Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. kovo 4 d., Nr. 5 (248)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Paminėjo kun. Juozo Zdebskio žūties metines

RUDAMINA–LAZDIJAI. Vasario 6 dieną į Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi ne tik Lazdijų krašto žmonės, bet ir tikintieji iš visos Lietuvos. Čia buvo aukojamos šv. Mišios už buvusį šios parapijos kleboną kun. Juozą Zdebskį (1929 05 10–1952 09 21–1986 02 05) minint 30-ąsias jo žūties metines. Liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas Jonas Kauneckas ir apie 20 kunigų, homiliją sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Pamoksle, kalbėdamas apie dvasinguosius vargdienius bei palaimintus gailestinguosius, arkivyskupas sakė, jog turime padėkoti Dievui už kunigą Juozą, daugelio širdyse įspaudusį neužmirštamus prisiminimus ir ne vieno gyvenimą pakreipusį nauja kryptimi. Šio dvasininko skelbti žodžiai, pamokymai daugeliui įsiskverbdavo giliai į širdį ir buvo tarsi gyvojo tikėjimo sėklos, vėliau subrandinusios nuostabius vaisius. Paskui pamaldų dalyviai rinkosi prie kun. J. Zdebskio kapo bažnyčios šventoriuje. Čia buvo sugiedota giesmė, uždegtos žvakelės, padėta gėlių.

Vėliau minėjimas „Maldos, meilės ir aukos keliu“ persikėlė į Lazdijų kultūros centrą. Jame dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, vyskupai R. Norvila, J. Kauneckas, kunigai, kun. J. Zdebskio bendražygiai. Kun. Robertas Grigas, gydytoja Birutė Žemaitytė, vysk. J. Kauneckas ir kiti dalijosi savo prisiminimais. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis sakė, jog jam teko garbė augti Krosnos parapijoje, kurioje augo ir buvo pakrikštytas kun. J. Zdebskis. Meras teigė, jog šiandien mums visiems derėtų iš dvasininko pasimokyti drąsos kovoje už Lietuvos laisvę, už tikėjimo žodį.

Skambant kamerinio choro „Gaustas“ dainoms, klausantis prisiminimų bei kun. J. Zdebskio balso įrašų, darytų jo kunigystės metais, vyravo nepaprasta ramybė ir tylus susižavėjimas tuo nepaprastu Dievo tarnu Žemėje, kuris tūkstančiams žmonių dalijo savo meilę ir Dievo žodį.

Pagal lazdijai.lt

ŠIAULIAI. Negalėdami nuvykti į Rudaminą, Šiaulių Šv. Elzbietos katalikių moterų draugijos narės nutarė 30-ąsias didžiai gerbiamo kun. Juozo Zdebskio žuvimo metines paminėti Šiauliuose. Minėjimas surengtas vasario 14-ąją. Jame kalbėta apie kunigo Juozo gyvenimą ir meilę, paskirtą Dievui, Tėvynei.

Renginys pradėtas šv. Mišiomis, kurias 11 val. aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas kvietė melstis ne tik už kun. J. Zdebskį, bet ir į jį ir sakė, jog tai – kunigas, kuris degė dėl sielų išganymo.

Po šv. Mišių rinktasi Pastoracinio centro salėje. Minėjimą vedė Šiaulių Šv. Elzbietos katalikių moterų draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė. Renginį pradėjo Šiaulių S. Sondeckio gimnazijos moksleiviai Rūta Klungevičiūtė, grojanti smuiku, ir Matas Lukauskas, grojantis akordeonu. Giesmėmis įprasminti prisiminimus padėjo Rolandos Kalakauskienės vadovaujamas Šv. Cecilijos ansamblis ir savo kūrybos giesmę atlikusi Šiaulių universiteto muzikos studijų programos studentė Ingrida Ručinskienė.

Džiugiai sutikta viešnia iš Kauno – gydytoja, piligrimė, rašytoja sesė Birutė Žemaitytė. Ji, bendravusi ir bendradarbiavusi su kunigu Juozu, prisiminė nelengvus KGB laikus, ne iš vieno pareikalavusius drąsos, ryžto, netgi sutikimo atiduoti savo gyvybę vardan tikėjimo laisvės. Kun. J. Zdebskio apaštalavimas, anot rašytojos, buvęs labai individualus ir gilus: „Jis buvo sudužusių širdžių restauratorius“, gebėdavo pastebėti, jei kas būdavo negerai, pavyzdžiui, užsukdavo pas ką nors į darbovietę ir klausdavo: „Sesel, gal tau reikia išpažinties?“ Įvairiais būdais – represijomis, šmeižtu, pasikėsinimais į gyvybę – KGB persekiotas iki pat žūties jis išliko tvirtas, veiklus, energingai ir plačiai besidarbuojantis sielų gelbėjimo labui.

Kun. J. Zdebskio parašytas eiles deklamavo Birutė Norvaišienė. Gyvais prisiminimais pasidalino fotografas Stanislovas. Nuoširdžiai giedojo Šv. Elzbietos katalikių moterų draugijos ansamblis.

Šiltu žodžiu bei palaiminimu minėjimą užbaigė renginio globėjas Šiaulių vyskupas E. Bartulis.

Inesė RATNIKAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija