Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. liepos 1 d., Nr. 13 (256)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šv. Jono Pauliaus II kraujo relikvija

Kardinolas Stanislavas
Dzivišas Kryžių kalne

Kardinolas Stanislavas Dzivišas
(centre), Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis (kairėje)
ir Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
išeina iš Šiaulių Katedros

Šiaulių Katedroje per Šv. apaštalų
Petro ir Pauliaus atlaidus

ŠIAULIAI. Birželio 26 dieną Šiaulių Katedroje švęsti Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Juose dalyvavo svečias iš Lenkijos, Krokuvos arkivyskupas metropolitas kardinolas Stanislavas Dzivišas (Stanisław Dziwisz). Iškilmingų šv. Mišių metu, kurių aukoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ bei vyskupijos kunigai, išstatyti trys relikvijoriai su relikvijomis naujojoje Dievo gailestingumo koplyčioje. Kard. S. Dzivišas, ilgus metus buvęs popiežiaus Jono Pauliaus II sekretoriumi, ir šį kartą atvyko su ypatinga misija – dovanojo Šiaulių vyskupijai šv. Jono Pauliaus II kraujo relikviją (vidurinis relikvijorius). Kartu naujojoje specialiai tam įrengtoje Dievo Gailestingumo koplyčioje išstatytos šv. Faustinos Kovalskos ir pal. Mykolo Sopočkos relikvijos. 12.15 val. iškilmingai sutiktas kard. S. Dzivišas ir palydėtas į Katedrą. Kreipdamasis į garbų svečią, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis priminė pirmąjį kardinolo vizitą Šiauliuose 1993 metais kartu su popiežiumi Jonu Pauliumi II, kai dar nebuvo Šiaulių vyskupijos. Šiaulių vyskupiją šis Popiežius įsteigė 1997 metais, todėl, sakė Šiaulių ganytojas, reikšminga, kad „atvykote padovanoti šv. Jono Pauliaus II kraujo relikviją“ ir paprašė kardinolą aukoti šv. Mišias už visą Šiaulių vyskupiją. Krokuvos arkivyskupas pabrėžė, kad nors Šiaulių vyskupija neturi ilgos istorijos, tačiau gražiai išaugo ir yra svarbi. Visame pasaulyje žinomas Kryžių kalnas, padaręs didelį įspūdį Šventajam Tėvui. Tai – maldos vieta, tapusi Jėzaus Kryžiaus šventove. Šią vietą išsaugoti yra privilegija ir įpareigojimas. Kalbėdamas apie savo dovaną, kardinolas sakė, jog tai – Jono Pauliaus II atvykimas kitu būdu: „Paskelbtas šventuoju jis atvyksta kraujo relikvijos pavidalu, matomu relikvijoriuje“. Sakydamas pamokslą Krokuvos arkivyskupas pažymėjo, jog dovanojamų relikvijų dėka Šiaulių ir Krokuvos bažnyčios tampa dar artimesnės. Kardinolas ragino šiam šventajam patikėti reikalus ir gyventi gilia viltimi, kad jis juos perteiks prie Dievo sosto. „Aš pats patikiu šventajam Popiežiui ganytojiškus rūpesčius ir žinau, kad jis veiksmingai padeda iš aukštybių. Tarnavau jam Krokuvoje ir Vatikane beveik 40 metų. Gerai pažinojau jo pamaldumą, jo uolumą, jo širdį ir dėl to žinau, kad galima juo pasitikėti ir juo remtis. Sau jis kėlė aukštus reikalavimus. Nepavargdamas tarnavo Kristui ir Bažnyčiai. Jo tarnyba buvo meilės išraiška, statant Dievą savo gyvenimo centre, o Kristus jam buvo didžiausia meilė. Tokį gyvenimo idealą siūlė visiems pradedant jaunimu“, – sakė Krokuvos arkivyskupas.

Kard. S. Dzivišas aplankė Kryžių kalną, apžiūrėjo pranciškonų vienuolyną, meldėsi Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Kryžių kalną Krokuvos arkivyskupas pirmiausia apžvelgė užlipęs į koplyčią, kurioje popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias. Lankydamas Kryžių kalną bei vienuolynus, kardinolas domėjosi šv. Jono Pauliaus vizito atminimą išreiškiančiomis vietomis: sustojo ties popiežiaus Jono Pauliaus II padovanotu kryžiumi; paliko rožinį prie Jėzaus skulptūros, kurios apačioje lentelė skelbė, kad ji pašventinta Popiežiaus; įsižiūrėjo į Kryžių kalno vienuolyne saugomą nuotrauką; aplankė prie šv. Ignaco Lojolos bažnyčios stovintį Šventojo Tėvo paminklą; meldėsi Jėzuitų bažnyčioje.

Viešnagėje kardinolą lydėjo sekretorius kun. mgr. Tomašas Šopa (Tomasz Szopa) ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Be relikvijos, kardinolas padovanojo ir šv. Jono Pauliaus II dėvėtą arnotą.

Inesė RATNIKAITĖ

Nuotraukos iš Siauliuvyskupija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija