Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. vasario 19 d., Nr. 4 (247)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas

Sausio 27-osios rytą į penktąjį suvažiavimą Marijampolės dramos teatre rinkosi palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai iš 22 skyrių. Juos sukvietė tradicinis Palaimintojo mirties ir gimimo Dangui paminėjimas. Po maldos, kurią vedė vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, įnešta Draugijos vėliava ir pagiedotas himnas. Iškilų sambūrį sveikino Draugijos globėjai, vienuolijų vyresnieji, sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS, kun. Andrius Šidlauskas MIC, Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Marijampolės mero pavaduotoja Irena Lunskienė.

Konferenciją „Jubiliejiniai Gailestingumo metai“ vedė kun. Gintaras Blužas OFS. Pranešimą jis pradėjo padėka už maldą, pasidžiaugė, kad susirinkę žmonės susijungė į draugiją, kad jie eina toliau, nepasitenkina paviršutinišku kasdienišku žvilgsniu į tikėjimą. Bažnyčiai tokie žmonės yra svarbūs, jie atliepia popiežiaus Pranciškaus lūkesčius. Prelegentas kalbėjo apie teisiųjų reikalingumą šių dienų pasauliui. Jie reikalingi kaip skydas nuo pražūties. Kunigas Gintaras pabrėžė Dievo malonės svarbą. Dievas veikia per žmones. Žinome – metai jubiliejiniai, tai mums asocijuojasi su kokia nors sukaktimi. Jubiliejus siejamas su Gailestingumo metais, minima svarbi patirtis, kuri dar laukia mūsų, nes mes turime įgyvendinti, tiksliau, gailestingumo darbai bus įgyvendinami per mus. Patys turime tapti ypatingais Tėvo veikimo ženklais, todėl Popiežius skelbia jubiliejinius ypatingo Dievo gailestingumo metus. Dievo meilės patirtis, mūsų pasikeitimas, veikiamas tos patirties, skatina daryti gailestingumo darbus. Ir Biblijoje sakoma, kad būsime teisiami pagal gailestingumo darbus. Kunigas Gintaras pabrėžė tikėjimo į Kristų svarbą, nes tik per jį išsigelbėsime. Be Kristaus nėra išsigelbėjimo. Sukurti pagal Dievo paveikslą, o tiksliau, pagal Kristaus paveikslą ir panašumą, į Jį panašėdami tobulėsime, ir tai vyksta tik per tikėjimą. Popiežius kalba apie tylos vertę ir svarbą, į patirtį galima įeiti per tylą ir bendravimą su Dievu. Todėl reikia nuolat ir atidžiai klausytis Dievo žodžio per šv. Mišias, neišbarstyti, nepraklausyti, pasitikėti Dievo žodžio galia, nes jis, pasėtas žmogaus širdyje, ilgainiui duoda vaisių. Prisiminkime Kristaus priesaką mylėti savo priešus, jiems atleisti, nes su Dievo jėga prasideda dideli dalykai. Per Dievo žodį atsirado pasaulis. Popiežius kalba apie gaunamą galią per Dievo meilę ir gailestingumą. Tik Dievas mums duoda naują gyvenimą. Dievo gailestingumo nepriėmimas yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią. Reikia į savo nuodėmingumą žvelgti Dievo šviesoje ir su pasitikėjimu. Mūsų Kūrėjas džiaugiasi kiekvienu atsivertimu.

Rožinio malda prasidėjo iškilmė Bazilikoje. Po konferencijos Palaimintojo koplyčioje tikintieji ir piligrimai apmąstė Rožinio Kančios slėpinius. Rožinį vedė kun. Stasys Puidokas MIC.

Po pietų katechezę „PJMD ir Gailestingumo praktika kasdienybėje“ skaitė sesuo Ignė Marijošiūtė MVS. Ji pristatė Gailestingumo metų logotipą, vienodą Visuotinei Bažnyčiai, nors savo plakatą sukurti gali kiekviena šalis. Sesuo kalbėjo apie tylos vertę, gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Žmogui būtina nurimti, nutilti, įsileisti Dievo žvilgsnį, Jėzų į save, melsti malonės atpažinti savo sužeidimą. Gerai, kad meldžiamės, bet jei pasiliekame tik prie maldos – blogai. Malda turi vesti prie tobulėjimo. Katalikų Bažnyčiose iškilmingai atvertos Gailestingumo durys. Eiti pro jas reikalingos trys sąlygos: sąmoningai trokšti atsinaujinimo; įsipareigoti daryti gerus darbus; dalyvauti šv. Mišiose ir priimti Komuniją; pasimelsti Popiežiaus intencijomis ir už jį.

Kiekvienam suvažiavimo dalyviui įteikti namų darbai – gailestingumo darbai kūnui ir sielai; tai – metų gyvenimo kelrodis kiekvienam, kuris tikrai galvoja atsiversti, priimti Dievą širdimi ir gyventi Jo šviesoje.

Draugijos skyriams įteikti Piligrimo pasai ir visi pakviesti į Gailestingumo metų piligrimystės judėjimą aplankant visas 15 Lietuvos Gailestingumo jubiliejaus šventovių.

Suvažiavimo vedėjai, sesuo Onutė Petraškaitė MVS ir Draugijos koordinatorius Vitas Buškevičius, supažindino su rinkimų į Draugijos tarybą rezultatais. Taryba šįkart išrinkta ketveriems metams.

Po nuotaikingo Kauno muzikinio teatro solisto E. Bavikino koncerto siuntimo žodį ir baigiamąją maldą pravedė Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Antanas Matusevičius. Suvažiavimas baigė darbą, Draugijos nariai išsiskirstė lydimi priesako „Būkite gailestingi, kaip mano dangiškasis Tėvas“.

Vida Mickuvienė,
Marijampolės kolegijos lektorė, Palaimintojo J. Matulaičio draugijos vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija