„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. liepos 10 d., Nr.7 (116)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Akcija – už vaikus

„Vaikas yra Dievo dovana šeimai. Kiekvienas vaikelis sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą didesniems dalykams: kad mylėtų ir būtų mylimas“

(pal. Motina Teresė)

Inesė Ratnikaitė

Piligriminiam žygiui vadovavo
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Malda – stipriausias mums paties Viešpaties patikėtas ginklas. Siejama su piligrimyste malda įgauna dar ir simbolinę reikšmę, tampa akivaizdžiu pavyzdžiu, o kartais ir akibrokštu visuomenei. Pajutę širdyje kvietimą vienytis maldomis su visu pasauliu, kad būtų gelbėjamos vaikelių gyvybės, prieš keliolika metų grupelė žmonių iš Šiaulių į Kryžių kalną atnešė kryžių su užrašu iš Luko evangelijos: „Kas priima šį vaiką dėl manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis“. Piligrimyste išreikšta atgaila ir atsiprašymas Dievo už tai, kad pradėtiems kūdikėliams patys tėvai neleidžia ateiti į pasaulį,


Mokslo metų pabaiga – Šiluvoje

Birželio 13-ąją, Marijos dieną, jau ne pirmą kartą baigdama mokslo metus, Šiluvoje šventė Lietuvos katalikiškųjų mokyklų bendruomenė. Jubiliejinei Evangelijos tūkstantmečio sukakčiai buvo skirta ne tik penkiolikos šių mokyklų mokytojų ir moksleivių piligrimystė. Piligriminę kelionę taip pat surengė Kauno arkivyskupijos I dekanato tikintieji, dauguma jų atvykę organizuotai iš įvairių miesto parapijų. Jie, kaip atvykusieji moksleiviai, iš ryto keliavo į Šiluvą pėsčiomis nuo Katauskių gyvenvietės, į Marijos apsireiškimo vietą artėdami su malda ir giesmėmis. Vidudienį visi drauge aikštėje šventė pagrindines šv. Mišias.


Mergelių apraudojimas

Algimantas ZOLUBAS

Joninių išvakarėse įjungiau lietuvišką vaizdadėžę ir atsitraukti nebegalėjau: mergelės tautiškais rūbais vainikėlius pina, ant galvelių deda, moterėlės iš puokštelių joms ateitį spėja. Į televizoriuje rodomas plikšes arba į ankštus rūbus susipakavusias mergeles iš gailesčio paprastai vengiu žiūrėti. Panašiai mergelės atrodo ir renginių scenose, kur galime akivaizdžiai įsitikinti, kaip jos dėl savo aprangos kankinasi, kaip savo graudžią padėtį nenatūraliais judesiais reiškia.


Mums rašo

Vaikų viešnagė senelių namuose

Igliaukos mokiniai ir priešmokyklinės
grupės vaikai Prienų senelių namuose

Mes, Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos mokiniai, sumanėme aplankyti Prienuose gyvenančius senelius. Ketvirtos klasės mokiniai, priešmokyklinės grupės vaikučiai, padedami savo mokytojų  ir poros vyresnės klasės mergaičių, paruošė seneliams trumpą programėlę. Dainomis, vaidinimais ir eilėraščiais stengėmės tų namų gyventojams suteikti bent kelias džiaugsmo akimirkas.


Gargždų ateitininkų kuopa pagausėjo

Ateitininkai po įžodžio
su mons. Gintaru Grušu (centre),
klebonu kan. Jonu Paulausku
ir kun. Andriumi Vaitkevičiumi

Birželio 26-os vakaro šv. Mišių metu vyko Gargždų ateitininkų kuopos įžodžio šventė, dalyvavo Ateitininkų federacijos dvasios vadas monsinjoras Gintaras Grušas. Tą vakarą šv. Mišias koncelebravo septyni kunigai. Primicijų šv. Mišias aukojo neopresbiteris kun. Mindaugas Stonys, kilęs iš Tauragės. Iš Žemaičių Kalvarijos  atvyko buvęs Gargždų ateitininkų kuopos narys, dabar jau  kunigas teol. lic. Telšių vyskupijos šeimos centro reikalų vedėjas  Andrius Vaitkevičius. Pamokslą sakė monsinjoras G. Grušas. Aštuoni kandidatai tą vakarą kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadėjo sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti jaunojo ateitininko pareigas. Ištarę įžodžio tekstą ir pabučiavę ateitininkų vėliavą, jaunieji ateitininkai buvo papuošti ateitininkų juostele, ženkliuku, kiekvienam buvo  įteiktas ateitininko pasas. Ta proga juos pasveikino monsinjoras G. Grušas, kuopos dvasios vadas parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, vyresni kuopos nariai įteikė atminimo dovanėles. Į įžodžio šventę atvyko ateitininkų tėveliai, artimieji.


Pilietinė akcija „Vilties paukštis“

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelis „Gimtinė“ bei mokyklos bendruomenė nutarė dalyvauti tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacijų režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti birželio 14-osios – Tautos gedulo ir vilties dienos paminėjimui inicijuotoje pilietinėje akcijoje „Vilties paukštis‘‘.

Rengdamiesi šiai akcijai mokiniai iš popieriaus gamino dviejų spalvų paukščius: juodus, simbolizuojančius gedulą, ir baltus – viltį, skaitė Pasvalio krašto žmonių prisiminimus apie tremtį, klausėsi ir dainavo tremtinių dainas, susitiko su Pasvalio krašto tremtiniais. Pilietinė akcija įvyko birželio 15 dieną Stoties gatvėje, prie geležinkelio stoties.


Atsisveikinant

Skautų stovyklos akimirka

Birželio 21-28 dienomis Vilktupyje vyko Panevėžio krašto skautų stovykla „Iš genčių dienoraščio“.  Atrodo, dar visai neseniai, padrąsinti mokytojų ar vadovų, atvažiavome į šią stovyklą ieškoti kažko naujo. Net nepastebėjome, kada skautavimas tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Taigi labiausiai esame dėkingi mūsų vadovams už tai, kad įskiepijo mums pasitikėjimą savimi, drąsos, atsakomybės jausmą (kai kurias išmokė gaminti valgyti). Jeigu visą skautiją būtų galima vadinti didele šeima, tai sesę Gražiną galime drąsiai vadinti ne tik sese, bet ir mama! Ji visada šalia, kai jos reikia.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija