Atnaujintas 2003 m. balandžio 11 d.
Nr.29
(1133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė šiandien
Aktualijos
Mums rašo
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Bažnyčios gyvenimo centras

Didįjį ketvirtadienį paskelbiama nauja enciklika

Ateinantis Didysis ketvirtadienis, balandžio 17 diena, taps ypatinga data popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikatui: tą dieną, kai Bažnyčios liturgijoje tradiciškai minimas Kunigystės ir Švenčiausiojo Sakramento įsteigimas Paskutinės vakarienės metu, Šventasis Tėvas pasirašys ir paskelbs savo keturioliktąją encikliką, kuri bus kaip tik skirta mokymui apie Eucharistiją. Šia enciklika, apie kurios rengimą Vatikane jau buvo kalbama kelis pastaruosius mėnesius, taip pat bus prisimintos kitos žymios Eucharistijai skirtos popiežiaus Leono XIII enciklikos „Mirae caritatis“ paskelbimo 100-osios metinės.
Apie naujosios enciklikos paskelbimą Popiežius pranešė ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį, kovo 31 dieną, susitikęs su maldininkais Šv. Petro aikštėje šventadienio vidurdienio „Viešpaties angelas“ maldai. „Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų, - priminė jis Evangelijos žodžius. – Visa tai įvyko Golgotos aukoje: Kristus mirė ir prisikėlė už mus, savo krauju užantspauduodamas naująją ir galutinę sandorą su žmonija. Eucharistijos sakramentas yra amžinas šios aukščiausios aukos atminimas. Jame Jėzus, Gyvenimo duona ir tikroji „mana“, palaiko tikinčiuosius kelionėje per istorijos „dykumą“ „pažadėtosios žemės“ Danguje link“.


Jėzaus mirtis mus įkvepia mirti sau

Daugybė žydų dar visai neseniai, prisimindami Jėzaus stebuklus, Mesiją, įžengiantį į Jeruzalę, garbino kaip Dievą (plg. Mk 11, 8 – 11). Tačiau kai Dievo Sūnų romėnų kareiviai nuvedė pas Pilotą, aukštieji žydų kunigai ir seniūnai per trumpą laiko tarpą taip apjuodino Jėzų minios akyse, kad sukurstyta liaudis, tarsi iš proto išėjusi, pradėjo klykti: „Ant kryžiaus Jį!“. Atrodo, galėtume šventai pasipiktinti: koks anuomet buvo žmonių širdžių kietumas ir kokia jų trumpa atmintis, kad savo Geradario, kuris jiems padarė tiek daug gerų darbų, atsižada ir trokšta, kad kuo greičiau Jis būtų nužudytas.