Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 17 d., Nr. 12 (255)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kunigų šventimai Telšių Katedroje

Trys nauji Telšių vyskupijos
kunigai: Vidmantas Daugėla, Rolandas
Kazlauskas ir Audrius Undraitis

Birželio 1 dieną Telšių vyskupijoje iškilmingai minimas jos globėjas, pirmųjų krikščionybės amžių kankinys, filosofas, rašytojas, gilus mąstytojas Justinas. Tą dieną į Telšių vyskupijos Katedrą 12 val. iškilmingoms šv. Mišioms rinkosi daugybė maldininkų bei dvasininkų ir iš kitų Lietuvos vyskupijų. Šv. Mišioms, kurių metu buvo pašventinti trys nauji kunigai, vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus ir dar keliasdešimt kitų kunigų. Šv. Mišių metu, kurias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“, giedojo Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos grigališkojo choralo giedotojų grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio, liturgijoje patarnavo Gediminas Paulius, Donatas Litvinas ir Antanas Budreckas bei Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišių pradžioje procesija nuėjo prie Katedros antrajame aukšte esančio Telšių vyskupijos globėjo garbei skirto šv. Justino altoriaus. Čia pagerbtos neseniai altoriuje Telšių vyskupo J. Borutos SJ rūpesčiu viešam garbinimui išstatyta šventojo Justinos relikvija. Vyskupas papasakojo, jog šio šventojo relikvija buvo parvežta iš Romos, o rasta Alsėdžių parapijos kapinių koplyčios altoriuje, kur ją įdėjo tuometinis Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Ji rasta remontuojant koplyčią. Dabar ji saugoma Telšių vyskupijos Katedroje šv. Justino garbei skirtame altoriuje. Vyskupas prisiminė ir pirmąjį Telšių vyskupijos ganytoją Justiną Staugaitį, kurio vardo diena kaip tik birželio pirmoji, o šiemet sukanka 150 metų nuo jo gimimo ir 90 metų nuo jo tapimo vyskupu ir ingreso į Telšių vyskupijos Katedrą. Prie šio altoriaus buvo meldžiamasi, prašant, kad šv. Justinas ir toliau globotų Telšių vyskupiją. Sustota ir pagerbta kito šventojo relikvija, šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei skirtas altorius, kuriame saugoma šio šventojo relikvija. Telšių vyskupijos ganytojas priminė, jog ketverius metus šioje vyskupijoje kaip jo augziliaras darbavosi vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris priklauso pranciškonų vienuolijai. Jis šiuo metu yra pakirtas Panevėžio vyskupu. Telšių vyskupas pakvietė visus melsti jam visų reikalingų malonių nelengvame ir kilniame ganytojo darbe jau kitoje vyskupijoje.

Po Evangelijos tris diakonus, besiruošiančius priimti kunigystės šventimus, Telšių vyskupijos vyskupui pristatė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Trys Telšių kunigų seminarijos absolventai, religijos mokslų magistrai – iš Šilutės Šventojo Kryžiaus parapijos kilęs Rolandas Kazlauskas, šiuo metu besidarbuojantis Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijoje; iš Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos kilęs Vidmantas Daugėla, šiuo metu dirbantis Telšių vyskupijos kurijoje, ir iš Tauragės Švenčiausiosios Trejybės parapijos kilęs Audrius Undraitis, šiuo metu tarnaujantis Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijoje, – Telšių vyskupo J. Borutos SJ buvo pašventinti kunigais.

Pamoksle vyskupas kalbėjo: „Šie broliai po rimto svarstymo bus įšventinti kunigais, kad tarnautų Kristui, Mokytojui, Kunigui ir Ganytojui, kuriam tarnaujant jo Kūnas – Bažnyčia – tampa Dievo tauta ir yra statomas bei tobulinamas kaip šventovė. Jie bus įšventinti tikrais Naujojo Testamento kunigais, kad būdami panašūs į Kristų, vyriausiąjį ir amžinąjį Kunigą, ir suvienyti su vyskupu kunigyste, skelbtų Evangeliją, ganytų Dievo tautą ir garbintų Dievą, pirmiausia atnašaudami Viešpaties auką“. Vyskupas priminė, kad tapę kunigais šie Bažnyčios tarnai, teikdami sakramentus, padės tikintiesiems gyventi malonės gyvenimą ir patys uoliai ir tvirtai, kaip šv. kankinys Justinas, skelbdami Evangeliją, yra pakviesti eiti šventumo ir ištikimybės Dievui bei Bažnyčiai keliu. Vyskupas pašventintiems kunigams linkėjo: „Būkite vieningi su vyskupu ir jam pakluskite. Stenkitės tikinčiuosius sujungti į vieną šeimą, kad juo būtų galima per Kristų Šventojoje Dvasioje nuvesti pas Dievą Tėvą. Visuomet prieš akis turėkite pavyzdį Gerojo Ganytojo, kuris atėjo tarnauti, o ne kad jam tarnautų, kuris atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

Po šventimų naujuosius kunigus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas, o iškilmių pabaigoje jau jie dėkojo ganytojui, seminarijos vadovams ir dėstytojams, savo tėviškių ir parapijų, kuriose jau darbavosi iki šiolei, klebonams bei artimiesiems ir visiems tikintiesiems.

Po pamaldų iškilmių dalyviai aplankė pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio ir pirmojo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus, kankinio, Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus kapus Katedros kriptoje.

Po visų pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko šventiniai pietūs, kuriuose dalyvavo dvasininkai, seminaristai, neopresbiterių giminės bei svečiai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Raimundo Zimkos nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija