Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

 

Vilniaus savivaldos rinkimų programa

Pro Deo et Patria

Mes, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija Nr.33 tęsiame Mykolo Krupavičiaus bei pirmo konstitucinio prezidento A.Stulginskio LKDP programines nuostatas ir matydami, kad dvasinių vertybių nepuoselėjanti demokratija išsigimsta, o ciniškas pragmatizmas tampa pražūtingas, iškeliame moralės svarbą visuomenės pažangai. Mes, sąrašas Nr. 33, ginsime krikščioniškas vertybes. Tai - mūsų partijos misija ir jos pagrindinė šių rinkimų nuostata. Mes pasisakysime už dorą palaikančių ir krikščioniškos moralės laikymąsi užtikrinančių teisės aktų priėmimą, kovosime su nedorumu, paleistuvyste, alkoholizmu, abortais. Remiame tik tradicinės šeimos vertybes. Dievas yra mūsų priegauda ir stiprybė. Mūsų programa - geriausia alternatyva socialdemokratų, tvarkos ir teisingumo, darbo, D.Prunskienės, G.Vagnoriaus krikščionių, bei daugumos likusių partijų propaguojamam bedvasiam technokratinės korupcinės visuomenės modeliui. Vienijame pastangas su visais, remiančiais socialią, kūrybinę, iniciatyvią, atsakingą ir dorą rinkos ekonomiką. Plačiau mūsų svetainėje: WWW.xxiamzius.lt.

Išdėstome sekančias programines nuostatas:

Mokesčių, už komunalines paslaugas ir patarnavimus, srityje: Sieksime energetikos ūkio pertvarkymo, siekiant jo efektyvumo. Skatinsime alternatyvias komunalines paslaugas teikiančias institucijas, bendroves. Ketvirtadaliu sumažinsime šilumos kainą iki 15 cnt. už kilovatvalandę. Brangias dujas keisime lietuvišku biokuru, geotermine energija. Modernizuosime šilumos ūkį sumažindami šilumos kainą bei kitas paslaugas penktadaliu. Šilumos ir karšto vandens paruošimui naudosime atsinaujinančius energijos šaltinius. Skatinsime atliekų rūšiavimą ir jų utilizavimą, iškeliant pagrindines utilizavimo ir rūšiavimo įmones prie sąvartynų. Vilniaus atliekų deginimo procese pritarsime tik griežtai atrinktų ir nekenksmingų atliekų deginimui, prioritetą teikiant biokurui, o ne atliekoms.

Remiame bendruomenes, seniūnus rinksime konkursu būdu kartu su bendruomenėmis. Skatinsime alternatyvių paslaugų teikimo įmonių atsiradimą, remsime naujų bendrijų kūrimąsi ir esamų plėtrą. Bendromis jėgomis su bendruomenėmis sutvarkysime gatves, šaligatvius, kiemus, želdynus, sporto aikštynus.

Renovacija. Iš Vyriausybės, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto bei Aplinkos ministerijos reikalausime, kad daugiabučių renovacija galėtų būti atlikta etapais, ir kad santykius su bankais aiškintųsi valstybė, o ne gyventojai. Valstybė turi formuoti finansinius išteklius ir kartu su bendruomenėmis organizuoti renovacijos darbus, kai apmokėjimas už renovaciją turi būti ne santykio bankas-gyventojas, o santykio valstybė - bendrija - gyventojas santykyje. Renovacijos konkursai turi vykti tik dalyvaujant ir suderinus su bendrijomis sąmatas, rangovus, statybos procesus, garantijas. Sieksime padidinti kompensuojamą dalį iki 50 procentų, nes mūsų paskaičiavimais mažiausiai tokia suma bus sumokama už renovacijos darbus ir medžiagas valstybei mokesčių pavidalu bei pritraukiant ES paramą, todėl valstybės biudžetas nuo to nenukentės. Skatinsime, kad maksimali kompensacija būtų Lietuvoje sukurtiems pagamintiems statybos produktams ir Lietuvoje dirbančioms įmonėms, nes tos įmonės moka mokesčius, o kompensacijos esmė būtų vykdoma kompensuojant už jų renovacijos produktams ir darbams sukurti apskaitomus būsimus mokesčius (PVM, GPM, Socialinio draudimo, ES parama). Juk PVM -21%, pajamų mokestis - 24 %, socialinis draudimas 33,98%, bei ir ES parama, kiti mokesčiai. Valstybės 50 % kompensacija tėra tik papildomų būsimų pajamų iš renovacijos proceso atsisakymas!!!. Nuo to valstybės biudžetas nenukentės ir dėl to, kad tokia masinė renovacija sumažins bedarbių skaičių, ko pasėkoje socialinio draudimo sistemai sumažės finansinė našta ir padidės pajamos. Juk viena didžiausių bedarbių dalis yra iš statybos sektoriaus, kurios nemaža dalis dar yra ir šešėlyje.

Likusi 50 procentų dalis turi būti apskaityta tik bendrijai ar namo atstovams dalyvaujant konkursuose, pritarus sąmatoms, rangovams, procesui ir išdėliojama per 15-20 metų kaip komunalinių paslaugų eilutė prie buto, o ne kaip asmeninė gyventojo ar bendrijos paskola bankams. T.y. ši dalis sektų būstą, o ne gyventoją, būtų aiški ir pastovi visus 15-20 metų. Mes garantuojame, kad Vilniaus gyventojai netaps bankų įkaitais, priešingai negu to siekia partijos, esančios Seime.

Numatysime administracinę atsakomybę už neūkišką daugiabučių namų šildymo sistemų priežiūrą.

Teisėsaugos srityje: Sieksime, kad būtų pakeisti teisėsaugos institucijų vadovai dorais, sąžiningais ir atsakingais žmonėmis, skatinsime naujų, jaunesnių, nepriklausomų teisininkų atsiradimą teisėsaugos struktūrose, sieksime maksimalaus viešumo ir visuomeninių arbitrų dalyvavimo teisiniuose procesuose. Tik esminė reforma gali pakeisti padėtį. Remsime iniciatyvas, padedančias mažinti nusikalstamumą, girtavimą, narkomaniją, alkoholizmą.

Švietimo, kultūros srityje: Reikalausime iš mokyklų krikščioniškosios moralės principų laikymosi - lavinimas turi būti paremtas doroviniu, dvasiniu ugdymu. Sukursime švietimo ir aukštojo mokslo paskolų sistemą, kurios pagrindu suteiktos valstybės paskolos mokslui būtų "nurašomos" - paskolos už mokslą būtų kompensuojamos per darbą ir mokamus mokesčius Lietuvoje. Ši sistema suteiks paskolos krepšelį, kuris mažės ir išnyks dirbant Lietuvoje ar atitinkamai turės būti sugražinta, jei išsimokslinęs Lietuvoje jaunimas nuspręstų mokesčius mokėti kitose šalyse. Tai būtų paskata ir pagalba jaunimui gauti kokybišką išsilavinimą Lietuvoje ir tęsti karjerą ar kurti verslą Lietuvoje.

Socialinės ir sveikatos apsaugos srityje: Sieksime, kad valdžia atstatytų pensijas į buvusį lygį ir pensijos būtų padidintos vadovaujantis mūsų pateiktu algoritmu tinklalapyje WWW.xxiamzius.lt. Sieksime kad MMA butų 1000Lt ir kasmet būtų didinama nemažiau 5 proc. Vystysime pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, sudarant kuo palankesnes sąlygas šeimos gydytojų darbui ir skatinsime prevencines, sporto ir sveikos gyvensenos veiklas. Skatinsime šeimų didėjimą, grąžindami gyventojams po 5 proc. sumokamų gyventojų pajamų mokesčių už kiekvieną vaiką. Vaiką išlaikyti reikia ne pirmus du metus, bet bent jau iki 18 metų! Valstybės socialinė politika turi remti šeimas bent jau iki vaikų pilnametystės.

Verslo srityje: Mūsų prioritetas - smulkusis verslininkas, privati iniciatyva. Sieksime, kad būtų sukurti smulkaus verslo fondai, kurių lėšos būtų naudojamos pradedantiems verslininkams remti. Sieksime skaidyti monopolijas ir atstatyti konkurencingumą, skatinsime privačius šeimos verslus. Sieksime, kad būtų supaprastinta ir aiški smulkaus verslo mokestinė apskaita. Sieksime įteisinti fizinių asmenų bankroto įstatymą, taip leidžiant smulkiems verslininkams ir žmonėms grįžti į verslą, o ne pasitraukti į šešėlį.

Sieksime, kad savivaldybė taptų ne valdančiąja, o gyventojus aptarnaujančiąja ir gyventojams atskaitinga institucija. Naikinsime korupciją, korumpuotiems pareigūnams pritaikant realią asmeninę atsakomybę. Valstybės tarnyba turi būti skatinama už pagalbą žmonėms, bendruomenėms, verslui, o ne už nepritarimus ar neigiamus atsakymus. Šiuo metu nėra asmeninės atsakomybės už trukdymą verslui ir žmonėms ir tai yra itin žalinga tiek žmonėms, tiek ir valstybei. Neigiami atsakymai, nederinimai ar nepritarimai bus bendruomenių, visuomeninių arbitrų priežiūroje. Jiems bus patikėta teisė teikti rekomendacijas/reikalavimus vieno ar kito "valdininko" atleidimui, jei matysis pastovus trukdymas žmogaus, bendruomenės ar verslo doroms iniciatyvoms. Kiekvienoje savivaldybėje ir seniūnijoje bus įrengtos pašto ir elektroninės dėžutes, darbuotojai privalės atsiskaityti į gyventojų prašymus bei skundus. Pagrindiniai sprendimų, priimamų savivaldybėje, kriterijai bus įstatymai, tiesa, teisingumas, viešumas, pagarba ir pagalba žmogui, bendruomenei, verslui.

Sureguliuosime transporto srautus. Prioritetas - patogiam, jaukiam, šiltam visuomeniniam transportui.

Kandidatų sąrašas: Paulius Vinkleris, Jurgis Zabilius, Linas Jašinauskas, Vilė Dilbienė, Angelė Brazinskienė, Juozas-Vytautas Burinskas, Petras Uksas, Aldona Sadauskienė, Henrikas-Jonas Liugas, Regina Atkočiūnaitė, Marė Šironienė, Jolanta Uksienė, Reda Uksaitė, Zita Mačiulienė, Jūratė Pūslytė, Irena Kalėdienė, Virginija Banevičienė, Margarita Vaisiūnienė, Nijolė Tolvaišienė, Jurgita Macijauskienė, Marytė Mikelevičienė, Julija Demšytė, Nijolė Ramansevičienė, Larisa Volčok, Vida Rimkuvienė, Regina Viesulienė.

LKDP atkurta 1998.1996 metais LKDP turėjo virš 12 000 narių, Seime turėjo 16 vietų. Įkurta/atkurta Plungėje 2001 metų birželio 30 d. po to, kai 2001 metų gegužės 12 d. Vilniuje susijungusios Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Krikščionių demokratų sąjunga įkūrė partiją Lietuvos krikščionys demokratai. 2001 metų gegužės 12 d. LKDP pirmininkas akademikas Zigmas Zinkevičius ir dar 38 delegatai, Ignacas Uždavinys, Jurgis Zabilius iš suvažiavimo išėjo, o keletas delegatų liko stebėtojais. LKDP jungimasis su Bobelio nykštukine partija neteisėtas, nes LKDP pirmininkas akademikas Zigmas Zinkevičius nepasirašė akto. LKDP Konferencija, įvertinusi susidariusią situaciją partijoje ir atsižvelgusi į tai, kad dauguma LKDP narių ir vadovai apsisprendė ir toliau likti LKDP nariais, nesijungiant su KDS, nutarė tęsti Lietuvos krikščionių demokratų partijos, kaip politinės organizacijos veiklą ir toliau vadovautis LKDP Statutu ir partijos programa "Tarnauti Lietuvai". Tačiau kadangi partija senu pavadinimu nebuvo registruojama, 2002 m. birželio 15 d. buvo sušauktas naujas suvažiavimas, kuris iš dalies pakeitė partijos pavadinimą. 2003 m. sausio 28 d. partija įregistruota Teisingumo ministerijoje. Žymiausi nariai akademikas Zigmas Zinkevičius, profesorius Ignacas Uždavinys, sovietmečio rezistentas partijos garbės pirmininkas monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Vladas Lapienis, a.a. dr. Viktoras Alekna, dr. Linas Jašinauskas ir kiti.

Kviečiame tapti rėmėjais, bendraminčiais, pakvieskite kaimynus, draugus ir ateikite balsuoti už LKDP 33 sąrašą. Tepadeda Jums Dievas.

LKDP pirmininko pavaduotojai Jurgis Zabilius tel. 860857801,
Paulius Vinkleris 861419105.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija