Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 3 d., Nr. 11 (254)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mirė garsus diplomatas ir lotynistas

Gegužės 16 dieną Romoje, eidamas 91-uosius metus, mirė kardinolas Džovanis Kopa (Giovanni Coppa), buvęs ilgametis Šventojo Sosto diplomatas, artimas popiežių ir Valstybės sekretorių bendradarbis. Popiežius Benediktas XVI už nuopelnus Bažnyčiai paskyrė jį kardinolu 2007 metais. Laidotuvių Mišios aukotos Šv. Petro bazilikoje gegužės 18 dieną. Joms vadovavo Kardinolų Kolegijos dekanas Andželas Sodanas (Angelo Sodano), o po šv. Mišių popiežius Pranciškus vadovaus paskutiniojo išlydėjimo apeigoms. Popiežius Pranciškus priminė ilgus ir vaisingus velionio kunigiškos ir vyskupiškos tarnystės Evangelijai ir Šventajam Sostui metus, jo dosnų ir kompetentingą darbą šešiems savo pirmtakams.

Iš Šiaurės Italijos Pjemonto regiono kilęs, 1925 m. lapkričio 9 d. gimęs Dž. Kopa, kaip Šventojo Sosto Delegatas Popiežiškosioms atstovybėms, aplankė daugelį nunciatūrų visame pasaulyje aštuntajame dešimtmetyje, o dešimtojo pradžioje Europoje nukritus Geležinei uždangai, buvo šv. Jono Pauliaus II paskirtas į Prahą 1948 metais komunistinės Čekoslovakijos vienpusiškai nutrauktiems diplomatiniams santykiams atkurti. Pasidalijus Čekoslovakijos valstybei, arkivyskupas Dž. Kopa 1993 metais buvo paskirtas pirmuoju nuncijumi Slovakijoje ir tas pareigas ėjo iki 1994 metų, o Čekijoje – iki 2001 metų. Dž. Kopa padėjo bažnytinei bendruomenei atsikurti abiejuose kraštuose po dešimtmečiais trukusių sunkių persekiojimų ir priverstinės visuomenės ateizacijos.

Kard. Dž. Kopa, buvęs Vatikano II Susirinkimo lotynistas, Pauliaus VI Valstybės sekretoriate ėjęs atsakingas asesoriaus pareigas, žinomas ir kaip Bažnyčios istorikas, yra išleidęs svarbių leidinių apie Vatikano II Susirinkimą, Bažnyčios tėvą šv. Ambraziejų, apie Čekiją ir Slovakiją. Išėjęs į pensiją, buvo paskirtas Popiežiškosios Šv. Petro bazilikos kanauninku, o 2007 metais kardinolu už nuopelnus Bažnyčiai.

Po kard. Dž. Kopos mirties Kardinolų Kolegiją sudaro 214 kardinolų. Kardinolų, galinčių dalyvauti konklavoje, skaičius sumažėjo iki 114, gegužės 16-ąją, Mainco (Vokietija) vyskupui kardinolui Karlui Lėmanui (Karl Lehmann) sulaukus 80 metų. Popiežius priėmė jubiliato atsistatydinimą iš ganytojiškų pareigų Mainco vyskupijoje.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija