Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. sausio 22 d., Nr. 2 (245)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Malda už Lietuvą, jos laisvės gynėjus

Sausio 13 dieną gausus būrys piligrimų Šiluvoje šventė ypatingą Marijos dieną. Visai Lietuvai didžiuosiuose miestuose ir miesteliuose minint Laisvės gynėjų dieną ir Sausio 13-osios 25-metį, Šiluvos piligriminėje šventovėje Švč. Mergelės Marijos užtarimu malda dėkota Dievui už tėvynės laisvę, už jos laisvės gynėjų auką – atiduotas savo gyvybes ir gyvenimus. Iškilminga pagrindinė Eucharistija vidudienį buvo švenčiama Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kėdainių dekanato dekanas kun. Gintaras Pūras, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujamas Ilonos Kilienės.

Homiliją pasakęs arkivysk. L. Virbalas SJ atkreipė visų dėmesį į psalmės priegiesmį: „Didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra Jo vardas“ iš vieno gražiausių Dievo pašlovinimo himnų – Marijos giesmės. Marija – išskirtinė tarp žmonių, ji dėkoja Dievui už viską, ką Jis padarė jai ir visai žmonijai. „Šiandien jungiamės į šį Marijos himną ne tik pritardami jam, ne tik jį kartodami, bet ir patys pridėdami savo posmą, savo istoriją, savo širdį. Juk šiandien minime 25-ąsias mūsų pačių ryžto, drąsos, laisvės apgynimo metines“, – sakė arkivyskupas. Ganytojas minėjo, jog iš tiesų iki Sausio 13-osios įvykių mes patys sau galėjome jaustis ir maži, ir silpni prieš tą galingą blogio imperiją. Tačiau praėjus visai nedaug laiko Dievo padedami jau galėjome kaip Marija tarti: „Didžių dalykų padarei mums, Viešpatie, tikrai didis ir šventas tavo vardas! Tu nuvertei galiūnus nuo sosto, o mus išvedei į laisvę, atvėrei ateities kelią.“ Mes irgi su tikrumu, kaip Marija, tikime ir pasitikime, jog Dievas yra Gelbėtojas ne tik iš sunkių situacijų, bet ir iš egzistencinio šalčio ir skurdo. Savo kryžiumi Jėzus suvienijo mus su Tėvu, atvėrė dangaus vartus.

„Minime laisvės, o ne vergystės sukaktį, džiaugiamės kilnumu, o ne būtinybe kaip nors prisitaikyti“, – sakė ganytojas, pakviesdamas žvelgti į save, į savo gyvenimą ir į ateitį – kur einame ir norime būti. Laisvė negali nepakeisti žmogaus. Mums reikia perkeitimo, išsilaisvinimo, kad būtų mylimi ir prižiūrimi visi vaikai, kad būtų saugoma ir puoselėjama vyro ir moters sukurta šeima, kad neliktume abejingi matydami kitų vargą. Arkivyskupas kvietė nuo laisvės laužų grįžti ne į savanaudiškumą, bet į sąžiningumą, jautrumą, pagalbą vieni kitiems, linkėjo būti perkeistiems Marijos tikėjimo – ne skųstis, ne dejuoti, bet su viltimi ir šviesa, pasitikint Dievu, eiti į priekį.

Bendruomeninėje maldoje, be kitų maldavimų, Viešpaties prašyta, kad valstybės vadovai rūpintųsi savo piliečių materialine ir moraline gerove, kad žuvusieji laisvės gynėjai matytų Tėvo Gailestingąjį veidą, o jų gyvybės auka būtų šventas priesakas branginti tėvynę.

Šios pamaldos Šiluvoje buvo užbaigtos visiems sugiedojus Lietuvos himną.

Sielovadinius patarnavimus piligrimams tą dieną teikė ir šv. Mišias aukojo Kėdainių dekanato kunigai. Keliems kunigams tą dieną buvo skiriama ypatinga piligrimų malda: arkivyskupo pakviesti meldėsi už mons. jubil. Lionginą Vaičiulionį 85 metų amžiaus proga, už kun. Gintą Leonavičių, švenčiantį 50-metį, bei kun. jubil. Vladą Kremenską (Panevėžio vyskupija) 75 metų kunigystės proga.

Sausio 29 dierną Šiluvoje bus minima Ligonių diena. Pamaldos vyks 12 valandą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija