Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. birželio 17 d., Nr. 12 (255)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kaišiadorių vyskupijoje įsteigta diecezinių teisių kongregacija

Vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso kan. 579, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2016 m. gegužės 31 d. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventėje savo dekretu įsteigė pašvęstojo gyvenimo institutą – Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregaciją ir patvirtino kongregacijos – konstituciją. Naujoji kongregacija yra apaštalinį ir kontempliatyvų gyvenimo būdą derinanti karmelitiško dvasingumo moterų vienuolija, įsikūrusi Krikštėnų parapijoje (Ukmergės rajone), Kaišiadorių vyskupijoje.

Kongregacijos užuomazgos siekia 1996 metus, kuomet tuometinis Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis ją pripažino kaip privačią tikinčiųjų asociaciją – Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenę – ir 2000 metais suteikė viešosios tikinčiųjų asociacijos statusą ir ad experimentum patvirtino asociacijos konstituciją.

Per daugiau kaip dvidešimt metų trunkančią aktyvią sielovadinę veiklą asociacija siekė tapti diecezinių teisių vienuolija, todėl buvo konsultuojamasi su Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacija, su Basųjų karmelitų ordino generolu t. Saverio Cannistra OCD.

Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos dvasingumo šerdį sudaro nepaliaujama malda, kūdikiškas pasitikėjimas ir nuolankumas, atvirumas Šv. Dvasios vedimui ir apaštališkas misionieriškas uolumas.

Gailestingasis Viešpats gausiai telaimina naujosios kongregacijos įsiliejimą į Viešpaties vynuogyną, o Aušros Vartuose garsi Švč. Mergelė Marija, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė bei kiti Karmelio šventieji ją tegloboja.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija