„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2015 m. lapkričio 6 d., Nr. 9 (68)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pagerbė krašto partizanus

Grupė minėjimo dalyvių prie
naujojo kryžiaus. Sėdi
kun. Gintautas Romualdas Steponaitis

Balbieriškio seniūnijos „Vidupio“ kaimų bendruomenės pirmininkas žiūroniškis Alfonsas Vitkauskas yra iš tų žmonių, kurie įsitikinę, kad nėra ateities be praeities, kad praeities pamiršti negalima. Žiūrioniškiai broliai Vincas ir Pranas Raškauskai buvo pokario meto Lietuvos partizanai, abu žuvo. Jų brolis Juozas Raškauskas brolių atminimui prie tėviškės sodybos beržo prikalė kryžių. Kitoje kelio pusėje Alfonso Vitkausko sumanymu 2010 metais buvo pastatytas gražus medinis kryžius. Laikas bėga, medis ne visada pateisina lūkesčius: ir patrūnija, ir papūva... Todėl šiais metais bendruomenės pirmininko rūpesčiu toje pat vietoje šiuose kraštuose kovojusių partizanų atminimui pagerbti pastatytas naujas meniškas kryžius, sukonstruotas iš dviejų dalių. Viršutinę jo dalį su ornamentais ir Kristaus kančia padovanojo alytiškis Gintaras Kavaliauskas, kun. Petro Kavaliausko brolis; pagrindui ąžuolą paskyrė žiūroniškis Adas Vitkauskas. Kryžių padarė Artūras Zienka iš Radžiūnų, jį kartu su stovu vėliavai iškelti įtvirtino nuolatinėje stovėjimo vietoje irgi A. Vitkauskas su sūnumi Vitalijum. Finansiškai darbus parėmė ūkininkas Svajūnas Nevecka.

Spalio 3 dieną Krokialaukyje vyko renginys, skirtas paminėti partizanams, kovojusiems už Lietuvos laisvę. Kristaus Atsimainymo bažnyčioje kun. Gintautas Romualdas Steponaitis aukojo šv. Mišias už žuvusius ir mirusius partizanus, jų artimuosius ir bendruomenės gyventojus. Šv. Mišiose Alfonsas Vitkauskas, Julija Brazaitienė ir Marytė Ražanskienė atnašavimo metu atnešė ant altoriaus auką – ūkininkų rankomis augintą ir keptą duoną ir kaimišką sūrį.

Po pamaldų šventė tęsėsi Žiūronių kaime. Čia kun. G. R. Steponaitis pašventino naują kryžių ir prie kryžiaus pritvirtintą paminklinę lentą žinomiems šio krašto partizanams. Lentoje surašytos 28 partizanų, jų ryšininkų pavardės su gimimo ir mirties datomis. Susimąstę tas pavardes skaitė žmonės. Renginį vedė Regina Zabitienė.

Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną, buvo pakelta lietuviška trispalvė, po to partizanų pagerbimui buvo paleisti taiką simbolizuojantys balandžiai ir nugriaudėjo patrankos salvė.

Kalbėjo ir savo kūrybos eiles, skirtas partizanų atminimui, paskaitė Birštone gyvenantis buvęs Balbieriškio seniūnas Antanas Vilkas. Kalbėjo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkė Stasė Tamašauskienė. Ji pasidžiaugė tuo, kad pagerbiami šiame krašte kovoję partizanai, kad prisiminimai apie juos yra perduodami jaunimui ir diegiama pareiga tas tradicijas tęsti. Renginyje dalyvavo tautiniais rūbais pasipuošusios Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos moksleivės.

Simno kultūros centro Ūdrijos kultūros namų folkloro ansamblis „Rūta“ (vadovė – Regina Zabitienė), padainavo šiai progai parinktas dainas. „Vidupio“ bendruomenės aktyvisčių iniciatyva A. Vitkauskas už rūpinimąsi krašto kultūriniu gyvenimu buvo pagerbtas ąžuolų lapų vainiku.

Jaunųjų konservatorių Alytaus skyriaus atstovai Agnė Grigaliūnaitė, Andrius Jučas ir Povilas Labukas pastatė palapinę ir joje po renginio pradėjo dalinti visiems karštą grikių košę, kurią dalyvių maitinimui parūpino partizanų ryšininkės Onos Baltrukevičienės-Žibuoklės dukra Angelė. Nors oras nebuvo šaltas, bet šiltas maistas gamtoje visada maloniai nuteikia. Renginyje dalyvavo partizano Juozo Lukšos giminaitė iš Veiverių ir vaišino savo skaniais sūriais.

Bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas dėkojo visiems, prisidėjusiems prie kryžiaus pastatymo ir dalyvavusiems renginyje, o paruoštas tai progai padėkas gavo visi dalyviai.

S. Cibulskaitė

Henriko LEITONO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija