės yra mamos. Kodėl? Nes visi jų ruošiami patiekalai visada pagardinti geriausiu prieskoniu - meile. O mūsų ligoninės virtuvės kulinarės yra kaip mamos. Valgom, neatsidžiaugiam ir sakom: "Na, ir pavalgėm kaip pas mamytę!" Manau, tai pats aukščiausias įvertinimas.
Taip gaila, kad dingsta ta graži tradicija: prieš ir po valgio persižegnoti, padėkoti dovanų Davėjui. Tyliai sieloje Jam sakau: "Atleisk mums, Viešpatie, mes kažkaip mokame dovanas imti, bet pamirštame padėkoti..."
Kokia laimė mums, besigydantiesiems, kad ligoninėse yra koplytėlė! Yra ir Valkininkuose tokia jauki, medžiu kvepianti koplytėlė, kur tyliai ir kantriai mūsų laukia Jėzus Eucharistijoje. Operuotos širdelės, jau Amžinybėn iškeliavusio Antano Varno išdrožinėtas altorius su Paskutinės vakarienės vaizdu, kryžius, Kryžiaus kelio stočių rėmai, net žvakidės ir vazos. O kito, taip pat čia besigydžiusio Kutkausko akvarele nutapytos Kryžiaus kelio stotys. Jie abu paliko meilės, gėrio ir grožio pėdsakus.
Ir susirenka čia kiekvieną vakarą tokia mielai graudi sužeistų širdžių bendruomenė į šv.Mišių auką, kurią aukoja dar visai neseniai širdies operaciją patyręs kun. Eitvydas Merkys. Taip įsijaučiant, taip dvasingai aukojant šv.Mišių auką mes realiai pasijuntame sudabartintoj Kryžiaus Aukoj ir ... priglunda mūsų kenčiančios, sužeistos, bet mylinčios širdys prie Jėzaus Kryžiaus. Kai per Pakylėjimą kunigas iškelia Jėzaus Kraujo taurę, ne vienam skruostu nurieda ašaros, nes pajuntame, kad per kunigo rankas kyla Jėzaus, jo ir mūsų sugrudusių širdžių auka... Įvyksta susivienijimas. Kai šv. Komunijos slėpinyje Jėzus susijungia su mumis iš savo beribės meilės, mums belieka sakyti: "Jėzus - manyje, aš - Jėzuje". Kokia malonė!
Duok Dieve, Lietuvai daugiau tokių gilių dvasia kunigų, auka ir meile švytinčių kaip žiburys ant kalno ar kaip dykumų gėlė - nuostabioji velvičija, įleidusi šaknis į gelmę. Žinau: yra ir daugiau panašių, bet vienas iš jų ir yra kunigas Eitvydas. Jis pamokslo nesako, jis dalinasi su mumis dvasios turtais, jis kalbasi tarsi su kiekvienu atskirai ir drauge su visais. Nėra jokios užtvaros - siela į sielą. Nuostabi harmonija šio kunigo asmenyje: kūdikio dvasia ir mąstytojo išmintis, gėlės paprastumas ir ąžuolo tvirtumas, auka ir meilė, kylančios iš gelmės.
Ačiū Tau, Dieve, už dovanas, suteiktas kitiems, ačiū už suteiktas mums. Ir, rodos, visai negaila, kad operuota ir mano širdelė, kad kartkartėmis sveikata pablogėja, jeigu Dievas leidžia sutikti tokius žmones, kaip mūsų vyr. gydytojas M.Juozaitis, kun. E.Merkys, jeigu mes galime pabūti tokios meilės artumoje. Praturtėjame meile, kad, sugrįžę į namus, dalintumėm ją saviems ir tiems, kuriuos Apvaizda leis sutikti gyvenimo kely.

Vidutė ŠEPUTIENĖ

Valkininkai, Varėnos rajonas

© 2001 "XXI amžius"

 


Valkininkų sanatorijos antrajame aukšte, kairiajame kampe, veikia koplytėlė

Autoriaus nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija