Atnaujintas 2003 m. gruodžio 5 d.
Nr.93
(1197)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS


PRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

„Drauge su angelais
ir šventaisiais“

Turininga Viešpaties diena

Jei lietuviais
esame gimę...

Prašome – rašykite
tik teisybę

Atsidūsėjimai

Skaitytojai apie
„XXI amžių“

Kampelis

Motiniška meilė

Prezidento
R. Pakso kreipimasis
į Lietuvos žmones

Operacija „Neviltis“

Verdiktas paskelbtas,
bet klaustukų lieka

Neramus laukimo
metas Tbilisyje

Europa ir pasaulis
įdėmiai seka įvykius
Lietuvoje

Nepaisydamas gresiančios apkaltos,
prezidentas Rolandas Paksas
važinėja po įvairias Lietuvos
vietas, kur susitikimuose su
žmonėmis jo laukia ir šalininkai,
ir oponentai
Juozo Baltiejaus (ELTA) nuotrauka

Jeigu iš pradžių Europos žiniasklaida, prasidėjus Prezidentūros skandalui Lietuvoje, reagavo labai santūriai, tai, skandalui įsibėgėjus, o ypač paskelbus Seimo laikinosios komisijos išvadas, įvykius Lietuvoje ėmė komentuoti pirmuosiuose didžiųjų laikraščių puslapiuose. Ypač daug dėmesio Lietuvos įvykiams skiria Didžiosios Britanijos didieji laikraščiai, spausdindami straipsnius ir komentarus apie Lietuvos Prezidentūros skandalą. Jau vien antraštės daug ką pasako: „R.Paksas susijęs su nusikalstamomis Rusijos ir Lietuvos struktūromis“, „Lietuvos Prezidentas Rusijos mafijos pinklėse“ ir t.t. Lietuvos Prezidentui negailestingos ne tik straipsnių antraštės, bet ir straipsnių tekstai. Pabrėžiama, kad įvykių Lietuvoje negalima lyginti su neseniai įvykusia „aksomine revoliucija“ Gruzijoje.


Laukiant Taikos Kunigaikščio atėjimo

Popiežius per Adventą kviečia melstis už taiką

Popiežius Jonas Paulius II
mojuoja ranka Vatikane
į sekmadienines pamaldas
susirinkusiems tikintiesiems

Lapkričio 30 dieną, sekmadienį, vidudienio maldos proga sveikindamas į Šv. Petro aikštę susirinkusius maldininkus, Popiežius savo trumpoje kalboje pirmiausia paminėjo tą sekmadienį prasidėjusį Advento liturginį laikotarpį.

„Šiandien prasideda Adventas - dvasinio atsinaujinimo ir rengimosi Kalėdoms metas, - sakė Jonas Paulius II. - Liturgijoje skamba pranašų balsai, raginantys atsiversti ir perkeisti širdis. Paskutinis iš pranašų ir tarp visų jų pats didžiausias, Jonas Krikštytojas, šaukia: Taisykite Viešpačiui kelią, nes jis ateina aplankyti savo tautą, nešinas savąja taika.


Naujas čerpių stogas –
didelių darbų pradžia

Pradėti Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
remonto darbai

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios stogas puošiamas
naujomis čerpėmis

XVI amžiuje statyta Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 2002 metais paskelbta kultūros paminklu.
Bažnyčia - unikali mūsų istorijos ir kultūros sakralinė vertybė, garsi senu gotišku stiliumi. Atsižvelgiant į jos išskirtinumą, bažnyčios atvaizdu papuoštas „Lietuvos architektūros istorijos“ pirmojo tomo viršelis. Ši bažnyčia nuo XX a. pradžios kulto apeigoms nenaudojama, tačiau dėl nepaprastai puikios akustikos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia menininkus traukia labai seniai. Čia nuo 1996 metų vyksta Pažaislio muzikos festivalio koncertai, kiti kultūros renginiai.


Popiežius priėmė Dalai Lamą
kaip paprastą pilietį

Popiežius Jonas Paulius II
priėmė Dalai Lamą

Lapkričio 27 dienos ryto audiencijoje su Popiežiumi susitiko tremtyje gyvenantis Tibeto budistų dvasinis lyderis Dalai Lama. Vatikano spaudos salės direktorius sakė, kad tai buvo privatus religinio pobūdžio vizitas. Vatikanas, nenorėdamas gadinti santykių su Kinija, netaikė šiam susitikimui aukšto rango svečio ceremonijos.


Tiesiant tiltus tarp Rytų ir Vakarų krikščionių

Kardinolas Tomašas Špidlikas, SJ

Kaip buvo pranešta, spalio mėnesį konsistorijoje tarp popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtų naujų kardinolų buvo ir pasaulinio garso Rytų krikščionių dvasingumo ekspertas, iš Čekijos kilęs 83 metų jėzuitas kunigas Tomašas Špidlikas. Popiežiškojo Rytų instituto profesorius kardinolas T.Špidlikas priklauso netoli Romos esančiam Alečio centrui, kuris palaiko glaudžius ryšius su Rytų Europos šalių intelektualais, mokslininkais ir menininkais. Naujasis Kardinolų kolegijos narys 1995 metais Šventojo Tėvo buvo pakviestas Vatikane vadovauti Gavėnios rekolekcijoms – šis pakvietimas visuomet yra ypatingos pagarbos ir pripažinimo ženklas – ir padėjo Popiežiui parašyti tais pačiais metais paskelbtą encikliką apie ekumenizmą „Ut unum sint“.


Seimo laikinosios tyrimo komisijos
dėl galimų grėsmių
Lietuvos nacionaliniam saugumui išvada

Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui,

  • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir Seimo pavedimu;
  • vertindama grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui pagal Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Nacionalinio saugumo strategiją ir kitus teisės aktus;
  • suprasdama, kad viešumas suteikia piliečiams galimybę tiesiogiai dalyvauti valstybės gyvenime ir tokiu būdu yra demokratijos pagrindas;
  • siekdama patikrinti pateiktos informacijos patikimumą ir valstybiniu požiūriu įvertinti, ar esamos aplinkybės kelią grėsmę Lietuvos valstybei;
  • pabrėždama tai, kad kriterijai, vertinant valstybei iškylančias grėsmes bei su tuo susijusią politinę atsakomybę, yra platesni ir griežtesni nei pateikiant vien teisinį situacijos įvertinimą;
  • apgailestaudama, kad Respublikos Prezidentas nebendradarbiavo su Komisija

konstatuoja:

Lietuvos Respublikos Seimas, susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – VSD) 2003 m. spalio 21 d. pažymoje Nr. (03)-19-1155s-397s „Dėl negatyvių tendencijų, keliančių grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui“ išdėstytais faktais ir atsižvelgdamas į Seimo valdybos 2003 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. 1805, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71 ir 73 straipsniais 2003 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. IX-1802 sudarė Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui (toliau – Komisija).

 

Išleistas 2004 metų
katalikų kalendorius

„XXI amžiaus“ redakcija išleido naują 2004 metų katalikų kalendorių. Norinčiuosius įsigyti kviečiame teirautis redakcijoje (Papilio g. 5, Kaunas, tel.: 8-37/ 224942, 207778).

Katalikų kalendoriaus kainos (su pristatymu ir PVM):

perkant iki 10 egz. - 55 ct,
perkant iki 100 egz. - 50 ct,
perkant iki 300 egz. - 45 ct,
perkant iki 1000 egz. - 40 ct,
perkant daugiau
           kaip 1000
egz. - 35 ct,

Redakcijoje kalendorių galima įsigyti dar pigiau.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija