Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr. 15 (258)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS

2015 metai
2016 metai

Popiežiaus emerito Benedikto XVI kunigystės 65 metų sukaktis

popiežių emeritą Benediktą XVI
su kunigystės 65 metų sukaktimi sveikina
jo įpėdinis popiežius Pranciškus

Vatikane, Apaštališkųjų rūmų Klemenso salėje, birželio 28 dieną vyko iškilmingas, bet kuklus renginys, skirtas 65-osioms popiežiaus emerito Benedikto XVI kunigiškos tarnystės metinėms. Dalyvavo popiežius Pranciškus ir apie 150 asmenų, iš kurių buvo apie 30 kardinolų, daugiausia Romos kurijos ir kitų bažnytinių institucijų vadovų ir darbuotojų. Tai buvo precedento neturintis įvykis, nes juk pirmą kartą Bažnyčios istorijoje Popiežius viešai sveikino dar gyvenantį savo pirmtaką, minintį garbingą sukaktį. Jau 89 metų sulaukusį Popiežių emeritą pasveikino Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Gerhardas Miuleris (Gerhard Müller) ir Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Andželas Sodanas, kurie irgi yra jo paskirtieji įpėdiniai tose pareigose. Iki išrinkimo 2005 metų konklavoje į apaštalo šv. Petro sostą popiežius Benediktas XVI, tuo metu kardinolas Jozefas Ratcingeris (Joseph Ratzinger), dar šventajam Jonui Pauliui II paskyrus vadovavo Tikėjimo mokslo kongregacijai ir kardinolų kolegijai. Jo dabartiniame kunigystės sukakties minėjime dalyvavo ir trejais metais vyresnis brolis prelatas Georgas Ratcingeris, kuris kunigu buvo įšventintas tą pačią dieną – 1951 metų birželio 29-ąją..


Popiežius apie PJD

Po mėnesio pertraukos, rugpjūčio 3-iąją, trečiadienio rytą, vėl įvyko popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane, susitikdamas su keliais tūkstančiais piligrimų, Šventasis Tėvas kalbėjo apie savo kelionę į Lenkiją ir dalyvavimą Krokuvoje vykusiose Pasaulio jaunimo dienose (PJD).

Jau antrą kartą Pasaulio jaunimo dienos buvo surengtos Lenkijoje. Pirmą kartą 1991 metais jos vyko Čenstakavoje. „Per pastaruosius 25 metus pasikeitė Lenkija, pasikeitė Europa, pasikeitė visas pasaulis, Pasaulio jaunimo dienos tapo pranašišku ženklu Lenkijai, Europai ir pasauliui, – kalbėjo popiežius Pranciškus. – Nauja jaunimo karta, Jono Pauliaus II pradėtos piligrimystės tęsėjai atsiliepė į šiandienos iššūkius ir davė vilties ženklą, kuris vadinasi brolybė. Jaunimas vėl atsiliepė į kvietimą – atvyko iš viso pasaulio. Tai buvo spalvų, skirtingų veidų, kalbų, skirtingų gyvenimo istorijų šventė. Jaunimas atsinešė savo žaizdas, savo klausimus, bet visų pirma – susitikimo džiaugsmą ir dar kartą suformavo brolybės mozaiką. Šiame didžiuliame Jubiliejaus susitikime jaunimas priėmė Gailestingumo žinią, kad ją visiems liudytų gailestingumo darbais sielai ir kūnui. Dėkoju, visiems jaunuoliams, kurie buvo atvykę į Krokuvą“.


Naujojo Panevėžio vyskupo ingresas

Vyskupijos kunigų vardu Panevėžio
vyskupą Liną Vodopjanovą sveikina
kun. Simas Maksvytis
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Liepos 16-ąją 15 val. apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis ir Kupiškio dekanas kun. Mindaugas Kučinskas atlydėjo į Panevėžio Katedrą naująjį Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą OFM. Jį pasitiko Katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis su relikvijoriumi. Naujasis vyskupas oficialiai pradėjo eiti Panevėžio vyskupo ordinaro pareigas. Šv. Mišių pradžioje, vadovaujant Vilniaus metropolitui arkiv. Gintarui Grušui, buvo atlikti vyskupo ingreso formalumai. Kun. Saulius Černiauskas perskaitė Popiežiaus bulę. Arkiv. Lionginas Virbalas SJ linkėjo Panevėžio vyskupijoje savo buvimu, veikla, žodžiu, šventimu daryti vis gyvesnį visų žmonių tikėjimą. Pagarbą ir klusnumą kunigų vardu pareiškė kun. Remigijus Kavaliauskas ir kun. Saulius Keras, o vienuolių – s. Jolita Šarkaitė ir s. Jūratė Marcinkevičiūtė. Kun. Simas Maksvytis sveikino vyskupijos kunigų vardu.


Paminklas žemaitėms motinoms

Skulptūra „Žemaičių Motina“

Liepos 2–12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyko didieji Krikščioniškų Šeimų Karalienės atlaidai. Kasdien pagrindines šv. Mišių aukai ir Kryžiaus kelio procesijai vadovaudavo vis kitas vyskupas, o liepos 7-ąją buvo brolių latvių diena. Liepos 10-ąją, pagrindinę Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną, Telšių vyskupo vikaras mons. Rimantas Gudlinkis pašventino už Bazilikos šventoriaus, prie tvenkinio, pastatytą skulptoriaus Antano Vaškio akmeninę skulptūrą „Žemaičių Motina“, skirtą žemaitėms motinoms, laukiančioms savo vaikų.


Pamaldumo Marijai kongresas

Marijampolės Bazilikoje prie
Palaimintojo Jurgio Matulaičio portreto
Vido Venslovaičio nuotrauka

Liepos 16–17 dienomis Marijampolėje, vykstant Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidams, buvo surengtas Pamaldumo Marijai kongresas. Į miesto Kultūros centrą dalyvauti tarptautinėje konferencijoje plūdo marijampoliečiai ir piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų. Moderavo kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis ir socialinių mokslų dr. sesuo Daiva Kuzmickaitė. Kongreso dalyvius pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius. Buvo perskaityti šeši pranešimai. Įvyko koncertas „Teskamba giesmė Tau, Marija“, kuriame dalyvavo Vaida Genytė ir Egidijus Bavikinas, jiems akompanavo Beata Andriuškevičienė.


Kauno arkivyskupas lankėsi globos namuose

Arkivyskupas Lionginas Virbalas
Šiluvos Dievo Motinos medalį įteikia
kun. Broniui Gimžauskui (antras
iš kairės). Kairėje – kun. Vytautas
Kazimieras Pesliakas, dešinėje –
kun. Jonas Survila
Loretos Valukonienės nuotrauka

Rugpjūčio 8 dieną Marijampolės specialiuose socialinės globos namuose lankėsi ir šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Globos namų kunigai emeritai, seserys vienuolės ir kiti globos namų gyventojai bei darbuotojai kartu su arkivyskupu meldėsi Šv. Dominyko intencija. Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas sakė atvykęs į globos namus su malonia misija ir nori įteikti kunigui jubiliatui Broniui Gimžauskui Kauno arkivyskupijos garbės ženklą – Šiluvos Dievo Motinos medalį – už nuoširdų ilgametį darbą pastoracijoje, kunigiškos dvasios puoselėjimą ir ištikimai einamas kunigiško pašaukimo pareigas. Šis apdovanojimas teikiamas už tikėjimo liudijimą savuoju gyvenimu bei ištikimą tarnystę Dievui ir Jo žmonėms, nusipelniusiems Kauno arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams. Pabaigoje arkivyskupas kunigui emeritui Broniui linkėjo gausios Viešpaties Dievo globos jo gyvenimo darbuose.


Netektys

A†A kun. Jeronimas Petrikas
(1937 09 12–1987 05 31–2016 07 14)

Liepos 14-osios vakare Ignalinos ligoninėje mirė Kaltanėnų parapijos klebonas kun. Jeronimas Petrikas. Jis gimė 1937 m. rugsėjo 12 d. Mažeikių kaime, Taujėnų parapijoje, Ukmergės apskrityje, tikinčioje šeimoje, kurioje užaugo kartu su dviem broliais. Su pagarba prisiminė savo tėvelį, talkinusį laisvės gynėjams. 1945–1949 metais mokėsi gimtojo kaimo pradžios mokykloje. Mokslus tęsė Taujėnų progimnazijoje, vėliau performuotoje į vidurinę mokyklą. Ją baigęs, 1956 metais įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kuriame trejus metus studijavo anglų kalbą. 1959 metais buvo paimtas į privalomą karinę tarnybą, kurią baigė po trejų metų. 1963 metais pradėjo dirbti Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje. Nuo 1968 iki 1982 metų dirbo inžinieriumi Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos Specialiame konstravimo biure. 1968–1972 metais mokėsi Vilniaus vakarinėje dailės mokykloje. Atpažinęs pašaukimą kunigystei, J. Petrikas tris kartus stojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, bet jo prašymas buvo atmestas. Tik 1982 metais pavyko įstoti. 1987 m. gegužės 31 d. Kauno Arkikatedroje buvo įšventintas kunigu. Darbavosi šiose parapijose: 1987 06 09 paskirtas Paberžės parapijos administratoriumi, kad pavaduotų susirgusį šios parapijos kleboną, 1987 09 04 – Švenčionių parapijos vikaru ir Reškutėnų parapijos administratoriumi, 1988 06 14 – Pūškų parapijos klebonu, 1988 11 25 – Lavoriškių parapijos administratoriumi ir Kenos koplyčios rektoriumi, 1990 05 18 – išleistas darbuotis į Gervėčių parapiją Baltarusijoje. 1996 07 02 kunigas Jeronimas sugrįžo darbuotis į Lietuvą ir buvo paskirtas Kalesninkų parapijos administratoriumi, 2000 10 05 – Reškutėnų parapijos klebonu, 2005 05 31 – Kaltanėnų parapijos klebonu.


Mirė ilgametis Krokuvos arkivyskupijos ganytojas

Kardinolas Francišekas Macharskis

Rugpjūčio 2 dieną Lenkijoje, Krokuvoje, mirė kardinolas Francišekas Macharskis (Franciszek Macharski), šv. Karolio Vojtylos (Jono Pauliaus II) įpėdinis Krokuvoje ir ilgametis arkivyskupijos ganytojas. Popiežius Pranciškus, prieš penkias dienas aplankęs Krokuvos ligoninę, kurioje buvo gydomas sąmonės netekęs 90-uosius metus einantis kardinolas F. Macharskis, pareiškė užuojautą Krokuvos arkivyskupijai ir Bažnyčiai Lenkijoje pasiųstoje ilgoje telegramoje. Popiežius patikino, kad vienijasi su visų Lenkijos dvasininkų ir pasauliečių padėkos malda už velionio kardinolo Macharskio gyvenimą ir pastoracinį įsipareigojimą, prisiminė jo vyskupišką šūkį „Jėzau, pasitikiu tavimi!“, šiandien iškalbiai skelbiantį apie Viešpaties jam pavestų darbų pabaigą. Uolusis ganytojas juos vykdė kupinas pasitikėjimo Dievo gailestingumu, tapdamas tėvu jam pavestiems kunigams ir pasauliečiams, sumaniu Bažnyčios vadovu nelengvais socialinių ir politinių permainų laikais, dėmesingu kiekvieno asmens orumui, Bažnytinės bendruomenės gerovei, tikėjimo išsaugojimui žmonių širdyse. Prisimindamas kardinolo aplankymą Krokuvos ligoninėje popiežius Pranciškus pavedė velionio sielą Viešpačiui.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija