Atnaujintas 2003 m. spalio 1 d.
Nr.75
(1179)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS


PRIEDAI


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Naują puslapį turime parašyti patys

Vien tik auksas valdo mus…

Lietuvių godos

Tau sunku, nes tu vienas

Mokytojo kelias

Pagerbti Varėnos krašto kūrėjai

Rūta AVERKIENĖ

Čekijos ambasadorius Petras Voznica (dešinėje)
pristatė Čekijos fotografijų parodą „Piligrimų kelionė“.
Kairėje – Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo paminėtos čia gimusio M.K. Čiurlionio 128-osios gimimo metinės, apdovanoti šių metų ,,Sidabrinės bitės“ laureatai bei bažnyčios žemutinėje salėje atidaryta Čekijos fotografijos paroda.

Paminėtos M.K.Čiurlionio gimimo metinės

Iškilmingas renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias už iškiliausią lietuvių tautos menininką M.K.Čiurlionį bei visus Dzūkijos kūrėjus koncelebravo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras prelatas Jonas Jonys, vyskupo sekretorius kunigas Gediminas Tamošiūnas ir Varėnos Šv.arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Pranciškus Čivilis. Šv.Mišių metu vargonavo Lietuvos muzikos akademijos Vargonų ir klavesino katedros vedėjas Gediminas Kviklys, giedojo Aušra Liutkutė bei Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ (meno vadovė ir dirigentė G. Vaišnoraitė). Šv. Mišiose dalyvavusieji turėjo progos išgirsti M.K. Čiurlionio, F.J.Haidno, V.A.Mocarto, kitų kompozitorių kūrinius.


Lietuviai, gelbėję žydus

Padėję slėpti žydus nacių okupacijos metais (iš kairės):
Janina Šlekaitytė-Kalavinskienė, Anelė
Šlekaitytė-Grigienė, Genovaitė Šleikaitytė-Sebestinienė
ir Albinas Šlekaitis Leipalingyje rugpjūčio 9 dieną

Nuolat skaitydami ir girdėdami kaltinimus Lietuvai dėl žydų tragedijos vokiečių okupacijos metais, jaučiame pareigą užrašyti mums žinomą faktą apie žydus nuo mirties gelbėjsius lietuvius.

Nuo vaikystės girdėdavome savo mamų tėviškėje (Vilkaviškio rajone, Lankeliškių parapijoje, Sodėnų kaime) gimines patylomis pasakojant apie karo metais suteiktą pagalbą žydams. Visi tai laikė natūraliu dalyku (kaip, beje, ir vėliau saviesiems, Lietuvos partizanams, kaimo teiktą pagalbą). Tuo nesigyrė ir jokių įvertinimų už tai neieškojo, tas lietuvių charakteryje atrodo itin gražu. Ir dabar nenorėtume atkreipti į savo artimuosius kokio nors formalaus dėmesio, o tiktai pridėti minimus faktus kaip tam tikrą atsvarą „žydšaudžių tautos” įvaizdžiui.


Archyvinių dokumentų tyrimas
patvirtina popiežiaus Pijaus XII
priešiškumą nacionalsocializmui

Popiežius Pijus XII

Mindaugas BUIKA

Paankstintas Vatikano archyvų atidarymas

Remdamasis tarptautine teisine tradicija, Vatikanas savo archyvus atveria,kaip numatyta, praėjus apie 70 metų nuo atskiro pontifikato pabaigos. Iki šiol istorikų tyrimui buvo prieinami popiežiaus Benedikto XV (1914-1922) pontifikato archyvai. Kaip kovo mėnesį Vatikano laikraštyje „L’Osservatore Romano“ išspausdintame straipsnyje paaiškino Šventojo Sosto vyriausiasis archyvaras kardinolas Chorche Mechija, daugelis archyvinių dokumentų, kaip ir kitose šalyse, taip ir Vatikane, tam tikrą laiką neskelbiami viešumai, nes „jų publikacijos gali pažeisti dar gyvų žmonių, šeimų ir institucijų reputaciją“ arba „teisę į privatumą“. Dėl šių priežasčių net ir paviešinti dokumentai yra prieinami tik rimtiems bei kvalifikuotiems tyr0inėtojams.

 


Suteikianti šviesą kitiems

Bronius VERTELKA

Docentė Genovaitė Jusaitienė nelaimės atveju suteikia
pagalbą ir naktį

Ant spintelės prie akių ligų gydytojos durų - pluoštelis laikraščių ir krūvelė obuolių. Tai į darbą atneša docentė Genovaitė Jusaitienė. Medicinos daktarei malonu matyti, jeigu laukiantys pas ją priėmimo veltui neleidžia laiko ar skanauja pačios sode skintus vaisius.

Darbe vadovaujasi Vydūno mintimi

48 metų akių gydytojos darbo patirtį turinčiai G.Jusaitienei teko stažuotis Berlyne, Greifsvalde, Magdeburge, Drezdene. Docentė yra tarptautinės Žiržbergo akių ligų gydytojų, kalbančių vokiškai, draugijos pirmininkė. Pajiešmeniuose gyvenanti medicinos daktarė recenzuoja savo kolegų mokslinius darbus, rašo apie juos atsiliepimus, skaito pranešimus šalies akių ligų specialistams.

 

 

 

Paroda teigia pažangą ir įvairovę

Benjaminas ŽULYS

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas (kairėje) ir
žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis atidarė
parodą “Agropanorama 2003”

Devintą kartą Kauno rajone, Noreikiškėse, vyko Žemės ir miškų ūkio paroda, pavadinta „Lietuvos agropanorama 2003“. Jos akcentai – žemės, miškų ir komunalinio ūkio technika, trąšos ir augalų apsaugos priemonės, ekologiški produktai, daržininkystės, sodininkystės ir gėlininkystės auginimo, priežiūros technologijos, vaismedžiai bei dekoratyviniai augalai, žemės ūkio mokslo, mokymo bei konsultavimo įstaigų paslaugos ir kt.

 


Didžiosios Kovos partizanų apygardos takais

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Lenkijos Punsko lietuviųKovo 11–osios

licėjaus abiturientės (iš kairės):

Ramunė Kardauskaitė, Asta Bobinaitė,

mokytoja Marytė Černelienė

ir Irena Markevičiūtė Kruonio šilo memoriale

Rugsėjo 19–20 dienomis Lietuvos kariuomenės gen. Adolfo Ramanausko–Vanago, įžymaus Lietuvos partizano, duktė Auksė Ramanauskaitė–Skokauskienė tęsė projektą – vyko jaunimo studijų dienos „Laisvės kovų atmintis – ateinančioms kartoms“, kurios buvo pradėtos 2000 metais išvyka Dainavos partizanų apygardos takais.

Šiemet maršrutas driekėsi per Didžiosios Kovos partizanų apygardą, kuriai vadovavo garsusis vadas Jonas Misiūnas–Žalias Velnias. Kelionėje autobusu dalyvavo arti 50 moksleivių. Tai viešnios iš Lenkijos-Punsko lietuvių Kovo 11-osios licėjaus mokytoja Marytė Černelienė ir jos mokinės abiturientės Ramunė Kardauskaitė, Asta Bobinaitė, Irena Markevičiūtė, taip pat Varėnos vidurinės mokyklos dešimt vyresniųjų klasių moksleivių su savo istorijos mokytojomis Rūta Jasevičiene ir Daiva Tamulevičiene, Alytaus A. Ramanausko–Vanago muziejaus direktorė Daiva Mikalonytė su vienuolikos moksleivių grupe, Kauno Šančių vidurinės mokyklos moksleivės, Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos mokytojai istorikas Deimantas Palkevičius, taip pat geografijos mokytojas, jaunųjų šaulių vadas Albinas Vaitonis su grupe moksleivių. Dalyvavo visuomeninės organizacijos, veikiančios Vilniuje bei Kaune, propaguojančios patriotinį auklėjimą, vadovas Gintaras Markevičius, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto antrakursė studentė Teresė Aleknavičiūtė. Kartu vyko keletas žurnalistų, videooperatorius.


Žydų genocido dieną minint

Džiuljeta KULVIETIENĖ

Tarptautinio seminaro dalyviai su arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi Kardinolo V.Sladkevičiaus
muziejuje. Sėdi kairėje – Vytautas Toleikis

Kiekvienais metais rugsėjo 23 dieną Lietuva mini Žydų genocido dieną. Šia proga Vilniuje vyksta tarptautinis seminaras „Švietimas apie holokaustą Rytų Europos šalių mokyklose“. Seminaro dalyviai panoro susitikti su Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi. Arkivyskupas priėmė svečius Kardinolo V.Sladkevičiaus bute-muziejuje.


Visuomenės apmulkinimo interesas

(Mintys, kilusios pažiūrėjus rugsėjo 22 dienos LTV laidą “Visuomenės interesas”)

Pirmiausia norėtųsi padėkoti laidos sumanytojams, pasikvietusiems į ją porą jaunų kruvinųjų laidų prodiuserių. Ačiū jums, R.Juozapavičiau ir J.Matoni, kad parodėte tų laidų kūrėjus. Pasiklausę jų agresyvių ir arogantiškų kalbų, supratome, kad šių laidų „meninis“ lygis atitinka jų kūrėjų lygį. Net laidos svečias psichologas A.Dobryninas teisingai pastebėjo, kad šie vadinamieji prodiuseriai kalba beveik kalėjimo gyventojų žargonu ir tuo stengiasi pademonstruoti savąjį išprusimą. Gaila tik, kad išprusimu jie laiko paprasčiausią chamizmą. Šiaip tai tik poza, slepianti tuštumą ir pinigų godulį. Juk šiandien viskas skaičiuojama pinigais…

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija