Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gegužės 20 d., Nr. 10 (253)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Vatikano valstybės sekretorius lankėsi Kryžių kalne

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas
Pietras Parolinas (centre), apaštalinis
nuncijus arkivysk. dr. Pedras Lopesas
Kvintana (antras iš kairės), Lietuvos
Vyskupų Konferencijos pirmininkas
arkivysk. Gintaras Grušas (kairėje)
ir Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis (dešinėje) Kryžių kalne

Kardinolui padovanotas
gintarinis rožančius

Kardinolą Pietrą Paroliną
pranciškonai sutinka priklaupę

Gegužės 7 dieną, šeštadienį, Kryžių kalne svečiavosi Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietras Parolinas (Pietro Parolin). Čia susitiko su Šiaulių vyskupu, nedideliu būreliu dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo žmonių, vietinės valdžios atstovų. Vienas šio vizito tikslų – nutiesti kelią būsimam popiežiaus vizitui.

Vatikano valstybės sekretorius kard. P. Parolinas į Kryžių kalną iš Zoknių oro uosto atvyko šeštadienio popietę. Sutikti aukšto Šventojo Sosto pareigūno į pranciškonų vienuolyną atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Susirinko Šiaulių vyskupijos kunigų tarybos nariai, broliai pranciškonai, seserys vienuolės, nedidelis būrelis pasauliečių: Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Radviliškio meras Antanas Čepononis, Šiaulių miesto ir rajono valdžios atstovai, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, verslininkai, vaikų choras, Šiaulių vyskupijos institucijų darbuotojai. Iki sulaukiant svečio šalia pranciškonų vienuolyno vyko įvairios diskusijos.

Pirmasis atvykusį Vatikano valstybės sekretorių pasveikino Šiaulių vyskupas. Šalia Kryžių kalno esančiame vienuolyne kard. P. Parolinas vadovavo Eucharistijos aukai. Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, tėvai pranciškonai, lydintys bei Šiaulių vyskupijos kunigai. Giedojo Šiaulių katedros jaunimo choras „Credo“, vadovaujamas Jūratės Minkevičiūtės.

Kard. P. Parolinas pasidžiaugė Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos bendryste su Italijos Toskanos Šv. Pranciškaus Stigmatizuotojo vienuolynu. Kardinolas užsiminė į Lietuvą atvykęs kaip popiežiaus Pranciškaus pirmtakas, o tai leidžia svarstyti apie tai, kad Lietuvoje apsilankys ir pats Popiežius. Po šv. Mišių Vatikano valstybės sekretorius bendravo su broliais pranciškonais, juos laimino ir linkėjo Dievo malonės vykdant ganytojišką veiklą. Pamoksle Vatikano valstybės sekretorius prisiminė popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Kryžių kalne 1993 metais ir jo pasakytus žodžius. Aptaręs tos dienos skaitinius, kard. P. Parolinas aiškino, kad, nors ir daug žinome apie Jėzų, būtina padedant broliams ir seserims Bažnyčioje gilinti savo supratimą. „Turime nuolankiai pripažinti, kad Jėzus mums dažnai kalba per labai paprastus žmones, kurie yra itin artimi jo širdžiai ir neretai turi įžvalgų, sugluminančių išmintingus bei išsimokslinusius žmones. Pažinti Jėzų, tai – ne surinkti kuo daugiau informacijos apie jį, o sutikti jį maldoje ir sakramentuose, išgirsti jo balsą, kai jis mums kalba, priimti bet kurias mums jo patikimas užduotis, sekti juo savo brolių ir seserų bendruomenėje bei atpažinti jį savo artimo veide“. Baigdamas pamokslą Vatikano atstovas kvietė: „Šioje šventoje vietoje, kur virš horizonto linijos iškilę dešimtys tūkstančių kryžių, nebyliai liudijančių lietuvių tautos tikėjimą ir pasitikėjimą Dievo meile, atnaujinkime savo įsipareigojimą siekti tvirtesnio santykio su Kristumi, kad gebėtume artimiau su juo sekti ir traukti prie jo kitus“. Kryžiaus papėdėje stovėjusi Marija, Jėzaus Motina, visada yra arti mūsų, kad paguostų ir palaikytų. Jai kardinolas kvietė patikėti savo maldas ir intencijas. „Esu tas, kuris pramina kelią, gal po kurio laiko apsilankys ir Popiežius“, – šv. Mišių pabaigoje sakė kard. P. Parolinas bei prašė jo apsilankymą Lietuvoje lydėti malda.

Dalyvavusius Eucharistijoje ypatingai sujaudino tai, kad Vatikano valstybės sekretorius pats visiems išdalijo Šv. Komuniją. „Jautėsi, jog jis yra labai arti kiekvieno iš mūsų“, – sakė viena tikinčioji. Seimo narė Rima Baškienė prasitarė, kad jai kard. P. Parolino vizitas buvo ypatinga šventė.

Išlydint kardinolui padovanotas įspūdingas savo grožiu ir dydžiu gintarinis rožančius.

Po pietų Vatikano valstybės sekretorius aplankė Kryžių kalną, papėdėje stovintį popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotą kryžių.

Pagal siauliuvyskupija.lt
Džojos Gundos Barysaitės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija