Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. rugpjūčio 26 d., Nr. 16 (259)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Gyvojo Rožinio draugijos kongresas

Maldininkų procesija
aplink Salako bažnyčią

Zarasų dekanas kun. Remigijus
Kavaliauskas ir Salako klebonas
kun. Egidijus Vijeikis

Rugpjūčio 6 dieną Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijoje (Zarasų dekanatas) vyko XII Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio maldos mylėtojų kongresas „Sveika, Gailestingumo Motina“. Jį galima drąsiai vadinti ir nacionaliniu, kadangi, žvelgiant į dalyvių gausą, reikia manyti, jog jis tikrai peraugo Panevėžio vyskupijos ribas. Šiemet jame dalyvavo per tūkstantį svečių praktiškai iš visų Lietuvos vyskupijų (nebuvo tik Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų atstovų).

Kongresas, kuriam Salako parapijiečiai, vadovaujami klebono kun. Egidijaus Vijeikio, rengėsi keletą mėnesių, prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Jį garbinimui išstatė kraštietis Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Vėliau svečias br. kun. Vincentas Tamošauskas, OFM Cap vedė katechezę. Jis dalijosi mintimis apie Rožinio maldą, apie jos galią ir reikšmę. Pasibaigus katechezei, bažnyčios šventoriuje vyko Rožinio procesija. Buvo kalbami Kančios slėpiniai. Maldai vadovavo br. Vincentas, o ją paįvairino Zarasų parapijos choras, vadovaujamas Gražvydo Gasparavičiaus. Salako parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai buvo parengę penkias stoteles, jose atsispindėjo penki kančios slėpiniai. Daug prasmės šiandien turi paprasta drobė, paprastas beržinis kryžius ant žmogaus pečių, jaunimo nešamos žvakės, sodo žiedai, laukų akmuo... Šią maldą ir iškilmingas šv. Mišias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“.

Iškilmingas kongreso šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, br. kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap, Panevėžio vyskupo generalvikaras kun. Eugenijus Styra, Zarasų dekanas ir Gyvojo Rožinio draugijos dvasios vadas kun. Remigijus Kavaliauskas, Pabiržės klebonas kun. Vytautas Dagelis, Rimšės klebonas kun. Algis Vaickūnas, Alantos klebonas kun. Sigitas Sudentas, Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. N. Pipiras, kun. Egidijus Charue iš Baltriškių, patarnavo Salako, Švedriškės ir Zarasų parapijų ministrantai, giedojo Salako parapijos moterų ansamblis, vadovaujamas vargonininkės Galinos Palaginos.

Šv. Mišių skaitinį skaitė iškilmėje dalyvavęs aktyvus Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos narys, Seimo narys Povilas Urbšys. Homilijoje vysk. L. Vodopjanovas OFM pasidžiaugė dalyvių gausa (iš tiesų tiek daug maldininkų Salako bažnyčia jau seniai beregėjo), paminėjo, jog šioje gražioje parapijoje lankosi pirmą kartą. Vyskupas visus tikinčiuosius ragino būti Atsimainymo žinios nešėjais – sekti Marijos pavyzdžiu, nes ji, išgirdusi angelo žodžius, Apreiškimo svorį ir vertę pažino per Golgotą eidama iki pat vainikavimo Dangaus ir žemės karaliene momento. Tai nėra lengva, kadangi reikia visuomet eiti pro siaurus vartus, tačiau įmanoma. Baigdamas homiliją, vyskupas sakė, kad žmonija, kol rankoje Rožinis, niekuomet nežus.

Pasibaigus šv. Mišių aukai, visus nuoširdžiai sveikindamas Gyvojo Rožinio draugijos dvasios vadas kun. R. Kavaliauskas irgi džiaugėsi dalyvių gausa, nuolat augančiu besimeldžiančių Rožinį skaičiumi. Keliaujantis Rožinis buvo įteiktas Biržų dekanato atstovams. Tai – ženklas, kad kitais metais kongresas vyks Biržų dekanate.

Susirinkusius sveikindama Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Nijolė Gylienė dėkojo vyskupams už apsilankymą, organizatoriams už kruopščiai organizuotą renginį, dalyviams – už nuolatinę maldą.

Panevėžio vyskupą sveikino ir iškilmėje dalyvavęs Seimo narys Algimantas Dumbrava. Salako parapijos klebonas kun. E. Vijeikis nuoširdžiai dėkojo savo ištikimiesiems pagalbininkams, kurie tvarkė šventorių, rengė liturgiją, puošė Rožinio slėpinių stoteles, tvarkė bažnyčią.

Vėliau visi renginio dalyviai susirinko bažnyčios šventoriuje. Kongreso atminimui vyskupai L. Vodopjanovas OFM ir J. Kauneckas pasodino medelį.

Simboliška buvo apglėbti didingąją Salako bažnyčią gyvąja grandine ir visiems, susikibus už rankų, vadovaujant vysk. L. Vodopjanovui OFM, sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą...

Vyskupui palaiminus stalą, čia pat, šventoriuje, vyko agapė. Buvo dalijamasi duona ir meile. Visiems susirinkusiems gražias, gerai žinomas melodijas dovanojo Salako krašto muzikantai – romantinės muzikos grupė „3 in 1“ (Rasa Lukošiūnaitė, Audronė ir Osvaldas Macijauskai).

Smagu, kad nepaisant rugpjūčio dulksnos, niekas nenorėjo skirstytis. Smagu buvo iš daugelio išgirsti padėkos žodį. Tai reiškia, kad renginys pavyko.

Dėkoti tikrai yra už ką ir kam – pirmiausia tiems Salako parapijos maldininkams, kurie, galbūt būdami neįgalūs ir nesikeldami iš vežimėlio, nuoširdžiai meldžiasi Rožinį ir taip dalyvauja parapijos gyvenime. Jų ne vieną teko sutikti. Reikia dėkoti klebonui kun. Egidijui Vijeikiui, pasirūpinusiam kiekvienu šventės akcentu, daug kantrybės įdėjusiam, kad kongresas pavyktų. Turime pasidžiaugti ir nedideliu Salako jaunimo būreliu, kuris nuo pat ryto savanoriavo, Salako bendruomene „Sakalas“, pasirūpinusia tvarka renginio metu, daug jėgų renginiui atidavusiu Salako seniūnu Reniumi Kisieliumi. Gal ne visus pavyko paminėti. Tačiau norisi visiems nuoširdžiai padėkoti.

Gailestingumo Motinos vedami iš tiesų kilsime ir kelsime!

KNP

Gintauto Antanavičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija