Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. gruodžio 16 d., Nr. 24 (267)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Netektis

A†A kun. jubil. Vladas Kremenskas

(1916 09 12–1941 01 26–2016 12 09)

Gruodžio 9 dieną Rokiškio rajono ligoninėje mirė vyriausiais Lietuvos kunigas jubiliatas Vladas Kremenskas.  Jis gimė 1916 m. rugsėjo 12 d. Linkuvoje. Nuo 1925 iki 1936 metų mokėsi Linkuvos pradžios mokykloje ir gimnazijoje. Baigęs gimnaziją 1936 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1941 m. sausio 26 d. Kaune, vysk. Vincento Brizgio pašventintas kunigu. Kunigišką tarnystę pradėjo ir po metus ar kelis vikaravo Debeikių, Vaškų, Skapiškio, Salako, Vabalninko, Alantos bei Šimonių parapijose. Administratoriaus ar klebono pareigas ėjo Tauragnų, Suosto, Kriklinių parapijose. Paskutinės tarnystės vietos buvo šiose parapijose: Biliakiemio – nuo 1955 iki 1964 metų, Kvetkų – nuo 1964 iki 1978 metų, Kazliškio – nuo 1978 iki 1986 metų bei Panemunėlio – nuo 1986 iki 2010 metų, kur gyveno iki dabar. Kun. V. Kremenskas buvo tvirto charakterio, Dievui pasišventęs dvasininkas, iki pat mirties išlaikęs uolumą tikėti ir melstis.

Kun. jubil. V. Kremenskas sekmadienį buvo pašarvotas Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapijos bažnyčioje. Čia šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Gruodžio 12 dieną laidotuvių šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo 22 kunigai. Po šv. Mišių kunigas atvežtas į Panevėžį. Laidotuvių apeigas Kristaus Karaliaus Katedros parapijos kapinėse (Ramygalos g.) atliko Panevėžio vyskupas. Kun. V. Kremenskas palaidotas šių kapinių kunigų kapavietėje.

Broniaus VERTELKOS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija