Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 3 d., Nr. 11 (254)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS

2015 metai
2016 metai

Popiežius Pranciškus – tvirtas Europos vienybės rėmėjas

Popiežius Pranciškus ir Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė

Gegužės 6 dieną Vatikane Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo iškilmingoje Tarptautinio Karolio Didžiojo apdovanojimo įteikimo Popiežiui Pranciškui ceremonijoje. Vienas garbingiausių pasaulyje apdovanojimų Šventajam Tėvui įteiktas už vilties ir padrąsinimo žinią Europai, jo indėlį siekiant globalios taikos, skleidžiamas gailestingumo, tolerancijos ir solidarumo vertybes.

„Popiežius Pranciškus daugeliui europiečių yra moralinis autoritetas ir sąžinės balsas. Europai susiduriant su sudėtingais iššūkiais ir išgyvenant pasitikėjimo krizę, Šventojo Tėvo kvietimas saugoti vienybę, jo asmeninė lyderystė, meilė ir pagarba žmogui, gailestingumas ir atjauta yra pavyzdys ir įkvėpimas milijonams žmonių“, – sakė Prezidentė.


Naujas Panevėžio vyskupas

Vysk. Linas Genadijus Vodopjanovas OFM
Kun. Kazio Žąsyčio nuotrauka

Gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ OFM. Kol paskirtasis vyskupas perims vyskupijos valdymą, vyskupijai toliau vadovaus arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ apaštalinio administratoriaus teisėmis.

Genadijus (vienuolinis vardas Linas) Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje, Telšių vyskupijoje. Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų Brolių vienuolyną Kretingoje. Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Kenebunkporte, Meino valstijoje (JAV). 1993 m. birželio 4 d. davė pirmuosius pranciškonų įžadus. Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos fakultete. Nuo 1995 iki 2000 metų studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“ ir 2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį. 1996 m. rupjūčio 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą. 2000 m. liepos 15 d. toje pačioje bažnyčioje vysk. Antanas Vaičius įšventino kunigu. Inkardinuotas Mažesniųjų brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje. 2000 metais buvo paskirtas Kretingos parapijos vikaru. 2001–2004 metais ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijono pareigas. 2003–2004 metais dirbo Kretingos parapijos klebonu, 2004–2007 metais – Šiaulių Kryžių kalno vienuolyno gvardijonu. 2007–2010 metais ėjo noviciato magistro pareigas. 2007 metais išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru 2007–2013 metų kadencijai. Nuo 2010 metų ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas. 2012 m. vasario 11 d. Popiežius Benediktas XVI tėvą Genadijų Liną Vodopjanovą paskyrė Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru, suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą. 2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru. 2014 m. spalio 28 d. išrinktas LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku. 2016 m. gegužės 20 d. paskirtas Panevėžio vyskupu.


Eucharistinis kongresas Gardine

Gegužės 24–26 dienomis Gardine vyko Baltarusijos nacionalinis eucharistinis kongresas, kartu minint 25-ąsias Gardino vyskupijos įkūrimo ir Katalikų Bažnyčios struktūrų atkūrimo Baltarusijoje metines. Popiežius Pranciškus savo ypatinguoju legatu į šį kongresą paskyrė Katalikiškojo ugdymo kongregacijos prefektą emeritą kard. Zenoną Grocholevskį (Zenon Grocholewski).

Baltarusijos nacionalinis eucharistinis kongresas prasidėjo gegužės 24-osios vakarą šv. Mišiomis, mąstymu ir eucharistine adoracija Gardino katedroje, dedikuotoje Šv. Pranciškui Ksaverui. Gegužės 25-ąją eucharistinė adoracija, mąstymas ir šv. Mišios vyko Šventojo Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Po pietų dalyviai maldai vėl susirinko katedroje. Vakare miesto kultūros namuose vyko bažnytinių chorų koncertas. Vienoje miesto aikščių vyko jaunimo surengtas šlovinimo vakaras.


Devintinių atlaiduose – malda ir už bažnyčios atstatymą

Švč. Sakramento rektoratas, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras bei Šv. Ignaco kolegija gegužės 26 dienos vidudienį pakvietė kauniečius į Devintinių atlaidus, kurie vyko bažnyčios šventoriuje. Švč. Sakramento bažnyčia tebėra gyva sovietmečio padarytų žaizdų liudytoja – sovietų valdžios nusavintoje bažnyčioje interjeras buvo visiškai sunaikintas, čia ilgą laiką veikė „Santakos“ kino teatras. Dabar pamaldos vyksta tik nedidelėje, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę įrengtoje koplyčioje.

Devintinių šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ bei svečias kunigas jėzuitas, kaip Generalinio vyresnio atstovas, vizituojantis jėzuitus Lietuvoje ir Latvijoje, ir Švč. Sakramento bažnyčios rektorius kun. Jonas Stankevičius.


Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose

Daugiametę tradiciją Vilniaus Kalvarijose, sutraukdavusią tūkstančius tikinčiųjų ir įgavusią autentiškas, nenykstančias prasmes, šiemet gegužės 12–15 dienomis tęsė ir puošė gausus būrys atlaidų dalyvių.

Pirmąją šventės dieną, ketvirtadienį, bendruomenės nariai nuo ryto iki vakaro šv. Mišių paskirtomis valandomis adoravo Švč. Sakramentą. Penktadienį tradiciškai buvo švenčiama kunigų ir vienuolių diena, kurią įprasmina einamas ilgiausias Lietuvoje Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias. Jo metu arkivyskupijos dvasininkams teko galimybė Kryžiaus kelio stotis apmąstyti individualiai, meditacijų paruošimo užduotis paskirsčius daliai dalyvaujančių dvasininkų.

Šeštadienį, šeimų, vaikų ir jaunimo dieną, ryte atlaidų programą pradėjo šv. Mišios, joanito br. Jurgio aukojamos prie Marijos Sopulingosios koplyčios Kalvarijų Kryžiaus kelyje, po to – mažasis Kryžiaus kelias ir agapė. Programa jaunimui prasidėjo popiet, ji šiemet turėjo temą – „Kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė“ (2 Kor 3, 17). Katechezę skaitė ir programą pradėjo teologas Valdas Mackela, vėliau parapijos jaunimą ir svečius pakvietė iškeltus klausimus apsvarstyti improvizuotose grupelėse. Jaunimo šventei beįsibėgint, gausiomis vaišėmis pasistiprinus, jaunimas Emanuelio bendruomenės buvo pakviestas į šlovinimą ir šv. Mišias, kurias koncelebravo gausus būrys jaunimo bičiulių – kunigų, vėliau įsijungusių ir į tradicinį Šviesos kelią, šiemet išlaikiusį labai lengvą, bičiulišką, džiugią atmosferą.


Kauno senamiesčio kavinėje – arkivyskupo apsilankymas

Gegužės 19 dieną Kauno senamiesčio kavinė „Vero Cafe“ vėl svetingai priėmė arkivyskupijos rengiamą Misijų vakarą. Jis buvo skirtas vyskupo atsakymams į klausimus. Į susitikimą su žmonėmis kavinėje šįkart atėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Prie kavos puodelio susėdus su nedidele grupe, kurios daugumą sudarė jauni žmonės, užsimezgė šiltas ir jaukus pokalbis. Beveik kiekvienas pokalbio dalyvis naudojosi proga čia pat gyvai užduoti rūpimus klausimus, pasidomėti ganytojo nuomone apie pačias įvairiausias gyvenimo sritis.

Susitikimą rengusi kurijos darbuotoja Ieva Pilkauskaitė uždavė keletą išankstinių klausimų iš šeimų gyvenimo: kur joms rasti stiprybės, kaip įsitraukti į Bažnyčios gyvenimą, kaip išlaikyti santuokinę ištikimybę.


Devintinių procesijos

VILNIUS. Gegužės 29 dieną, Lietuvos tikintieji šventė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – Devintines. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje 12.30 val. šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Homilijoje ganytojas kvietė žvelgti į Jėzų, kuris Eucharistijoje mums dovanoja save patį, ir klausti, kiek mes pasirengę Jam atsiduoti. Komentuodamas šv. Mišių skaitinius arkivyskupas ragino prisiminti, jog Dievas mus visuomet kviečia įnešti savo indėlį, dalyvauti dalijant Jo malones, įgyvendinant Jo sprendimus. Į Jėzaus raginimą apaštalams: „Jūs pamaitinkite alkaną minią“, – apaštalai atsiliepia atnešdami vos kelis kepalėlius duonos. Bet šie keli kepalėliai – viskas, ką jie turėjo, – Dievui laiminant, pasotino didžiulę minią. Šiandien irgi atrodo, kad esame per silpni, stokojame reikalingų išteklių, kad pajėgtume išspręsti problemas, su kuriomis susiduria mūsų pasaulis. Arkivyskupas homilijoje priminė, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų, tai liudija ir Eucharistijos slėpinys. Sekant apaštalų pavyzdžiu, reikia pasitikėti ir patikėti mūsų reikalus Jėzui, tačiau visuomet reikalingas mūsų indėlis ir bendradarbiavimas.


Tradicinė šeimų šventė vienija darnias šeimas

Gegužės 21 dieną Šunskų sen. Lūginės kaime, Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje, surengta 18-oji tradicinė Marijampolės savivaldybės Šeimų šventė. Organizatoriai – Šv. arkangelo Mykolo parapija ir Marijampolės savivaldybės administracija – siekia pagerbti šeimas, kaip svarbią bendruomenės dalelę. Šių metų šventės, skirtos Bendruomenių metams, pavadinimas – „Šeima – svarbi bendruomenės dalelė“.

Šeimų šventė pradėta šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC bei klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Kartu su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru antri metai, minint Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną, vyko pėsčiųjų žygis, į kurį kviestos Marijampolės savivaldybės šeimos. Nuo miesto centro, J. Basanavičiaus aikštės, pėsčiomis (7 km) į Palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę ir atgal keliavo sveikos gyvensenos propaguotojai.


9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias

Gal Mišiose nebuvote tik kelis kartus, o gal bažnyčioje nesirodote ilgai. Jei jau kurį laiką svarstote, kad vėl reikėtų nueiti į Mišias, tačiau nerimaujate ar jaučiatės nesaugiai, šis pamąstymas, kurį siūlo interneto svetainė „Catholic link“, skirtas jums. Taigi, kaip vėl pradėti eiti į Mišias?

1. Išlikite ramus. Jei jaudinatės, nesirūpinkite. Jums virš galvos neįsižiebs lemputė su užrašu: „Šis žmogus neina į Mišias jau metų metus“. Dievas nori, kad grįžtumėt toks, koks esate dabar. Kad vėl nueitumėte į Mišias, nereiškia, kad turite tapti tobuli. Dievas nori, kad augtume ir taptume geresni, kaip jis numatė, tačiau tai nereiškia, kad įeidami į bažnyčią turėsime praeiti pro metalo detektorių, ieškantį nuodėmės. Taigi ateikite toks, koks esate.


Popiežius pasveikino šimtąsias vokiečių katalikų dienas

Leipcige gegužės 25-ąją, trečiadienį, prasidėjo šimtosios vokiečių katalikų dienos „Katholikentag“. Jas atidarė popiežiaus Pranciškaus vaizdo žinia, kurios Leipcigo turgaus aikštėje klausėsi per 30 000 žmonių. Šimtųjų „Katholikentag“, rengiamų kas dveji metai, tema – „Štai žmogus!“ Popiežius vaizdo žinioje į vokiečius katalikus kreipėsi vokiečių kalba, pasidžiaugė katalikų santykiais su kitų konfesijų krikščionimis, kvietė per išpažintį leistis būti paliestais Dievo gailestingumo ir liudyti Kristų konkrečiu įsipareigojimu vardan silpnųjų ir stokojančiųjų.

„Jūs taip gausiai susirinkote į „Katholikentag“, norėdami visiems Leipcige ir visoje Vokietijoje parodyti, kad gyvenate Evangelijos džiaugsmu. Pasirinkta katalikų dienų tema „Štai žmogus!“ rodo, kad jums svarbu ne darymas ar išorinis pasisekimas, o gebėjimas sustojus atidžiai stebėti žmonių poreikius ir pasistengti suteikti tai, ko jiems trūksta“, – sakė Šventasis Tėvas. Kaip rašė enciklikoje „Laudato si“, popiežius Pranciškus priminė, jog reikia skirti laiko giedrai darnai su pasauliu ir su kūrinija atgauti, o kartu su Kūrėju – ir Gailestingumo metų bulės „Misericordiae vultus“ žodžius: „Kaip Jis gailestingas, taip pat mes pašaukti būti gailestingi. Kaip myli Tėvas, taip myli ir jo vaikai. Kaip Jis yra gailestingas, lygiai taip ir mes pašaukti būti vienas kitam gailestingi“.


Palaimintasis, subūręs Švenčiausiųjų Širdžių bendradarbes

Pietų Italijos Kozencos mieste gegužės 21-ąją aukotų iškilmingų šv. Mišių metu buvo paskelbtas palaimintuoju XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje šiame regione apaštalavęs ir artimo meilę liudijęs kunigas Pranciškus Marija Greko (Greco). Beatifikacijos iškilmei Popiežiaus vardu vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Andželas Amatas (Angelo Amato).

Pranciškus Marija Greko gimė nedideliame Akri mieste, pietų Italijos Kalabrijos regione, 1857 metais. Nusprendęs stoti į kunigų seminariją, Pranciškus Marija turėjo ilgokai įtikinimais ir malda pakovoti su tėvo nepritarimu, kuris, būdamas vaistininkas, ir sūnui buvo numatęs vaistininko profesiją. Galiausiai gavęs tėvo palaiminimą ir baigęs seminariją, 1881 m. gruodžio 17 d. jis buvo įšventintas kunigu. Po teologijos studijų Neapolyje jaunasis kunigas sugrįžo į gimtąjį miestą ir jame praleido visą likusį gyvenimą, tarnaudamas katalikų bendruomenei ir ypač rūpindamasis vargšais. Iš pradžių jam talkino sesuo, vėliau atsirado kitų bendradarbių, iš kurių susiformavo seserų vienuolių kongregacija – Mažosios Švenčiausiųjų Širdžių bendradarbės. Kunigas ir jo suburtos moterų vienuolijos narės vadovavosi įsitikinimu, kad „ugdant tikėjimą, žmonės ugdomi gyvenimui“. Kun. Pranciškus Marija Greco mirė 1931 metais.


Asmeninė sąžinės peržvalga

Asmeninė sąžinės peržvalga, publikuota Nacionalinio gailestingumo kongreso „Piligrimo knygoje“, pateikta pasirengimo kongresui turinio grupės.

Santykiai su Dievu

Dievas man yra svarbiausias: ar išpažįstu vieną triasmenį Dievą – Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią; ar išpažįstu, kad Jėzus, Dievo Sūnus, dėl manęs tapo žmogumi ir numirė bei prisikėlė dėl manęs? Ar pasitikiu Dievo veikimu savo gyvenime (net jei kartais nesuprantu Dievo valios)? Ar liudiju tikėjimą (pasirinkimais, darbais, žodžiais)? Ar dieną skiriu laiko maldai? Ar suprantu, kad melsdamasis esu mylinčio Tėvo akivaizdoje, ir todėl stengiuosi melstis ne automatiškai, bet dėmesingai? Ar šaukiuosi Jėzaus Kristaus pagalbos, kai man sunku ir esu gundomas? Ar kasdien skaitau Šventąjį Raštą (bent kelias eilutes)? Ar tikiu, kad Jėzus yra Eucharistijoje? Ar kiekvieną sekmadienį dalyvauju šv. Mišiose (ir, jei galiu, priimu Komuniją)?


Mirė garsus diplomatas ir lotynistas

Gegužės 16 dieną Romoje, eidamas 91-uosius metus, mirė kardinolas Džovanis Kopa (Giovanni Coppa), buvęs ilgametis Šventojo Sosto diplomatas, artimas popiežių ir Valstybės sekretorių bendradarbis. Popiežius Benediktas XVI už nuopelnus Bažnyčiai paskyrė jį kardinolu 2007 metais. Laidotuvių Mišios aukotos Šv. Petro bazilikoje gegužės 18 dieną. Joms vadovavo Kardinolų Kolegijos dekanas Andželas Sodanas (Angelo Sodano), o po šv. Mišių popiežius Pranciškus vadovaus paskutiniojo išlydėjimo apeigoms. Popiežius Pranciškus priminė ilgus ir vaisingus velionio kunigiškos ir vyskupiškos tarnystės Evangelijai ir Šventajam Sostui metus, jo dosnų ir kompetentingą darbą šešiems savo pirmtakams.

Iš Šiaurės Italijos Pjemonto regiono kilęs, 1925 m. lapkričio 9 d. gimęs Dž. Kopa, kaip Šventojo Sosto Delegatas Popiežiškosioms atstovybėms, aplankė daugelį nunciatūrų visame pasaulyje aštuntajame dešimtmetyje, o dešimtojo pradžioje Europoje nukritus Geležinei uždangai, buvo šv. Jono Pauliaus II paskirtas į Prahą 1948 metais komunistinės Čekoslovakijos vienpusiškai nutrauktiems diplomatiniams santykiams atkurti. Pasidalijus Čekoslovakijos valstybei, arkivyskupas Dž. Kopa 1993 metais buvo paskirtas pirmuoju nuncijumi Slovakijoje ir tas pareigas ėjo iki 1994 metų, o Čekijoje – iki 2001 metų. Dž. Kopa padėjo bažnytinei bendruomenei atsikurti abiejuose kraštuose po dešimtmečiais trukusių sunkių persekiojimų ir priverstinės visuomenės ateizacijos.


Gardine mirė Ukrainos katalikų vyskupas

Gardine netikėtai mirė 50 metų Ukrainos katalikų vyskupas, Kijevo-Žytomyro vyskupijos ordinaras Petras Malčukas OFM. Gegužės 24–26 dienomis vyskupas dalyvavo Baltarusijos nacionaliniame Eucharistiniame kongrese. Spėjama, kad mirties priežastimi tapo kardiologiniai sutrikimai. Vyskupo kūnas buvo rastas gegužės 27 dieną jo privačiame kambaryje.

P. Malčukas gimė 1965 m. liepos 17 d. Moldovoje. Baigęs vidurinę mokyklą ir atlikęs karinę tarnybą, 1986 metais įstojo į Latvijos kunigų seminarija Rygoje. 1989 metais prisijungė prie Mažesniųjų brolių pranciškonų. 1992-aisiais priėmė kunigystės šventimus, po to tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame Antonianumo universitete, kur įgijo teologijos daktaro laipsnį. 1998–1999 metais jis dirbo Šv. Onos parapijos vikaru Polonėje. Ėjo svarbias pareigas Mažesniųjų brolių ordine Ukrainoje. 2008 metais popiežius Benediktas XVI paskyrė Petrą Malčuką OFM Odesos –Simferopolio vyskupu augziliaru, o 2011-aisiais Kijevo – Žytomyro vyskupu ordinaru, suteikdamas jam arkivyskupo ad personam titulą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija