"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2004 m. spalio 15 d., Nr. 10 (59)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Amerikos lietuviai rūpinasi turiningu kaimo vaikų poilsiu

Rūta JONUŠKIENĖ

Lietuvos ambasadorius
Jungtinėse Amerikos Valstijose
ir Meksikoje Vygaudas Ušackas
(antras iš kairės) kartu
su Daugailių klebonu garbės
kanauninku Petru Baltuška,
Daugailių pagrindinės mokyklos
direktoriumi Stasiu Derviniu,
rajono Švietimo sporto skyriaus
vedėju Antanu Panavu
ir A. ir M. Miškinių viešosios
bibliotekos direktore Vida
Garunkštytė rūpinasi,
kad kaimo jaunimas
turiningai praleistų laisvalaikį

Jau antrus metus Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai, organizuodami vaikų vasaros poilsį, ieško papildomų finansavimo šaltinių. Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje Vygaudo Ušacko dėka Utenos rajono vaikus remia JAV gyvenantys lietuviai. Pernai vasaros stovykloms organizuoti ir kompiuteriam raštingumui mokyti jie paaukojo 27 tūkstančius litų, kurie Utenos rajono vaikus pasiekė tarpininkaujant Daugailių sveikatingumo ir sporto rėmimo fondui. Sujungus tris finansavimo šaltinius - Švietimo ir mokslo ministerijos, Utenos rajono savivaldybės skirtus ir JAV lietuvių paaukotus pinigus, vasaros stovyklose pernai turiningai pailsėjo keli šimtai socialiai remtinų šeimų vaikų.


Mokytojas mokinio gyvenime

Rašinių konkurso laureatai
su mokytojais ir svečiais.
Kairėje – akad. Zigmas
Zinkevičius su žmona Regina,
dešinėje – Valensas Puodžius
su žmona Audrone, už jų –
Marija Puodžiuvienė

Spalio 5-ąją, minint Tarptautinę mokytojo dieną, Alantoje (Molėtų r.) įvyko gražus renginys, kuriame, be mokinių bei mokytojų, dalyvavo ir būrelis garbingų svečių: akademikas Zigmas Zinkevičius su žmona Regina, buvusių šios mokyklos mokytojų, 1941 m. birželio 14 d. ištremtų į Sibirą, Katrės ir Jono Puodžių sūnūs Jonas Rytis ir Valensas su žmonomis Marija ir Audrone. Tą dieną buvo paminėtos jų motinos 100-osios gimimo metinės. Be to, broliai Puodžiai buvo paskelbę Alantos vidurinės mokyklos 9-12 klasių mokinių rašinių konkursą „Mokytojas mano gyvenime“ ir skyrė pinigines premijas geriausių rašinių autoriams. Konkurso tikslas – paminėti mokytojus, kurie turėjo ypatingą reikšmę formuojant mokinių pasaulėžiūrą, rengiant juos gyvenimui, ugdant pilietiškumą, meilę savo kraštui, pagarbą šeimai, gyvenimo vertybių suvokimui.


Ateitininkai turi skleisti meilę

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Ateitininkų vadovybė
ir aktyvieji nariai Šiluvoje
atlaidų metu šių metų rudenį

Lietuvos ateitininkų federacijos vadovas Liutauras Serapinas ir „Į laisvę“ forume, vykusiame liepos mėnesio pabaigoje (apie tą renginį jau rašėme), ir Lietuvos radijuje išsakė pačias aktualiausias mintis apie ateitininkus ir jų dabartinę padėtį. Liutauras teigė: „Dievas - tas gėris, grožis, tiesa. Ideologija yra idėjų sistema. Jeigu mes savo gyvenime vadovausimės kilnia idėja, tai ją ir įgyvendinsime. Kitaip negali būti. Priešingu atveju nėra idėjos. Deja, dabar dar stinga idėjų. Mes atsidūrėme savotiškoje tuštumoje.


Piligriminiai žygiai sotina dvasinės duonos išalkusias sielas

Kiekvienas neša savo kryželį

„Žmogus gyvas ne viena duona“, - sako Jėzus. Kiekvienas, nešiojantis Dievo atvaizdą širdyje, ieško kažko daugiau, kas priartintų dangų, sumažintų dieviškojo artumo netekimo jausmą, tiesiog pakylėtų virš kasdienybės. Šią tiesą akivaizdžiai parodė 500 žmonių, rugsėjo 10-osios popietę susirinkę į Kryžių kalną. Jie troško daugiau nei duonos, daugiau nei patogaus įsitaisymo prie televizoriaus. Kiekvienas savo kryželį, viltį, troškimą, širdyje paslėptą prašymą nešė daugiau nei dvi paras šešiasdešimt penkis kilometrus, kad sudėtų juos prie Švenčiausiosios Mergelės Marijos kojų Šiluvoje. Nešė atskirai, tačiau ėjo kartu, giesmėmis garbindami Viešpatį, rožinio kamuoliukais kreipdamiesi į Švč. Mergelę Mariją, sutartinu žingsniu skelbdami Lietuvai, pasauliui apie Dievo karalystę ir jos šlovę.


Atgaiva dvasiai ir kūnui

Į antrąjį piligriminį žygį Kryžių kalnas-Šiluva jaunimo organizacijos, grupės, pavieniai asmenys rugsėjo 10 dieną, apie vidurdienį, rinkosi Kryžių kalno papėdėje. Skambėjo linksmi balsai, juokas, sutikus pažįstamus, praeitų metų piligriminio žygio dalyvius.


Atostogų įspūdžiai

Jaunieji vadovai ir parapijos
jaunimas, šiemet priėmęs
Sutvirtinimo sakramentą,
su klieriku Edgardu

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje veikianti vaikų ir jaunimo katalikiška organizacija „Kertinis akmuo“ šią vasarą organizavo dvi stovyklas.

Liepos mėnesį beveik tris savaites Ukmergės rajono Užugirio kaime, A. Smetonos dvare, vyko vyresniųjų (12-18 metų) vaikų vasaros stovykla „Į Europą“. Joje dalyvavo 80 vaikų, iš jų 50 - iš socialiai remtinų ar daugiavaikių šeimų. Stovyklos vadovais buvo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai Audrius, Nerijus, Jonas, Dainius ir Edgaras.


Šventiniai renginiai mokykloje

Mokyklos salėje,
kur buvo aukojamos
šv. Mišios, buvo
dalijama ir Komunija

Kiekvienas objektas turi savo istoriją. Tokią istoriją turi ir Kauno miesto Julijanavos vidurinė mokykla.

Istoriniai dokumentai byloja, kad iki 1920 metų Aleksote mokyklos dar nebuvo. Gyventojams prašant įsteigti pradinę mokyklą, ši apie 1920 metus buvo atidaryta mūriniame name, esančiame Garliavos valsčiaus Seniavos dvare. Tai ir buvo pradžia. Ši mokykla vėliau buvo perkelta į Veiverių gatvėje esantį medinį pastatą (jis tebestovi ir dabar). Mokinių skaičius augo. Mokykla perorganizuojama į VI progimnaziją, kuri 1949 metais reorganizuojama į 14-ąją vidurinę mokyklą. Nuo šios datos skaičiuojamas mokyklos amžius. 1993 metais mokykla pavadinta Kauno Julijanavos vidurine mokykla.


Mažos nuoskaudos

Mažas žmogutis žvelgia į besivaidijančius tėvus, jų akis, kupinas pykčio, ir gailios ašaros ima tekėti skruostais. Jis nesupranta nei esmės, nei priežasties, tik žino, kad kažkas yra blogai. Jį nuramina mama, nušluosto ašaras, ir mažylis vėl žaidžia savo smėlio dėžėje, juokiasi... Vaikui niekas per daug nerūpi, pasaulis dar tik pirštų galais lytėjamas. Bet ateis tokia diena, kai mažylis užaugs ir pradės suprasti atmintyje išlikusius vaizdus. Neaišku, ar jis norės pamiršti, ar pradės aiškintis... Bet visiškai pamiršti neįmanoma, tik galima visa tai tik paslėpti kažkur širdies kertelėje.


Malonūs vasaros prisiminimai

Su pirmąja šalna, žvarbesniu vėjo gūsiu atkeliavo ruduo. Miestelio takelius dengia įvairiaspalviai lapai. Kiekvieną rytą skubame tuo rudens taku mokyklon, o vakarais ir sekmadienio popietę renkamės į bažnytėlę maldai. Suėję draugėn dažnai prisimename vasarą, turiningai praleistas atostogas. Ši vasara mums buvo ypatinga, nes priėmėme Pirmąją Komuniją.


Pažintinė kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 25 dieną mes, Šimonių pagrindinės mokyklos giedojimo būrelio vaikai su tikybos mokytoja Genovaite Irena Balčiūniene ir parapijos klebonu kun. Povilu Svirskiu, vykome į pažintinę ekskursiją – į Lietuvos šventovę Šiluvą. Apreiškimo koplyčioje dalyvavome šv.Mišių aukoje, kur giedojome ir meldėmės. Kaip ten gražu ir gera! Visi lietėme akmenį, ant kurio stovėjo Švč.Mergelė Marija su kūdikiu. Meldėmės ir prašėme sveikatos sau ir artimiesiems.


Giesmių ir dainų šventė

Tarptautinei muzikos dienai skirta giesmių ir dainų šventė įvyko ir Pandėlyje (Rokiškio r.). Spalio 3 dieną, sekmadienį, Pandėlio Švč. M.Marijos Vardo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, per kurias giedojo Šilalės vaikų muzikos mokyklos Kaltinėnų filialo vaikų choras „Liepsnelė“ (vadovas G.Gaspavičius, koncertmeisterė D.Skvarčinskaitė) ir Pandėlio meninio lavinimo centro dainavimo studijos mokiniai (mokytoja V.Likienė, koncertmeisterė I.Liudvinavičienė). Bažnyčioje skambėjo abiejų kolektyvų jungtinio choro atliekamos giesmės.


Psichologai ragina politikus neignoruoti smurto mokykloje

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, Lietuva pagal vaikų, iš kurių tyčiojamasi, skaičių pirmauja iš 36 tyrime dalyvavusių šalių. Tačiau, psichikos sveikatos specialistų teigimu, mūsų valstybėje ši problema ignoruojama. Pasak psichologų, kasdien patiriamos patyčios ne tik gniuždo vaikus, bet ir moko agresyvaus elgesio, kurį vėliau dalis žmonių perkelia į savo šeimą ir aplinką. „Siekiant pristabdyti ydingą smurto ratą, reikalingi nacionalinio masto veiksmai - priekabiavimo prevencijos programa”, - teigiama psichologų ir visuomeninių organizacijų pasirašytame kreipimesi politikams. Daugelyje tokias programas vykdančių užsienio valstybių atlikti tyrimai rodo, kad kryptingai dirbant vaikų tarpusavio agresiją galima sumažinti iki 50 proc.


Ji nepaprastai mylėjo vaikus

Oskaras Milašius

Kauno 75-ojo lopšelio-darželio direktorė Kristina Kindurienė norėjo gyventi. Ji matė Gyvenimą optimistiškai, šviesiai, visada tikėjo, kad meilė, grožis, gėris yra nenugalimi, yra šalia mūsų, reikia tik norėti pamatyti.


Protestuodama prieš draudimą mokyklose ryšėti islamiškas skareles, Prancūzijos musulmonė nusiskuto plaukus

Musulmonė mergina, paklusdama Prancūzijos įstatymui, draudžiančiam ryšėti islamiškas skareles valstybės mokyklose, sugrįžo į mokyklą be galvos apdangalo, tačiau protestuodama prieš tokį įstatymą galvą buvo nusiskutusi plikai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija