„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2006 m. birželio 21 d., Nr. 5


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

J.Ambrazevičius apie Birželio sukilimą

Aleksoto tiltas Kaune,
kurį 1941 birželio 23 d.
raudonarmiečiai susprogdino.
Gindami šį tiltą Aleksoto šlaite
žuvo aviacijos ltn. Jonas Dženkaitis,
inž. Viktoras Lapas, inž Juozas
Milvydas, studentai Marijonas
Staškevičius, Vytautas Kudokas,
moksleivis Kęstutis Ciplijauskas ir t.t.

Prof. Juozas Ambrazevičius- Brazaitis

Kūno kultūros rūmų sukilėlių
būrio vadas vyr. leitenantas
Kostas Ptašinskas, Lietuvos
vietinės rinktinės karininkas,
Štuthofo koncetracijos
stovyklos ir Gulago kalinys

1941 m. birželio 26 d. Kauno
Karmelitų kapinėse Vytauto
prospekte palaidotų 64
sukilėlių kapų fragmentas

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą (ir kitus du Baltijos kraštus) tuoj buvo vykdoma okupacinė tvarka: sukurtas represinis aparatas (NKVD ir NKGB), uždraustos politinės partijos, suimti aktyvūs jų nariai, kai kurie jau nužudyti pirmais okupacijos mėnesiais, kiti deportuoti į Rusijos lagerius ir kalėjimus, griaunama visa ūkinė sistema, naujai sukurtoji įjungiama į sovietinę ūkio sistemą. Visą galią gavo okupantams paklusni ir jų valią vykdžiusi Lietuvos komunistų partija, tuo metu sudaryta daugiausia iš nelietuvių. Nesuėjus net metams nuo okupacijos pradžios, buvo pradėti masiniai Lietuvos piliečių trėmimai į Rusiją. Visos okupantų vykdytos represijos privertė tautą ieškoti išsivadavimo iš brutalios okupacijos, tuo laiku apgaulingai vadintos komunistiniu terminu „išvadavimu iš buržuazinio jungo“. Buvo rengiamasi sukilimui, kai tik prasidės dviejų Europoje įsigalėjusių diktatorių Stalino ir Hitlerio tiesioginis karinis susirėmimas. 1941 m. birželio 23 d., t.y. prieš 65-erius, metus prasidėjęs sukilimas, vadinamas Birželio sukilimu, buvo vienintelis toks reiškinys trijų Baltijos kraštų okupacijos istorijoje. Apie Birželio sukilimą yra daug parašyta prisiminimų ir analitinės medžiagos (savaime suprantama, išeivijoje), tačiau bene kruopščiausiai ir objektyviausiai sukilimas, kaip ir kiti su sovietine okupacija susiję klausimai išnagrinėti sukilimo eigoje įkurtos Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovo Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio knygose, ypač jo knygoje „Vienų vieni“. Skaitytojams pristatome Birželio sukilimo ištakas, priežastis, eigą ir reikšmę, kaip visa tai matė J.Ambrazevičius-Brazaitis, remdamasis ir savo atsiminimais bei įžvalgomis, ir kitų sukilimo aktyvistų analize. Šie atsiminimai ir analizės šiuo metu tampa dar svarbesni, kai valdžioje esanti prokomunistinė (pasivadinusi „socialdemokratų“ ir kitokiais vardais) nomenklatūra aklinai uždarė KGB archyvus, kuriuose yra daug medžiagos ir apie Birželio sukilimą ir jų vadus.

Nepraėjus nė mėnesiui po okupacijos, pirma masinio suėmimo banga buvo 1940 m. naktį iš liepos 11-osios į 12-ąją. Tada pagal A.Sniečkaus patvirtintą 1940 m. liepos 7 d. slaptą „Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudininkų, krikščionių demokratų, jaunalietuvių, trockistų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir kito vadovaujančio sąstato likvidacijos paruošiamųjų darbų ir operatyvinį likvidacijos planą“, įvykdytą vienu laiku visoj Lietuvoj, buvo suimta apie du tūkstančius lietuvių inteligentų, politinių veikėjų ir kitų aktyvių žmonių. Suimtieji buvo laikomi kalėjimuose ir paskui nuteisti už akių sunkiesiems darbams į Rusijos tolimuosius rytus ar šiaurę, daugumas 8 metams. Toliau suimtųjų skaičius buvo didinamas individualiai.

Antras masinis suėmimas ir jau tiesiog deportavimas į Rusiją buvo 1941 m. birželio 14-18 d., išvežęs 34260 įvairaus amžiaus vyrų, moterų ir vaikų gyvulišku žiaurumu. Buvusio komisaro Glušausko liudijimu, Maskva buvo pareikalavusi išgabenti 700000 lietuvių. Naujas deportacijų bangas nutraukė prasidėjęs vokiečių karas su sovietais. Tačiau karo pradžioje kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose laikomus kalinius bolševikai ėmė masiškai žudyti – Kretingoje, Petrašiūnuose, Pravieniškėse, Panevėžyje, Raseiniuose, Sargėnuose, Rainių miškely, Smėlynėje prie Červenės rasta nužudytų 1114 lietuviai.

Lietuvoje pogrindinės grupės ir organizacijos atsirado anksti. Jų tikslą, asmenis, veiklos metodus bei priemones plačiai atpasakojo NKVD raportas, pasirašytas 1941 m. balandžio 14 d. vidaus reikalų ministerio A.Guzevičiaus ir NKVD skyriaus viršininko Todeso. Raporto pradžioje rašoma: „Nuo momento, kada sovietinė tvarka buvo įsteigta Lietuvoje, kontrrevoliucinis nacionalistinis elementas išplėtojo aktyvią antisovietinę veiklą, pasirinkdamas pagrindiniu metodu savo priešiškam pasipriešinimo darbui antirevoliucinių lapelių ir anoniminių laikraščių platinimą“.

Ko tas vadinamas antirevoliucinis elementas siekė? Raporte sakoma: „Apskritai lapeliai ragino nuversti sovietinę valdžią, sabotuoti, boikotuoti rinkimus į Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją Tarybą; platino piktus melus apie partijos ir vyriausybės vadus ir skelbė provokacinius gandus apie būsimą karą tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos ir kt.“.

Ar tai buvo vieno asmens darbas? „Masinis kontrrevoliucinių lapelių platinimas buvo apėmęs visas sovietinės Lietuvos apskritis“.

Kas buvo tie platintojai ir autoriai? „Autoriai ir platintojai antirevoliucinių lapelių, laiškų, kurie buvo gauti eilėje įstaigų, pasirodė esą nariai kontrrevoliucinių padalinių ir buvusių antisovietinių politinių partijų bei organizacijų, nacionalistinis mokyklinis jaunimas ir universiteto studentai“.

Toliau raporte rašoma apie veiklą atskirose apskrityse – jų minima 17. Mini dvejopus veiklos ženklus: viena, lapelius bei jų turinį; antra, suimtųjų platintojų bei autorių pavardes. Štai kaip raportas vaizduoja „kontrrevoliucinę“ veiklą Kaune. Glaustai atrodo taip. Antisovietiniai lapeliai Kaune pakliuvo į NKVD rankas nuo 1940 rugsėjo mėn., vadinasi, nuo mokslo metų pradžios. Jie sistemingai, kaip rašooma raporte, buvo platinami gatvėse, mokyklų patalpose. Jų rasta apie 50. Susekta ir sulikviduota antisovietinė organizacija. Jos nariai buvo gimnazijų mokiniai ir vadinosi LNP, kuri turėjo savo skyrius Kauno, Vilniaus, Ukmergės ir kitų miestų gimnazijose. Buvo suimti 26 aktyvūs organizacijos nariai. Nuo spalio mėn., kai Kaune buvo rinkimai, išaiškintas ir rotatorinis laikraštis „Laisvoji Lietuva“. Suimti keturi asmenys, Laisvosios Lietuvos Sąjungos nariai. Gruodžio, sausio mėn. lapeliai rodėsi universitete, pasirašyti Lietuvos partizanų aktyvistų skyriaus Kaune. Vasario 16-ąją suimti studentai ir gimnazistai, rengę demonstraciją prie Nežinomo kareivio kapo.

Panaši veikla vyko ir kitur.

Paskirai veikiančias pogrindžio grupes jungti ir joms vadovauti imta nuo 1940 m. spalio 9 d. Kaune įvykusio slapto pasitarimo, kuriame buvo sutarta apjungti tautą tokiu tankiu organizuotos rezistencijos tinklu, kad būtų užkirstas kelias NKVD provokacijoms išryškinti aktyvųjį tautos elementą, ruoštis būsimam karui, kad juo pasinaudodami, būtų atgauta nepriklausomybė (L.Prapuolenis, Draugas, 1951 m. birželio 23 d.). Pogrindžio rezistenciją centralizuojant, pirmiausia reikėjo žiūrėti, kad būtų užkirstas kelias NKVD provokacijoms. Todėl pasirinkta mažų vienetų – penketukų – organizacinė schema. Pats organizacijos centras padalytas tarp Kauno ir Vilniaus. Vilniuje sutelktas karinis-politinis štabas, Kaune – organizacinis. Kai 1941 m. pavasarį Vilniaus štabą skaudžiai palietė NKVD areštai, Kauno štabas, nedaug tepaliestas, galėjo nedelsdamas perimti Vilniaus štabo uždavinių tolimesnį vykdymą ir sukilimo plano galutinį parengimą. Saugumo sumetimais provincijos daliniams buvo palikti jų savarankiški vardai: Apsaugos Gvardija, Geležinis Vilkas, Laisvės Armija ir kt., nors Kauno ir Vilniaus štabai veikė Lietuvių Aktyvistų Fronto vardu (L.Prapuolenis, Į Laisvę, Nr. 25-62).

Lietuvoje veikė du Lietuvių „Aktyvistų Fronto štabai, kurių vienas buvo Kaune, antras Vilniuje. Abu štabai planavo sukilimą pradėti savajame mieste ir sukilimui vadovavimą perimtų toji vietovė, kur susidarytų palankesnės sąlygos... Štabai sutarė užimti ir saugoti nuo išsprogdinimo svarbiuosius mazginius susisiekimo ir ryšio taškus, kaip telegrafo ir telefono stotis, elektros jėgainę... Kaunas pasiruošė pasinaudoti radijo stotimi ir radiofonu sukilimą skelbiant, pasirūpino kelis trumpų bangų radijo siųstuvus, jei reguliariosios radijo stoties nepasisektų užimti... Laukta, kad Kauno radiofonas ir stotis karo pradžios suirutėje bus susprogdinti. Pagal iš anksto sudarytą planą reikalingų dalių atsargos buvo paruoštos ir laikomos saugioje vietoje.

„Sukilimui pasiruošta gegužės 1 d., kai per ryšininkus gauta žinia, kad karas prasidės gegužės pradžioje. Vėliau teko nusivilti ir sukilimo datą atidėlioti. Nors birželio mėn. sovietų įvykdyti masiniai trėmimai ryšius apardė, bet kartu sukėlė didelį pasipiktinimą visoje tautoje dėl okupanto žiaurumo“ (A.Damušis, Į Laisvę, Nr. 25-62).

Kai kurie pogrindininkai per trėmimus neišsilaikė vietoje ir pasitraukė į miškus, susikovę su enkavėdistais. Tai liudija NKVD komisaro Gladkovo slaptas raštas, pasirašytas 1941 m. birželio 21 d., kuriame jis informavo: „Tam tikra priešiško elemento dalis perėjo į nelegalią padėtį ir įsijungė į banditinių grupių dalinius tuo metu, kada veikė respublikos valymo operacija“.

Gladkovas minėjo žuvusius NKVD pareigūnus susidūrime su partizanų daliniais birželio 16-18 d. Rokiškio, Šiaulių, Utenos, Marijampolės rajonuose. Prienų apylinkėje buvęs 20 asmenų dalinys su dviem kulkosvydžiais ir kitokiais ginklais.

„Masinių deportacijų metu papildomai gautas pranešimas, kad karas, tikrai prasidėsiąs birželio 18-26 d. Susisiekus su vilniečiais buvo spėliojama tiksli data. Kadangi sekmadienis buvo nacių mėgstama puolimo diena, nuspręsta tą sekmadienį, birželio 22, ypatingai budėti. Vilniaus ir Kauno LAF štabų buvo sutarta Lietuvos nepriklausomybės skelbimą įvykdyti ten, kur bus palankesnės sąlygos. Pasitarime paaiškėjo, kad Kauno LAF štabo planas sąmyšio metu perimti savo žinion Kauno radiofoną ir stotį buvo realus. Nuspręsta, kad Kauno Lietuvių Aktyvistų štabas tuo atveju veiktų Vyriausios Lietuvių Aktyvistų Fronto vadovybės vardu, skelbtų Lietuvos nepriklausomybę ir Laikinąją Vyriausybę. Nebuvo tai lengvas uždavinys. Leonas Prapuolenis, kuris buvo LAF įgaliotinis, turėjo slapstytis, nes buvo NKVD gaudomas, ir jo gyvenvietė nebuvo saugi. Visas pasiruošimas teko studentijos grupei ir jos vadovui Pilypui Naručiui, LAF štabo nariui. Birželio 18 d. LAF štabas vieną senelių prieglaudą pasirinko vyriausio štabo būstine“ (A.Damušis, Į Laisvę, Nr. 25-62).

„Didvyriškos veiklos valanda atėjo sekmadienį, 1941 m. birželio 22 d. rytui auštant. Ryšininkų pranešimai ir mūsų spėjimai pasitvirtino. Aktyvistų daliniai, kurie dėl artėjančios lemiamos valandos buvo įspėti, su dideliu ryžtingumu ir pasitikėjimu pradėjo vykdyti numatytus uždavinius. LAF štabo įgaliotinis L.Prapuolenis su štabo dalimi įsikūrė senelių prieglaudoje. Kita štabo dalis susitelkė Chemijos institute. Nors Chemijos institute budėjo ir komjaunuolių dalinys, bet studentija rūsiuose suslėpusi dvi milicijos nuovadas, kurios su ginklais perėjo pas aktyvistus. Su jais ryšius palaikė okupacijos meto studentai aktyvistai. Aktyvistų ginkluotosios jėgos padidėjo. Studentų medikų grupė, turėjusi savo žinioje greitosios pagalbos mašinas, veikė labai tiksliai. Jie greitosios pagalbos mašinomis suvežė radijo specialistus, atsargines dalis, ir bolševikų sugadintas radiofonas per naktį iš sekmadienio į pirmadienį buvo sutaisytas. Ši sukilėlių grupė per visą sukilimo laiką sudarė saugiausius ryšininkus, o vėliau teikė greitąją pagalbą sužeistiesiems.

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį iš Chemijos instituto buvo išleista ryžtinga ginkluota aktyvistų grupė, kuriai skirtas uždavinys sunaikinti sovietų armijos ryšio stotį. Uždavinį įvykdę, jie dar išsprogdino karišką telefono centralę Vilijampolėje.

Toji grupė užėmė centrinio pašto rūmus ir telefono-telegrafo centrinę. Sovietų karo komendantui suklaidinti paskambinta telefonu, kad vokiečių desantininkai jau Kaune. Aktyvistų patikėtiniai išjungė ir sustabdė telefono ir telegrafo stočių veikimą. Tas turėjo prisidėti prie panikos sukėlimo. Vidurnaktyje jau pastebėtas intensyvus sovietinių pareigūnų bėgimas iš Kauno. Tas reiškinys didino ir stiprino mūsų viltis.

„Toji naktis buvo klaiki: Kauno gatvės buvo pilnos sovietų kariuomenės, lygiai kaip ir apsiginklavusių sukilėlių. Su štabu senelių prieglaudoje kurį laiką ryšį palaikėme telefonu, o jį išjungus asmeniniu ryšiu pats nuvykdamas. Pirmadienio rytą gautas pranešimas LAF štabe, kad radiofonas sutvarkytas Lietuvos nepriklausomybės skelbimui. Kauno LAF štabo narys su būriu sukilėlių jau buvo įsitvirtinę radijo stotyje. Nors aktyvistai sukilėliai dar neturėjo ginkluotos kontrolės visame Kaune, bet nutarta nedelsti su Lietuvos nepriklausomybės skelbimu. Pirmadienį, birželio 23, apie 9 val. ryte, Lietuvių Aktyvistų Fronto štabo nariai iš senelių prieglaudos nuvyko į Kauno radiofoną, kuris buvo aktyvistų būrio saugomas.

9 val. 28 min. Lietuvių Aktyvistų Fronto Vyriausiojo štabo vardu LAF įgaliotinis Leonas Prapuolenis paskelbė Nepriklausomos Lietuvos atstatymą ir Laikinosios Lietuvos Vyriausybės sudėtį. Sugiedotas Lietuvos himnas. Sukilimas užvirė visame krašte.

„Nepriklausomybę per radiją paskelbus, ginkluoti Kauno aktyvistų daliniai puolė ginklų sandėlius. Ginklų sandėlius užėmus, greitosios pagalbos mašinomis ginklai išvežioti į svarbiuosius punktus. Tuo pačiu metu sukilo sovietų priespaudoje ir kontrolėje buvę lietuvių kariuomenės daliniai. Kaune aktyvistų daliniai pradėjo pulti Panemunės, geležinkelio ir Aleksoto tiltus, kad juos apsaugotų nuo išsprogdinimo. Bet pasiekė kitą nenumatytą tikslą – iššaukė skubotą susprogdinimą. Bet tas tiltų išsprogdinimas gal išgelbėjo Kauną nuo sunaikinimo, nes iš Suvalkijos bėganti kariuomenė buvo priversta aplenkti Kauną. Petro Vileišio vardo tiltas per Nerį į Vilijampolę didvyriška Vyties kryžiaus kavalieriaus mirtimi liko išgelbėtas. Ligi pasiaukojimo pasišventęs drąsuolis užbėgo ant tilto, nukirpo elektros laidus, bet žuvo nuo sovietų kulkosvaidžių ugnies pareigą atlikęs. Kautynės virte virė visą pirmadienį ir antradienį...

Tris dienas Kaunas buvo pilnoje aktyvistų kontrolėje. Vokiečių kariuomenės daliniai pasirodė tik ketvirtadienį. Jie neatnešė laisvės, dėl kurios kovota, bet iš jų rankų jos gauti ir nesitikėta.

Taip buvo įvykdytas pirmasis Laisvės Kovų veiksmas, kurio siausme daug Lietuvos sūnų ir dukterų krito ir amžinam poilsiui atsigulė į gimtąją žemę“ (Damušis A. Į Laisvę, Nr. 25-62).

S*ukilimo tiesioginis tikslas buvo pasiektas – Lietuva paskelbta nepriklausoma, valdoma savos tautinės vyriausybės, prieš ateinant naujai okupacijos jėgai. Tikslas pasiektas didelėm aukom. Stasio Raštikio knygoje „Kovose dėl Lietuvos“ žuvusių minima du tūkstančiai; dr. Adolfo Damušio, vieno iš sukilimo organizatorių, kalbama apie keturis tūktančius (Į Laisvę, 1954, Nr. 3-40). Pastarąjį skaičių mini ir E.J.Harrisono knygelė „Lithuania’s Fight for Freedom“. Tais dvejopais skaičiais operuoja ir kiti leidiniai. Pirmasis skaičius reiškia tiesiogiai kovose žuvusiuosius, antrasis skaičius prijungia dar išžudytus pirmomis bolševikų bėgimo dienomis kalėjimuose, koncentracijos stovyklose, deportuojant į Rusiją. Šiaip ar taip, tos kelių dienų aukos buvo gausesnės nei 1919-1921 metų laisvės kovose (Z.Ivinskis).

Kai Amerikos lietuvių spaudoje tada kilo abejonės, ar reikėjo tos kraujo aukos, įsikišo Lietuvos atstovas P.Žadeikis, pareiškęs: „Betgi lietuvių ištvermė nepalaužta, ypač Lietuvos jaunimo dvasia: prie pirmos progos Lietuvos kariai, šauliai ir moksleiviai sukilo prieš Sovietų tironiją ir visam pasauliui parodė komunistų propagandos melagystę – būk Lietuva savo noru pasidavusi Sovietams, parodė ir tai, kaip buvo nepakenčiamas Lietuvos liaudžiai rusiškas bolševizmas“ („Darbininkas“, 1941 m. liepos 8 d.). Tais žodžiais iškelta sukilimo politinė prasmė, lietuvių tautos krauju paliudytas pasisakymas už nepriklausomybę prieš sovietinę okupaciją. Šis politinės prasmės argumentas paskiau buvo gausiai vartojamas lietuvių diplomatinėje ir informacinėje akcijoje griaujant sovietų tvirtinimus, kad lietuvių tauta savo noru įsijungusi į Sovietų Sąjungą.

Sukilimo moralinė ir psichologinė reikšmė ateičiai buvo ta, kad tauta atgavo pasitikėjimą savimi, kuris buvo reikalingas naujoms okupacijoms pakelti. „Mumyse vyravo ta pati kovos dvasia, kuri 1941 metų biržely pasireiškė sukilimo forma, ta pati, kuri per keleris metus spyrėsi rudųjų okupantų užmačioms“. Tai nuotaikos tų, kuriems teko pakelti antrąją bolševikų okupaciją (J.Daumantas. Partizanai, 48 p.).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija