Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. sausio 22 d., Nr. 2 (245)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Gydytojas gydys sielas

Bronius VERTELKA

Diak. Žilvinas Treinys dalija Komuniją

Speiguota sausio 16-oji neišgąsdino tikinčiųjų, kurie prieš 12 valandą rinkosi į Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedrą. Susirinko pilnutėlė šventovė žmonių. Čia vyko Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klieriko Žilvino Treinio įšventinimas į diakonus.

Ž. Treinys, laukdamas jaudinančio momento, nesėdėjo kažkur kamputyje, bet sveikinosi, bendravo su atėjusiais į Katedrą. Buvo matyti, kad yra jų mylimas ir gerbiamas, o pats čia – kaip tarp gimtojo namo sienų.

Į iškilmę atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas ir Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius Lionginas Virbalas SJ, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Hansas Fridrichas Fišeris CO, atėjo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, būrys seserų vienuolių, suvažiavo nemažas būrys Panevėžio vyskupijos kunigų. Katedroje buvo Seimo narys Povilas Urbšys.

Šv. Mišių metu šventinimo į diakonus apeigas vedė arkivyskupas metropolitas. Į visus jo klausimus klierikas atsakė tvirtu „taip“. Gėlių puokštes kaip padėką diakonas Ž. Treinys įteikė pirmiausia arkivyskupui metropolitui, vyskupui emeritui ir seminarijos rektoriui. Paskui jis garsiai perskaitė ilgą sąrašą žmonių, kuriems jautė nuoširdžią pagarbą. Naujasis diakonas dalijo Komuniją. Susidarė ilgoka eilutė. Baigiantis šv. Mišioms, jis pakvietė visus į Kristaus Karaliaus parapijos salę pasivaišinti.

Tuo metu pakalbinau Jaroslavą Čerkasiuką – buvusį Ž. Treinio bendrakursį, dabar esantį akademinėse atostogose: „Jis labai pagarbiai elgiasi su kiekvienu, linkęs tarnauti žmonėms. Tai yra Bažnyčios žmogus. Tai, kad jis yra dar ir gydytojas pediatras, visų pirma kalba apie jo žmogiškumą. Tokia jo gyvenimiška patirtis tikrai pravers ir sielovadinėje tarnyboje. Žilvino tarnystę įsivaizduoju kaip ligoninės kapeliono“.

Nors diakonas labai neturėjo laiko, tačiau mano žurnalistinis smalsumas privertė jį stabtelėti ir trumpai papasakoti, kad jis gimė ir augo Panevėžyje. Dirbo gydytoju, paraleliai – dviejose farmacijos kompanijose. Būdamas 39 metų tapo seminarijos klieriku. Į klausimą, kodėl stoto į seminariją, atsakė trumpai: „Mane pašaukė Dievas“.

Beje, sausio 17 dieną Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvaujant vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui, Kaišiadorių Katedroje diakonu Kaišiadorių vyskupijai įšventino Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinį Povilą Slaminį, kilusi iš Merkinės parapijos.

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija