Atnaujintas 2003 m. vasario 28 d.
Nr.17
(1121)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Rinka
Aktualijos
NuomonėsPRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

V.Adamkus pripažino vienuolių nuopelnus skleidžiant europines vertybes

Šiame numeryje:

Inauguracijos proga naująjį Lietuvos prezidentą Rolandą Paksą pasveikino popiežius Jonas Paulius II

Karo akademijos kariūnams suteikti krikšto ir sutvirtinimo sakramentai

Kauno arkivyskupijoje

Vilkaviškio vyskupijoje

Kaišiadorių vyskupijoje

Šiaulių vyskupijoje

Panevėžio vyskupijoje

Telšių vyskupijoje

Iš pogrindžio - į politikos šešėlį

Tebūna namuose ir maldaknygė, ir katalikiškas laikraštis

Vasario 16-oji mano vaikystėje

Didžiuojuosi Lietuva!

Kai namuose nelieka Dievo

Pradėjau kitaip žiūrėti į gyvenimą

Tiesa yra viena

Iš kairės: Lietuvos pranciškonų provincijolas kun. Sigitas Benediktas Jurčys, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Antanas Saulaitis, prezidentas Valdas Adamkus,
pranciškonų vienuoliai - brolis Arūnas Peškaitis, kun. Astijus Kungys, kun. Julius Sasnauskas

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus vasario 20 dieną priėmė jėzuitų ir pranciškonų vienuolijų atstovus. Susitikime su šalies vadovu dalyvavo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Antanas Saulaitis, SJ, Lietuvos pranciškonų provincijolas kun. Sigitas Benediktas Jurčys, OFM, pranciškonų vienuoliai - kun. Astijus Kungys, kun. Julius Sasnauskas ir brolis Arūnas Peškaitis.
Šalies vadovas sakė labai vertinąs aktyviai Lietuvoje veikiančias jėzuitų ir pranciškonų vienuolijas. Šalies vadovo nuomone, jėzuitų ir pranciškonų indėlis skleidžiant jaunimui europines vertybes yra labai svarus.
Susitikimo dalyviai aptarė visuomenėje vykstančius procesus, kalbėjo apie tolesnio pilietinio visuomenės ugdymo būtinybę.
Prezidentas V. Adamkus įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžių Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolui kun. A. Saulaičiui už nuopelnus Lietuvai.


Tikisi Dievo palaimos ir žmonių paramos

Būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai trečiadienį iškilmingame Seimo posėdyje prisiekė išrinktasis Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas (kairėje). Priesaiką priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris

Būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai trečiadienį iškilmingame Seimo posėdyje prisiekė tiesioginiuose rinkimuose sausio 5 dieną išrinktas Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. Po priesaikos Seime septintasis nuo 1918 metų ir trečiasis po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais Lietuvos Prezidentas pradėjo eiti pareigas.
Iškilmingame Seimo posėdyje, kuriame R. Paksas perėmė valstybės vadovo pareigas, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas padėkos žodį už darbą Lietuvai, ištikimybę santaros idėjai, ryškias pėdas, įspaustas į lietuvišką žemę, tarė kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui.


Visas jėgas – karui išvengti

Kardinolas Rožeras Ečegerajus susitinka su Irako prezidentu Sadamu Huseinu

Vatikanas – diplomatinių pastangų centre

Vasario mėnesį tarp diplomatinių pastangų, sprendžiant Irako krizę, ypač išsiskyrė popiežiaus Jono Pauliaus II ir Vatikano atstovų veikla, pagrįsta aiškiomis moralinėmis nuostatomis. Per kelias savaites Šventasis Tėvas susitiko su Vatikane apsilankiusiais Vokietijos užsienio reikalų ministru Joška Fišeriu, kuris iki kovo pradžios pirmininkavo lemtingiems Saugumo Tarybos posėdžiams, su vieninteliu krikščionių atstovu Irako vadovybėje vicepremjeru Tariku Azizu, su Jungtinių Tautų Organizacijos generaliniu sekretoriumi Kofiu Ananu ir pagaliau su ištikimiausiu Jungtinių Valstijų administracijos sąjungininku Di-džiosios Britanijos premjeru Toniu Bleiru. Tomis dienomis Irake lankėsi Popiežiaus asmeninis pasiuntinys prancūzų kardinolas Rožeras Ečegerajus, kuris perdavė raginimus Irako vadovams, - be jokių atsikalbinėjimų įgyvendinti saugumo Tarybos rezoliucijas dėl nusiginklavimo.


Valdas Adamkus priėmė pirmosios ir paskutiniosios Vyriausybių ministrus

Kadenciją baigiantis prezidentas Valdas Adamkus paskutinę savo darbo dieną Prezidentūroje priėmė pirmosios po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybės narius

Kadenciją baigiantis prezidentas Valdas Adamkus antradienį, paskutinę savo darbo dieną, Prezidentūroje priėmė pirmosios po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybės narius. Buvę ministrai, tarp kurių nebuvo pirmosios Vyriausybės premjerės Kazimieros Prunskienės, padėkojo V.Adamkui už nuveiktus darbus, palinkėjo sveikatos.
Pasak Romualdo Ozolo, tuo metu ėjusio Ministrės Pirmininkės pavaduotojo pareigas, susitikimas su Prezidentu buvo “šiltas ir turiningas”, buvo kalbėta ir apie dar neišspręstas problemas bei V. Adamkaus ateities planus. “Iniciatyvų Prezidentas turi labai daug, - sakė po susitikimo R. Ozolas. - Remdamasis savo pažintimis ir autoritetu V. Adamkus ir ateityje galės reikšmingai darbuotis”.
Tą pačią dieną kadenciją baigiančiam prezidentui V.Adamkui dabartinis Ministrų kabinetas atsisveikindamas padovanojo antikvarines žvakides ir trylika rožių - tiek, kiek yra Ministrų kabineto narių. “Trys rožės šioje puokštėje yra itin gražios”, - įteikiant gėles juokavo premjeras Algirdas Brazauskas, turėdamas galvoje tris ministres moteris.


Melioracija ir statyba - vienoje gretoje

Valentinas Marcinkevičius

Melioracija - vakar, šiandien ir rytoj. Tai toji gyvenimo pusė, kuri jaudina daugelį kaimo žmonių. Nes nuo senų laikų žinoma, kad melioruotoje, sukultūrintoje žemėje auga brandesnis grūdas, žmonės gauna iš jos daugiau naudos.
Apie melioraciją, kitus darbus su “XXI amžiaus” skaitytojais mintimis dalijasi Garliavoje (Kauno r.), įsikūrusios uždarosios akcinės bendrovės “Kamesta” generalinis direktorius Valentinas MARCINKEVIČIUS.

Gerbiamas direktoriau, kažkada dabartinė “Kamesta” buvo viena pirmaujančių Kauno rajono įmonių - Kauno melioracijos valdyba, Kauno melioracijos statybos montavimo valdyba. Vėliau jos ratai ėmė braškėti. Dabar vėl atsitiesėte...
Ratai ėmė braškėti tada, kai, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, kaip ir daugelyje kitų gamybos sričių, taip ir pas mus ėmė veikti ekonomikos dėsniai, būdingi visoms pažangiai ūkininkaujančioms šalims. Valstybė ėmė melioracijai skirti vis mažiau lėšų, duoną turėjome ir turime užsidirbti patys. Pamenu, likimas lėmė, kad maždaug prieš devynerius metus visuotiniame susirinkime buvau išrinktas šios įmonės vadovu. Nemažai svarsčiau, bet ėmiau ir pasiryžau. Juolab kad penkiolika metų čia dirbau darbų vykdytoju.


Pieno ūkis toliau smunka

Piketą prie Žemės ūkio rūmų surengė iš Marijampolės atvažiavę žemdirbių atstovai

Vėl - protesto akcija

Nežinia, kelintą kartą pieno gamintojai ir perdirbėjai aiškinosi, kodėl krenta pieno ir jo produktų kainos, kodėl kaimo žmonėms, laikantiems karves, vis sunkiau iš pieno ūkio pragyventi. Padėtis nė kiek negerėja, o toliau komplikuojasi - kaimas ritasi į dar gilesnę vargo duobę. Maždaug tokias mintis Kaune, prie Žemės ūkio rūmų, reiškė čia iš Marijampolės bei Kalvarijos savivaldybių kaimo vietovių suvažiavę ūkininkai. Ne vienas rankose laikė plakatus su protesto šūkiais, reikalavimais - taisyti kaime padėtį. “Skurdinimui - griežtą NE!” - skelbė vienas. “Norime dirbti, uždirbti ir gauti!” - parašyta kitame. “Gana blogo vadovavimo!”- garsino dar vienas. Kliuvo ir Rūmų vadovybei. “Ramonai, kada pradėsi atstovauti Lietuvos žemdirbiams, o ne saujelei išrinktųjų?”- priekaištas ŽŪR pirmininkui. Beje, gal derėtų prisiminti, kad praeitais metais Rūmų pirmininkas Jonas Ramonas buvo pareiškęs norą atsistatydinti iš šių pareigų, tačiau ŽŪR prezidiumas tokiam jo ketinimui nepritarė, ir vadovas pasiliko savo kėdėje. Tą pačią dieną jis sakė, kad tokiu būdu norėjęs save patikrinti.


Politinė ruletė sukasi

Suformuotos prezidento Rolando Pakso komandos kapitonu vadinamas Gediminas Šurkus, oficialiai gavęs socialinio aktyvumo skatinimo politikos patarėjo postą, visai Lietuvai rusiškai citavo tariamai Lenino žodžius: „Kadrai lemia viską!“. Dar pridurdamas, kad Leninas buvo visiškai teisus. Tiesa, atrodo, jog tai ne Lenino, o jo ištikimojo mokinio, kruvinojo budelio Stalino žodžiai. Tačiau tai esmės nekeičia. Nubrėžta pakankamai aiški naujojo Prezidento štabo politikos kryptis. O su Prezidento teiginiu, kad jo paskirti patarėjai yra „darbštūs ir kompetentingi“, galima, tiesą sakant, ir nesutikti. Pavyzdžiui, teisėtvarkos klausimais R.Paksui patarinės buvęs policijos generalinis komisaras, su triukšmu atstatydintas iš posto, Visvaldas Račkauskas, o ekonomiką kuruos Jonas Ragauskas, paties R.Pakso anuo metu paskirtas Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sekretoriumi, taip pat darbavęsis skandalingai žlugusiame Lietuvos akciniame inovaciniame banke. Nacionalinio saugumo klausimais Prezidentui patars verslininkas iš Raseinių Remigijus Ačas, iki šiol vadovavęs dviem bendrovėms, glaudžiai susijusiomis su Rusija ir Baltarusija bei su pagrindiniu R.Pakso finansiniu rėmėju Jurijumi Borisovu. Energetikos klausimus kuruos buvęs K.Prunskienės kabineto ministras Leonas Ašmantas, aktyvus Ignalinos atominės jėgainės uždarymo priešininkas. Jeigu dar pridursime, kad konsultantu agrarinės politikos klausimais bus Žemės ūkio rūmų pirmininkas Jonas Ramonas, visų kompetencija bus pakankamai aiški. Negi dabar J.Ramonas agituos už Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą? Juk dar visai neseniai per Prezidento rinkimų kampaniją J.Ramonas vos ne su ašaromis akyse aimanavo, jog prezidentas Valdas Adamkus veda Lietuvą ne ta kryptimi - į tą nelemtą ES. O štai kitas kandidatas, t.y.R.Paksas neleis Lietuvai paskęsti, išsaugos tautinį savitumą ir, anot žurnalistės R. Grinevičiūtės, „išgelbės cukrinius runkelius, iškovos teisę melžti mėšluotas karves neplautomis rankomis“.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia

į piligrimų kelionę į Italiją

Piza

Per moksleivių pavasario atostogas, balandžio 12-19 dienomis.
Maršrutas: Vilnius – Čenstakava – Znojimas – Venecija – Roma – Vatikanas – Flerencija –
Piza – Viena – Vilnius.

Kelionės kaina - 579 Lt.

(„XXI amžiaus“ skaitytojams - 499 Lt. Registruojantis turėti kuponą, išspausdintą laikraštyje.)

Registracija iki kovo 20 dienos.

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.), 8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija