„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2005 m. gruodžio 16 d., Nr. 12 (73)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Jaunimas kalbėjosi apie „kitą kelią“

Besirenkant jaunimui iš įvairių
vietovių, renginio iniciatorės
Leokadijos Balsienės ir jos
pagalbininkų Griškabūdžio
klebono kun. Žydrūno Kulpio
bei Virgio Buteikio nuotaika
buvo gera

Vilkaviškio parapijos salėje vieną lapkričio šeštadienį nuo vidurdienio iki vėlaus vakaro šurmuliavo jaunimas. Susitikimo iniciatorės vilkaviškietės Leokadijos Balsienės minčiai surengti Vilkaviškyje jaunimo, dalyvavusio Pasaulio jaunimo dienose Kelne, susitikimą pritarė ir pagelbėjo bendraminčiai. Kai buvo aptarta ir suderinta dienos programa, pasiliko vienas nerimą keliantis klausimas: ar susirinks. Bet kai pro nuolat besiveriančias duris ritosi jaunuoliai iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Šakių, Lazdijų, Kudirkos Naumiesčio, dar kitų vietovių bei Vilkaviškio, organizatorių veidai nušvito.


Buvimas prie altoriaus įpareigoja

Ministrantai su Šiaulių vyskupu
Eugenijumi Bartuliu
Šv. Ignaco bažnyčioje

Ministrantai būna arčiausiai altoriaus. Ar jiems ir Dievas arčiau? Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras to neklausė. Jis lapkričio 12 dieną suorganizavo pirmąjį Šiaulių vyskupijoje ministrantų susitikimą. Šio renginio tikslas – padėti prie altoriaus patarnaujantiems labiau suprasti ministranto vaidmenį, įsigilinti į tai, kas vyksta bažnyčioje, kaip aktyviai dalyvauti šv. Mišių aukoje. Susitikimas vyko Šiaulių vyskupijos Jaunimo centre. Atvyko trisdešimt penki ministrantai ir viena ministrantė nuo dešimt iki aštuoniolikos metų.


Vaikai nori savų namų

Benjaminas ŽULYS

Jie išėjo pas svetimus

Lietuvoje yra apie 14 tūkst. savo tėvų globos ir priežiūros netekusių vaikų. Kiekvienas vaikas – su savo jausmais, siekiais, viltimis ir visomis kitomis žmogiškomis savybėmis. Pagaliau nereikia daug aiškinti, kad vaikai, jaunimas – tai mūsų ateitis, o tie tūkstančiai tėvų globą ir namų šilumą praradusių vaikų yra tos jaunuomenės dalis.


Darbštusis berniukas

Gavęs cemento, lentgalių
Aliukas sutvirtino paminklą

Aliukas – mažas berniukas žvitriomis akimis, globojamas Rumbonių parapijoje. Turi jis tik mamytę. Tėvelis pamėgo alkoholį, ir šeima išsiskyrė. Mamytė gyvena Alytuje. Nei broliuko, nei sesutės jis neturi. Gruodžio mėnesį švęs 12-ą gimtadienį, kurio labai laukia. Mamos gyvenime iškilę sunkumai palaužė jos sveikatą. Ji nepaskendo alkoholio liūne, bet dėl nedarbo nepajėgia išlaikyti Aliuko, savo vienturčio sūnaus. Todėl jį prieš trejus metus priglaudė Rumbonių parapija.


Valančiukų žygis į Kauną

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Valančiukai Kaune su savo
ir tautine vėliavomis vakarėjant
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Vyskupo Motiejaus Valančiaus, tautos švietėjo, rašytojo, blaivintojo, ganytojo, gyvenimo datos yra itin svarbios jo idealus puoselėjančiam Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžiui. Šiemet sukako 130 metų nuo šio veiklaus, kilnaus dvasininko mirties. Ši data negalėjo likti nepastebėta jo sekėjų. Pritarus Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, SJ, minėjimą nutarta surengti Kaune, mieste, kuriame vysk. M.Valančius praleido ne vienerius gyvenimo metus, kuriame mirė ir buvo palaidotas Arkikatedros kriptoje.


Dorinis ugdymas per Adventą

Močiutės su vaikais žaidė, dainavo

Pagrindinį vaidmenį formuojant asmenybę vaidina šeima, tačiau ikimokyklinių įstaigų pedagogai taip pat turi padėti vaikui pažinti pasaulį, jo dvasinę įvairovę, perimti tėvų, protėvių vertybes, dorinio elgesio normas. Ypatingą vietą doriniam ugdymui ikimokykliniame amžiuje užima kalendorinės krikščioniškos šventės.


Partizanų takais

Jaunimo studijų dienų dalyviai
prie memorialo laisvės
kovotojams Radviliškyje

Jau keletą metų Lietuvoje girdime kalbant, kad nėra patriotinio jaunimo auklėjimo mokyklose, o Lietuvos rezistencinės kovos tyrinėjimui tiek tarp moksleivių, tiek tarp aukštųjų mokyklų studentų skiriama labai mažai dėmesio. Puikų pavyzdį, kaip dera žygiais, o ne žodžiais parodyti jaunajai kartai mūsų partizaninės kovos prasmę, tikslus ir išlikusius tos kovos paminklus, pateikė rezistencijos didvyrio generolo Adolfo Ramanausko-Vanago duktė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Jos iniciatyva jaunimas aplankė ir susipažino su Dainavos, Tauro, Didžiosios Kovos partizanų apygardų buvusia veikla, vadavietėmis, bunkeriais, mūšių vietomis. Neseniai tokią išvyką A.Skokauskienė


Šeimos židinį reikia sukurti

Florence Briere-Loth

Yra tokių šeimų, kuriose esame labai šiltai priimami. Džiaugsmas bei kvatojimas pasigirsta jau nuo pirmųjų susitikimo akimirkų, ir tose šeimose jaučiamės nepaprastai jaukiai. Ar tai yra tiesiog atsitiktinumas? Turbūt ne. Nepaisant įvairiausių išbandymų ir sunkumų, tokios šeimos iš gyvenimo stengiasi imti visa tai, kas suteikia džiaugsmą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija