Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. liepos 1 d., Nr. 13 (256)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Piligrimai per Šiaulius nešė meilės ženklą – kryžių

Inesė Ratnikaitė

„Kryžiau šventas...“ giesmė
Šiaulių Katedroje. Centre – Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

Šiaulių vyskupas piligrimus
palydėjo nešdamas kryžių

Piligrimai per Šiaulius ėjo su malda

Yra ir kitas kelias

Šiemet 15 Lietuvos šventovių atvėrė Viešpaties gailestingumo duris. Tai nebuvo tik simbolinis veiksmas. Šventosios durys nurodo žingsnį, kurį kiekvienas turime žengti. Pasak popiežiaus Pranciškaus, peržengdami jų slenkstį „leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip Tėvas yra gailestingas mums“.

Ką reiškia leistis būti apkabinamiems Tėvo? Birželio 11 dieną, aukodamas šv. Mišias už Šiaulių Katedrą aplankiusius piligrimus, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo, kad pasaulyje yra daug netiesos ir skausmo. Tą dieną ganytojas įvardijo eutanaziją ir alkoholizmą. Tai – labai skirtingi dalykai, tačiau abu liudijantys žmogaus agresiją, nukreiptą prieš save patį. Kaip nutiko, kad ėmėme naikinti patys save? Kodėl vis labiau žmonės jaučiasi nereikalingi vienas kitam, pasauliui, sau? Ar tikrai nėra kito problemų sprendimo būdo? Šiaulių vyskupas sako, kad yra. Yra kitas kelias. Šį kelią, kuriame priimamas, gerbiamas ir vertinamas kiekvienas, liudija šiomis dienomis per Lietuvą pėsčiomis keliaujantys piligrimai, nešantys meilės ženklą – kryžių.

Gailestingumui kviečianti piligrimystė

Piligriminį žygį pėsčiomis per atvertas Lietuvos ir Lenkijos šventovių Viešpaties Gailestingumo duris organizuoja Laisvalaikio Užimtumo Asociacija (LUA) „Piligrimas“, kurios vadovas yra Gintaras Naudžiūnas. Jubiliejinių Gailestingumo metų įprasminimui skirtas žygis prasidėjo birželio 5 dieną. Klaipėdoje. Apie 30 piligrimų keliauja per atvertus Lietuvos ir Lenkijos šventovių Viešpaties Gailestingumo vartus. Jauniausiajai dalyvei iš Kauno – 25, vyriausiai, šiaulietei – 81 metai. Šie, daugiausia vyresnio amžiaus piligrimai, pėsčiomis turėtų įveikti apie 1620 km ir pasiekti Krokuvą ir Lagievnikus liepos 28 dieną, prieš pat Pasaulines jaunimo dienas. Todėl viena žygio intencijų – už vaikus ir jaunimą. Piligrimai dar meldžiasi už taiką ir ramybę visame pasaulyje; Europos ir tautos dvasinį atgimimą; Šventą Katalikų Bažnyčią; krikščionių vienybę; kunigus, vienuolius ir pašaukimus; Lietuvos ir pasaulio šeimas; gyvybės saugojimą; priklausomybę turinčius žmones; mirusius artimuosius, skaistykloje kenčiančias vėles.

Kelionės sunkumus, vargus, skausmą, nepriteklius aukoja atsiteisti už Švč. Sakramento išniekinimus; už nepagarbą Švč. Mergelei Marijai, Švč. Trejybei, popiežiui, Bažnyčiai; už santuokinę neištikimybę; už negimusias gyvybes; už kietaširdiškumą, šaltumą ir abejingumą artimui; už žalingų įpročių pasekmes.

Piligrimai Šiauliuose

Pro Šiaulių Katedros Gailestingumo duris piligrimai įžengė birželio 10-osios vakarą. Šešias dienas keliaujančius žmones sutiko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir pakvietė į šv. Mišias. Nakvynei apie 30 žmonių grupė apsistojo šalia Katedros esančiame Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Šeštadienio rytą pradėjo šv. Mišiomis. Jas Katedroje aukojo Šiaulių vyskupas. „Šios dienos Evangelija skirta tiesiog jums“, – pamoksle sakė ganytojas, per jubiliejines šventoves keliaujančius piligrimus prilygindamas apaštalams: „Jūs nešate Evangeliją, jūs nešate kryžių, ant kurio mirė Jėzus, ir šiandien Kryžiumi trokštantis išgelbėti pasaulį“. Ganytojas Piligrimų kelionę prilygino stebuklui, kai nepaisant netgi nepalankių oro sąlygų – lietaus, vėjo, kaitros – nueinami dideli atstumai. „Neškite toliau šį meilės ženklą – Kryžių. Teliudija jis žmonėms, kad nėra kito kelio, tik tas, kurį nurodo Nukryžiuotasis“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Baigdamas šv. Mišias Jo Ekscelencija dar kartą kreipėsi į piligrimus: „Atkeliavote į tą parapiją, kurios kapinėse palaidotas kun. Ignacas Štachas, dar prieš vysk. Motiejų Valančių kovojęs už blaivybę. Noriu, kad šalia savų intencijų pridėtumėte dar vieną – už blaivybę, – kad Lietuvos žmonės neskęstų alkoholyje, kad Seimas priimtų tinkamus įstatymus, kad kunigai nepakliūtų į šios priklausomybės pinkles“.

Sustiprintus Eucharistine duona piligrimus Šiaulių Šv. Elzbietos katalikių moterų draugijos narės pakvietė pasistiprinti pusryčiais. Po jų žygeivių būrelis išlydėtas į tolesnį kelią, Kelmės link.

Katedroje nešti kryžių paėmė Šiaulių vyskupas, dalį kelio pagrindine Šiaulių miesto gatve jis ėjęs kartu su piligrimais. Kartu su kryžiumi buvo nešamos statulėlės, Jėzaus gailestingumo paveikslo kopija, Lietuvos ir Vatikano vėliavos.

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija