„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. gegužės 11 d., Nr.5 (222)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kronika

Šventiesiems ir Laisvės kovotojams pagarbinti sodinamas parkas

Dievo tarnui arkivyskupui
Mečislovui Reiniui atminti skirtas
dekoratyvinis medelis ir lentele

Vysk. Rimantas Norvila šventina medelius

Balandžio 21 dieną nemažas būrys Kauno krašto ateitininkų kartu su dvasios vadu kun. Nerijumi Pipiru dalyvavo Skardupių parapijoje vykusiame Kauno krašto ateitininkų organizuotame renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Atvyko atstovai iš beveik visų Kauno krašte veikiančių kuopų. Malonu, kad prisijungė ir kelios Alytaus mieste veikiančios kuopos.

Šiemet Lietuvos valstybės jubiliejų nutarta paminėti kiek netradiciškai: Ateitininkų krašto valdyba pritarė pirmininkės Renatos Markevičienės iniciatyvai kiekvienam šventajam kuopos globėjui pasodinti po dekoratyvinį medelį Skardupių klebono, kun. dr. Algirdo Petro Kanapkos kuriamame Visų Šventųjų parke. Buvo įamžinti ateitininkai, kuriems šiuo metu yra pradėtos beatifikacijos bylos, bei partizanai, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai (iš dvidešimties signatarų net trys buvo ateitininkai). Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčioje. Jas aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kun. N. Pipiras. Homilijoje vysk. R. Norvila džiaugėsi nors ir maža, bet nekasdiene iniciatyva sodinti, kurti. Juk nuo mažų, paprastų dalykų priklauso ateitis. Ją, pasak vyskupo, kuriame mes patys, aplink save skleisdami gėrį ir grožį.

Pasibaigus šv. Mšioms, giedant Visų Šventųjų litaniją, iškilmingos procesijos būdu buvo einama į parką, medelius, skirtus šventųjų, Dievo tarnų, partizanų garbei, palaimino Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Vėliau kuopų atstovai šiuos medelius pasodino. Buvo pasodinti medeliai Šv. Motinos Teresės, Šv. kun. Jono Bosko, Šv. Kazimiero, Šv. Jono Pauliaus II, Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno, Dievo tarno arkivysk. Mečislovo Reinio, Dievo tarno vysk. Vincento Borisevičiaus, Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės, Adolfo Ramanausko-Vanago, Juozo Lukšos-Daumanto ir Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarų garbei. Susirinkusieji trumpai supažindinti su šiomis asmenybėmis. Renginys baigtas nuoširdžia agape Skardupių parapijos klebonijoje.

Kun. Nerijus PIPIRAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija