Atnaujintas 2004 m. sausio 14 d.
Nr.4
(1207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Mano vaikystės gimnazija

Jonas KIRLYS

Rokiškio gimnazija įsteigta 1918 m. rugsėjo 1 d. „Saulės“ draugijos ir klebono kun. M.Jankausko rūpesčiu. Jos pirmas direktorius – K.Petruškevičius. Sąlygos buvo vargingos, bet mokinių buvo daug (daugiausia ūkininkų vaikai). Gimnazija plėtėsi ir augo.

1931 metais pastatyti nauji, modernūs, mūriniai rūmai. Direktoriumi pradėjo dirbti Vilius Grytė, mokytojai: kapelionas L.Gižinskas, S.Naginskas, A.Bliūdžiuvienė, P.Bliūdžius, J.Janulionis, P.Simanavičius, A.Misiūnas. Toliau mokytojų daugėjo.

1933 metais gimnazija buvo pavadinta kraštiečio, „Pragiedrulių“ autoriaus kan. J.Tumo-Vaižganto vardu. Jis kilęs iš Malaišių kaimo, Svėdasų valsčiaus, Rokiškio apskrities. Kai aš joje mokiausi (1937-1941), tai buvo klasikinė, tautinė gimnazija, kurioje mokslo lygis buvo aukštas. Mokytojai buvo tikri savo specialybės meistrai, baigę aukštuosius pedagogikos mokslus. Jos direktorius buvo matematikas J. Janulionis.

Lietuvių kalbą ir literatūrą 5-8 klasėms dėstė mokytojas Juozas Tarvydas, išskirtinė asmenybė, originalas. Į klasę ateidavo su didžiuliu storu portfeliu, pilnu knygų, ir dalyką dėstydamas visada ta medžiaga naudodavosi (knygoje jau iš anksto pasižymėdavo puslapį ir aiškindamas cituodavo). Sugebėjo dėstomu lietuvių kalbos dalyku ir lietuvių bei visuotine (užsienio) literatūra taip sudominti, kad klasė klausė kaip apmirusi, užhipnotizuota. Jis turėjo tokią savybę, kad mokinys jo galios buvo užvaldytas ir jautėsi imlus – tik imk ir krauk į jo sielą gėrį. Pavyzdžiui, skaitydamas Homero „Iliadą“, Gėtės „Faustą“ ar Šekspyro „Karalių Lyrą“, veikėjus taip gyvai atkurdavo, juos priešpriešindavo, kad klasėje ta tema išsivystydavo mokinių diskusijos. Paskui būdavo užduodami rašto darbai, kuriuos įvertinęs ir grąžinęs, geriausius rašinius išrinkęs, liepdavo mokiniui prieš visą klasę perskaityti. Tą darbą aptardavo, pasisakydavo ir kiti įvertindavo, net ginčydavosi.

Mokytojas J.Tarvydas buvo aukštos moralės, tikintis, gilios sielos pedagogas. Rokiškio gimnazijoje tarp mokytojų jis buvo didelis autoritetas, turėjo prikaupęs tiek žinių, kad jį net „vaikščiojančia enciklopedija“ kai kas vadino. Jis buvo išvertęs Kiršeuštainerio „Auklėtoja siela“ ir kt. J.Tarvydas bolševikų buvo ištremtas, o grįžęs liguistai išgyveno dėl komunistų luošinamos lietuvių kalbos ir literatūros. Akademikas Zigmas Zinkevičius turi sukaupęs daug svarbių, vertingų prisiminimų apie jį. Pasirodo, jie buvo draugai. J.Tarvydą jis yra gelbėjęs varge.

Jaunesnėse klasėse lietuvių kalbą dėstė puiki mokytoja Anelė Krasnickaitė, vėliau (1940 m.) tapusi J.Tarvydo žmona. Tais pat metais buvo bolševikų suimta, vėliau su vyru ištremta.

Iš visų išsiskyrė geografas, kraštotyrininkas mokytojas Petras Bliūdžius, nuolat rinkęs retus granito pavyzdžius bei uolienas, archeologines iškasenas. Tuos radinius nešė į Rokiškio kraštotyros muziejų arba krovė savo fizikos-geografijos klasės spintoje gimnazijoje. 1941 m. birželio 14 d. su šeima buvo ištremtas ir vėliau uždarytas į lagerį, ten ir žuvęs. Jo žmona Akvilė, irgi mokytoja, žuvo tremtyje.

Piešimo, braižybos mokė tikras teptuko ir pieštuko meistras mokytojas Pranas Simanavičius. Muzikos mokė mokytojas Kazys Jovaiša – muzikos vadovėlių (solfedžio ir muzikos) autorius, choro, pučiamųjų orkestro vadovas.

Tikybą dėstė kapelionas Leonardas Gižinskas, lietuvių kalbą – jau minėti J.Tarvydas, A.Krasnickaitė, vokiečių kalbą – Tifelis (repatrijavęs į Vokietiją), istoriją – O.Matusevičiūtė, V.Sabas (tremtiniai), geografiją – minėtas P.Bliūdžius (žuvęs lageryje), matematiką ir fiziką – J.Janulionis, A.Misiūnas, Chomskis, gamtą ir higieną – M.Staugienė, lotynų kalbą – K.Šmulkštys, piešimą ir braižybą – P.Simanavičius, N.Petrulis, prancūzų kalbą – prancūzas su žmona ir Tifelienė, darbus, fizinį lavinimą – J.Žukauskas, O.Balnanosytė (tremtinė), Vorobejus, muziką, dainavimą – K.Jovaiša, karinį parengimą – kpt. Abramikas.

Tai buvo nepriklausomos Lietuvos 20-metis. Visur lietuviška atmosfera, pakilimas, darbingumas, susitelkimas, drausmė, dideli reikalavimai. Klasėse kabėjo kryžiai, žymių tautos veikėjų portretai (Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio, Vaižganto, Daukanto, Smetonos). Elgesio pažymio sumažinimas mokiniui buvo didžiausia gėda. Kartą per savaitę (mūsų klasėje – ketvirtadienį) buvo auklėjimo pamokos. Klasėse, koridoriuose, kieme, stadione – visur tvarka ir švara, tai nuteikdavo rimtam darbui. Gimnazistai dėvėjo uniformas: berniukai melsvus kostiumėlius ir kepures (katiliukus), mergaitės – rudas sukneles, juodas prijuostes ir kepuraites.

Valstybinės didžiosios šventės buvo švenčiamos iškilmingai. Visas Rokiškis žiūrėdavo, kaip išsirikiavę nuo gimnazijos rūmų per visą miestą žygiuodavo gimnazistai, pučiamųjų orkestrui trenkiant maršą, į mokinių bažnytėlę pamaldoms. Priešakyje eidavo direktorius ir mokytojai. Iškilmingi minėjimai, koncertai vyko gimnazijos salėje.

Čia buvo rengiami ir visuomenei mokami kultūriniai renginiai – vaidinimai (Hauptmano „Hanėlė“, Naginskienės „Šviesutė“ ir kiti), kuriuos režisavo mokyt. J.Tarvydas, muziką pritaikė mokyt. K.Jovaiša.

Gimnazijoje veikė ateitininkų, skautų, aušrininkų, tautininkų ir kitos organizacijos. Buvo literatų, istorikų, kraštotyros, matematikų, namų ruošos, Raudonojo Kryžiaus, šachmatininkų ir kt. būreliai. Jiems vadovavo mokytojai. Direktoriais buvo: V.Grytė (1927-1934), M.Kviklys (1934-1936), J.Janulionis (1936-1940), E.Šalkauskas (1940-1941).

Kūrybiškai ugdžiusi deimančiukus ir diegusi Vaižganto idėjas gimnazija per bolševikmetį nutraukė šį kilnų pedagoginį darbą. 1940 metų spalį bolševikai areštavo mokytją A.Krasnickaitę-Tarvydienę. 1941-ųjų birželį ištrėmė mokytoją P.Bliūdžių su šeima, ištrėmė mokytojus J.Šukį, M.Kvyklį (žuvo lageryje), areštavo mokytojus A.Žmuidzinaitę, J.Steiblytę, O.Matusevičiūtę, ištrėmė V.Sabą, O.Balnanosytę, direktorių E.Šalkauską (taurų žmogų, didvyriškai gynusį lietuvių mokytojus ir mokinius).

Ypač skaudi buvo 50 metų trukusi naikinanti bolševikinė okupacija, kuri iš pagrindų sugriovė Lietuvos gimnazijos, tautos gyvasties žadintojos, dvasią. Ėmė formuoti ateistus, materialistus, komunistus, rusofilus, tautos budelius, enkavėdistus – vieno iš jų (Tičkaus) vardu buvo pavadinta ši mokykla. Tai šiurpus jos istorijos laikotarpis.

Po Atgimimo vėl pradėta grąžinti šią mokyklą į lietuvišką vagą. Grąžintas jai kun. J.Tumo-Vaižganto vardas. Tačiau dar prireiks daug darbų ir laiko, kol užgis tos gilios žaizdos. Juk iš šios gimnazijos išėjo A.Pajarskas-Bebras (Algimanto apygardos štabo viršininkas, žuvęs Šimonių girioje 1949-ųjų spalį), A.Pilkauskas (žuvo 1944 metais prie Sedos kovose su bolševikais), P.Černius-Tigras, Laisvūnas (Algimanto apygardos Margio rinktinės kovotojas, žuvęs 1951 metų lapkritį), partizanas B.Narbutas, žuvęs 1950 metais, P.Gudas – žuvęs partizanų vadas, Kalpokas – partizanas, trys žuvę partizanai broliai Bulovai, partizanai J.Kaunietis ir A.Šnioka, K.Miliūnas – žuvęs 1941 metais sukilėlis, politiniai kaliniai J.Kirlys, kun. K.Vaičionis, karininkas J.Motiejūnas, A.Kirlys, J.Pakštaitė (žuvusi tremtyje), E.Narbutaitė, J.Diržys, P.Stauskas, J.Šilinys (žuvęs lageryje), V.Styra, B.Jurkštas, tremtiniai J.Deksnys, I.Milaknytė, A.Gaigalas, L.Šadeikaitė, J.Ščiuka ir kiti. Kitų niekas jau neatras – jie Sibire žuvo nežinomi.

Šiandieniniai Rokiškio kan. J.Tumo-Vaižganto gimnazijos gimnazistai įpareigoti stotis į jų vietą, būti jų vertais patriotais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija