Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

 

Socialinis saugumas

(Lietuvos Krikščioniškosios Demokratijos Partija)

LKDP tikslas ir jos buvimo prasmė – kūrimas valstybės, kurioje kiekvienas žmogus, Dievo kūrinys, galėtų pilnai atsiskleisti, atlikdamas jam Aukščiausiojo  skirtą misiją gyvenime. Valstybės, joje esančių organizacijų ir institucijų,   tuo labiau  - mūsų partijos, LKDP, didžiausias rūpestis – sudaryti sąlygas asmeniui bręsti fiziškai ir doroviškai sveikoje aplinkoje, pilnai save realizuoti, kad maksimaliai galėtų tarnauti bendram gėriui. Eime į priekį! Veskime Lietuvą, kurią mylime, prašydami Jo pagalbos ir Jo palaiminimo, bet žinodami, kad Žemėje Dievo darbai iš tikrųjų turi būti mūsų pačių darbai.

Dvasinės ir politinės mūsų partijos šaknys - socialinėje krikščioniškoje etikoje, kuri remiasi Dekalogu. Dekalogas – visų be išimties valstybėje priimtų įstatymų, tarpasmeninių santykių, visų bendrų žmogiškų  vertybių pamatas.  Ištrauka iš Benedikto XVI enciklikos „Caritas in veritate“ (Tiesos kupina meilė):

„Be Dievo žmogus nežino, kur link turės eiti, ir net negeba suvokti, kas jis yra. Turint prieš akis tautų vystimosi problemas, tokias milžiniškas, kad kone nusvyra rankos, pagalbon ateina Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai, kuriais jis mums praneša: „Nuo manęs atsiskyrę, jūs nieko negalite nuveikti“ (Jn 15, 5) ir padrąsina: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). Atliktinio darbo gausos akivaizdoje mus palaiko tikėjimas, jog Dievas yra tarp tų, kurie jo vardu susiburia ir darbuojasi teisingumo labui. Tik atmindami, kad mes pavieniui ir kaip bendruomenė esame pašaukti kaip vaikai priklausyti Dievo šeimai, įstengsime duoti pradžią naujam mąstymui ir išskleisti naujas jėgas autentiško visapusiško humanizmo naudai. Todėl didžioji jėga, tarnaujanti vystimuisi, yra krikščioniškasis humanizmas, gaivinamas meilės ir besivadovaujantis tiesa, ir viena, ir kita gaunantis kaip nuolatinę Dievo dovaną. <...> Dievo meilė kviečia išžengti iš visko, kas ribota ir laikina, įkvepia drąsos toliau ieškoti visuotinės gerovės, nors to neįmanoma tuoj pat įgyvendinti ir netgi tai, ką mums drauge su politine valdžia bei ekonomikos specialistais pavyksta įgyvendinti, visada yra mažiau, negu tai, ko siekėme. Dievas suteikia mums jėgos kovoti ir iš meilės kentėti dėl bendros gerovės, nes jis yra mūsų Viskas, mūsų didžioji viltis“

LKDP svarbiausios  vertybės:

- pagarba žmogaus gyvybei ir jos apsauga nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties;

- žmogaus asmens orumas. Kaip krikščionys esame pasirengę jį ginti pačiomis įvairiausiomis  formomis, nes gyvybė ir orumas yra neliečiami;

- teisę būti laisvu mums davė Dievas, todėl kiekvienas už savo pasirinkimus  esame atsakingas tik  prieš savo sąžinę. Branginame ir giname šią  teisę, jei ji nepažeidžia kito žmogaus teisių, jo  gyvybės, asmens orumo; 

- šeimai, kaip laisvanoriškai teisiškai įteisintai vyro ir moters sąjungai, kurioje sudaromos  palankios sąlygos auginti vaikus, -ypatinga valstybės parama;

- Solidarumas, teisingumas ir subsidiarumas,  kaip krikščionių tarpusavio santykių  pagrindiniai principai  Bažnyčios socialinio mokymo pamatas, kuris yra ir mūsų partijos socialinės politikos ašis.

Nuosekliai remsime privačias individualias, asmenų grupių   ir nevyriausybinių, ir visų pirma, bažnytinių organizacijų iniciatyvas, puoselėjančias šias vertybes ir kaip politinė partija savo kompetencijos ribose prisidėsime prie jų įgyvendinimo.

Žmogaus orumas, atsispiriantis nuo visa apimančios ir nekintančios Apvaizdos, neleidžia jo pažeisti ar modifikuoti. Žmogaus orumas, kylantis iš santykio su Kūrėju, o ne iš žmogaus racionalumo, neleidžia rastis protinio, tautinio ar rasinio progreso precedentui (dėl to LKDP niekada neatstums likimo nuskriaustųjų ir bus už rezultato, o ne galimybių lygybę, pirmiausiai tai išreikšdami progresiniais mokesčiais).

 Žmogaus orumas, paremtas Kristaus įsikūnijimu, kiekvienam žmogui reikalauja kur kas aukštesnių gyvenimo kokybės standartų, kuriuos pasiekti pajungiama ne tik valstybė, bet ir visuomenė (dėl to LKDP visada pasisako už karitatyvinę veiklą, rėmimo iniciatyvas ir švietimą solidarumo klausimais).

Pagrindinės problemos. Gilėjanti gyventojų turtinė diferenciacija didina socialinę įtampą. Pagal šiuo metu galiojančia tvarką galimybę gauti valstybės socialinę paramą naudojasi net dideles pajamas bei turtą turintys asmenys. Pastaraisiais metais, palyginti su neturtingųjų sluoksniu, turtingiausiųjų gyventojų pajamos vidutiniškai net septynis kartus yra didesnės. Turtingieji turtėja, o skurstantieji dar daugiau skursta.

Kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi būtina skatinant socialinės apsaugos reformas, darbo vietų kūrimą ir konstruktyvų dialogą tarp paramos gavėjų ir teikėjų. Būtina pasitelkti žmonių švietimą – supažindinant su jų teisėmis, skatinti dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei darbo rinkoje. Neracionaliai naudojamos “Sodros” biudžeto lėšos, išpūstas valstybės  valdymo aparatas. Norima privesti “Sodrą” prie bankroto įvedant lubas.

Pensija tiesiogiai turėtų priklausyti nuo darbo stažo Ps=1\2 MMA x stažas :30 (būtino stažo) + nuo įmokėtų įmokų sumos x 0,005. Pvz. stažas=40m. Sodrai nuo 1994m. įmokėta 90 000Lt. Mokama pensija bus 500x40\30+90000x0,005=1083,33 Lt. Visų pensijų, rentų suma nedidesnė už 2  MMA. MMA=400 Eurų. Minimali pensija asmenims turintiems būtiną socialinio draudimo stažą  būtų  nemažesnė už 2\3 MMA. Motinos išauginusios 2 ir daugiau vaikų išleidžiamos į pensiją nuo 60  metų ir pensija didinama 20 Eurų už kiekvieną vaiką. Sodros valdymo lėšoms būtų skiriama iki 1,8 proc. nuo metinio socialinio draudimo  biudžeto. Savarankiškai dirbantys pensijų socialiniam draudimui – 22 % ir ligos ir motinystės socialiniam draudimui 3% nuo MMA. Mokama už ketvirtį po 200 Eurų. Statutiniams darbuotojams valstybinė pensija pradedama mokėti sulaukus 55 metų.

Įmokas Sodrai draudėjai skaičiuotų 22 proc. nuo kiekvienam apdraustajam apskaičiuoto atlyginimo už darbą sumos, bet ne mažesnės už kiekvieno kalendorinio mėnesio minimalią mėnesinę algą (MMA). PSD-9 proc., pensijų socialinio draudimo 3% įmokas išskaičiuoti iš darbuotojo apskaičiuoto atlyginimo už darbą sumos.

Dėl pensijų fondų: Seimas turi panaikint draudimą išeit iš privačių pensijų fondų ir leist sugrįžti į  Sodrą su įmokėtomis įmokomis.

Valdininkų skaičių sumažinti 25 proc. Jei verslininkas arba pilietis yra paėmęs paskolą, tai palūkanų norma negali būti padidinta daugiau kaip 20% ir 3 metus bankai neturi teisės skelbti turto paėmimo. Bankų delspinigiai su palūkanomis negali viršyti 10 proc. Išmokos atleistiems iš darbo negali viršyti 5 MMA

Antkainius perdirbėjams ir mažmeninėje prekyboje kasdieninio vartojimo prekėms, vaistams apriboti iki 21%, o didmeninėje -  iki 15 % .

 Progresiniai mokesčiai - demokratijos rodiklis, todėl būtini atlyginimams ir dividendams.

Neapmokestinamas  minimumas minimali mėnesinė alga (toliau – MMA)=400 Eurų.  Gyventojų pajamų mokestis (GPM) iki 3 MMA  (1200 Eurų ) 20%, nuo 3 MMA iki 5 MMA (nuo 1201 Euro iki  2000 Eurų) 25%..,  virš 5  MMA- 2000 Eurų 35 %.  MMA kasmet didinsime nemažiau kaip 20 Eurų

Sekmadieniais, šventinėmis dienomis mokamas ne mažesnis kaip 10 Eurų val. atlyginimas. Reikia pradėti laikytis Europos socialinės chartijos reikalavimų, todėl MMA ?400 Eurų.

Įvesti privalomą fizinių asmenų turto ir pajamų deklaravimą asmenims, kurių metinės pajamos viršija 30 000  Eurų arba turimo turto vertė viršija 300 000 Eurų. Turtas viršijantis 300 000 Eurų apmokestinamas 2 % tarifu, žemė iki 50 000 Eurų vertės apmokestinama 0,3-1 % tarifu. Pelno mokesčio tarifas – iki 100000 Eurų - 20 % virš 35%  reinvestuojamam pelnui Lietuvoje – 5 %

Padidinti biudžeto įplaukas, užkertant kelią šešėlinei kuro, alkoholinių gėrimų bei tabako prekybai ir kontrabandai. Valdininkų skaičių sumažinti 25 proc. Jei verslininkas arba pilietis yra paėmęs paskolą, tai palūkanų norma negali būti padidinta daugiau kaip 10% ir 3 metus bankai neturi teisės skelbti turto paėmimo. Bankų delspinigiai su palūkanomis už metus negali viršyti 8%, o bendra suma negali viršyti 25% pasiskolintos sumos. Įvesime fizinių asmenų bankroto įstatymą. Mūsų vyriausybė skolinsis iš gyventojų ir mokės iki 4 % metinių palūkanų. Išmokos atleistiems iš darbo negali viršyti 3 MMA.

Parama šeimoms: Jaunoms šeimoms turinčioms nemažiau 3 vaikų suteiksime beprocentę paskolą 10 metų iki 50 000 Eurų būstui įsigyti. Ir už kiekvieną vaiką suteiksime 5 proc. kompensaciją.

Kiekviena vyriausybė ėmė paskolas, išpardavė  Lietuvos turtą, praskolino Lietuvą, didino biurokratų skaičių.  Verslui tapo neįmanoma išlaikyti 700000 pensininkų, neįgaliųjų ir 350000 asmenų išlaikomų iš biudžeto.

LKDP prioritetą teikia šioms socialinėms problemoms spręsti:

- Sukurti  užimtumo ir socialinės apsaugos sistemą, kurioje kiekvienam piliečiui būtų   užtikrinamas  pragyvenimo šaltinis ir gerėtų demografinė situacija;

- Sukurti ir įgyvendinti priemones Lietuvos ūkio šakoms ir verslui  atsigauti;

- pensijų ir valstybės socialinių išmokų sistemos tobulinimui bei stiprinimui;

- gyventojų turtinės diferenciacijos augimo ribojimui; 

- Užtikrinti Nacionalinio biudžeto įplaukų didėjimą, stiprinant ekonomiką ir sumažinant mokesčių naštą. Užtikrinti valstybės paramą būstui įsigyti

- Rūpintis švietimo ir studijų prieinamumu visoms visuomenės grupėms

Vykdyti aktyvią perspektyvių darbo vietų išsaugojimo politiką. Remti savarankišką užimtumą, palaikyti užimtumo fondo viešųjų darbų programas. Įstatymais ginti darbuotojus nuo darbdavių savivalės, užtikrinti jų teises į normalias darbo sąlygas ir visų rūšių socialinę apsaugą.  Sveiku protu negalima suvokti, kaip Lietuvai 2004-2013 metams skiriama 46 milijardai litų ES paramos, skola 30 milijardų, nesugebama įveikti krizės-subalansuoti biudžetą-spręsti bedarbystės, SODROS problemas ...?

 2008 Seimas priėmė įstatymų pataisas, kurios padidino motinystės išmokas ir kartu sudarė sąlygas jas dar padidinti, bet nenumatė, iš kur kasmet bus surenkama papildomai apie 0,5 milijardo litų.  Įstatymo pataisos įstūmė SODRĄ  į bankrotą. SODROS vadovai ir prokurorai tėvams pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl svetimo turto užvaldymu apgaulės būdu. Prokuratūra netiria LEO LT, oligarchų, SODROS vadovų, Kirkilo vyriausybės ir šešėlinio verslo aferų.... Nesuprantami visų buvusių ir esamos valdžios veiksmai prieštaraujantys krikščioniškai moralei, kai vietoje turto ir progresinių mokesčių, geriau plėšiami ligoniai, nepasiturintys, pensininkai.  Visos problemos išsispręstų,  jei būtų sutramdytas šešėlinis verslas (kasmet  apie 5 milijardus Eurų). Būtina keisti įstatymus atsižvelgiant į LKDP parengtas nuostatas.  

Vienkartinė pašalpą gimus vaikui 500 Eurų. Motinystės pašalpą šeimai, auginančiai vaiką: 24 mėnesius po gimdymo mokėti 50 proc. paskutinių dviejų metų atlyginimų vidurkį, bet ne mažiau už MMA ir  nedaugiau 2 MMA. Remti neįgalių asmenų įdarbinimo programas. Pašalinti atlyginimų deformacijas valstybiniame sektoriuje. Valstybės pareigūnų algos negali būti didesnės už 12-ką minimalių atlyginimų.

Visokeriopais būdais šalinti korupciją bei kyšininkavimą ir skirti 2000 Eurų premiją, kuris pateiks ir įrodys korupcijos, kyšininkavimo bei dvigubos apskaitos vedimo faktus, sumokant iš pažeidėjo. Padidinti “SODROS” įplaukas bei nutraukti valstybės socialinės paramos tiekimą pasiturintiems asmenims. Prognozuojama, kad 2015 metais „Sodros“ biudžeto išlaidos bus 3,394 mlrd. Eur, t. y. 3,8 proc. (124,8 mln. Eur) didesnės nei 2014 metais, o pajamos planuojamos 155,1 mln. Eur mažesnės nei šių metų išlaidos. Taigi kitais metais planuojamas mažesnis „Sodros“ metinis deficitas negu šių metų, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė 52 mln. Eur sumažintų pensijų kompensacijoms ir 4 mln. Eur skolintų lėšų palūkanų dengimui kompensuoti. Taip pat iš „Sodros“ biudžeto daugiau nebus finansuojamas Darbo biržos išlaikymas.  Vis dėlto net ir minėtos priemonės neišsprendžia svarbiausios „Sodros“ problemos – susikaupusios didelės skolos, kuri 2015 metais jau sieks 3,48 mlrd. Eur.

 Buvusiems TSKP CK ir KGB asmenims panaikinti valstybines lengvatas. Netaikyti senaties termino asmenims, padariusiems stambius ekonominius nusikaltimus, žmogžudžiams, plėšikams. 

Iki 2000 metų Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijoje LKDP buvo virš 12000 narių. Jungimasis su Bobelio LKD sąjunga neteisėtas, nes LKDP pirmininkas Z.Zinkevičius kartu su 38 konferencijos delegatais išėjo iš salės ir nepasirašė jungimosi protokolo. A.Saudargas neteisėtai teisingumo ministerijos dėka sunaikino LKDP ir  mes turėjome keisti pavadinimą ir tapome Lietuvos Krikščioniškosios Demokratijos partija ir tęsiame Mykolo Krupavičiaus sukurtos LKDP moralią politiką.

Dievas davė žemę visai žmonių giminei, žemės išdalijimą Dievas paliko patiems žmonėms spręsti, žemė, padalyta atskiriems žmonėms, nenustoja tarnavusi visuomenei. Kitaip sakant, Bažnyčia nepripažįsta absoliučios nuosavybės (pripažįsta savininkui valdymo teisę, bet nuosavybės naudojimo ribas visuomenės labui palieka nustatyti valstybei). ES parama skirsime smulkiems ir vidutiniams iki 100 ha ūkiams.

Anot kun. M. Krupavičiaus, ne tik Leonas XIII, bet ir ankstesni popiežiai privačios nuosavybės ne tik kad nelaikė šventa, t.y. absoliučia, bet ir visapusiškai rėmė smulkaus ūkio kūrimąsi. Kitas labai svarbus kun. M. Krupavičiaus naudotas argumentas už dvarų išdalijimą – smulkių ūkių ekonominis pranašumas prieš dvarus. Argumentuojama remiantis Anglijos, Prancūzijos, Danijos ir Belgijos žemės ūkio rezultatų analize. Pasak kun. M.Krupavičiaus, technikos panaudojimas smulkiuose ūkiuose taip pat įmanomas – galima būtų kooperuotis. Maži ūkiai padeda sumažinti gyventojų kėlimąsi iš kaimų į miestus. Pasitelkiami taip pat moralinio-psichologinio pobūdžio argumentai: darbu pagrįsta privatinė nuosavybė kuria asmenybę, ugdo tokias dorybes kaip darbštumas, taupumas, atsakingumas.

Dar įtikinamesni kun. M.Krupavičiaus pateikiami Lietuvos realybę reflektuojantys konkretūs argumentai: jeigu ne krikščionių demokratų iškeltas dvarų išdalijimo šūkis, galimas dalykas, kad Lietuvą dar 1918-1919 metais būtų užvaldę bolševikai. Lenkija taip pat turėjo ekspansionistinių siekių Lietuvos atžvilgiu ir juos įgyvendinant taip pat būtų pasitarnavę sulenkėjusių Lietuvos dvarininkų dvarai – jie būtų tapę kolonizacijos židiniais. Be to, dvarų dalijimas  išsprendė emigracijos problemą (kasmet Lietuvą palikdavo iki 20 tūkst. energingiausių žmonių,) sutvirtino šeimas, savanoriai apgynė Lietuvą, atgimė kaimas, suklestėjo krikščioniška kultūra ir Lietuvos valstybė.

Labai prašome stoti į LKDP ir bendromis jėgomis kovoti už Lietuvos ateitį, už padorias pensijas, atlyginimus. Iki šiol neįgyvendinta desovietizacija, dekagėbizacija, neįvertinti komunizmo nusikaltimai lietuvių tautai. Buvusiems KP ir KGB vadovams leista pasinaudoti jų disponuojamų valstybės turtu, neišardytos veikusios jų organizacinės struktūros. Jiems leista būti vadovais įmonėse, partijose, valstybinėse institucijose, pačiuose aukščiausiuose valdžios postuose. Jų iniciatyva išardytos, išgrobstytos gamyklos, žemės ūkio įmonės, bankai, žemė. Jie dabar save vadina elitu, užima aukštas pareigas, yra įstoję į pagrindines valdančiąsias partijas. Iš tiktųjų – vienintelė jų partija- pinigai, ir dėl jų visada randa bendrą kalbą, o valstybės, Tėvynės jos žmonių gerovė jiems nerūpi. Jie valdo beveik visą žiniasklaidą pagal KGB-istinį  metodą: „skaldyk ir valdyk, plauk žmonių smegenis, naikink sielas“ nukreipiant tautos dėmesį ne į gyvenimą, būtinas žmonėms reikmes, o į reklaminių triukų, šlagerių lygio problemas ir geltonosios spaudos sensacingas naujienas. Įstojome į NATO, ES. Didžioji dalis ES milijardų, paskolų atitenka jiems. O dabar esant ekonominei krizei JIE būdami didžiausi darbdaviai smaugia eilinius darbuotojus. Smulkusis verslas žlugdomas.  Mūsų būstinė Odminių 10-2 tel. 2122828. Mus priglaudė monsinjoras A+A LKDP garbės pirmininkas monsinjoras A.Svarinskas.  Jurgis LKDP pirmininkės pavaduotojas 860857801


Lietuvoje progresinių mokesčių sistema galiojo iki 1996-ųjų, bet didelė infliacija ją sunaikino, o tuometinė valdžia sistemos neatnaujino. Europos šalyse ji įdiegta praėjusio amžiaus viduryje. Pavyzdžiui, Prancūzijoje gyventojų darbo pajamoms taikomi net 7 tarifai – nuo 0 iki 48 proc., Austrijoje taikomi 6 tarifai – nuo 0 iki 50 proc., Anglijoje ir Vengrijoje taikomi 3 tarifai – nuo 10 iki 40 proc. ir t. t.

Beje, daugelyje valstybių taip pat nustatyti progresiniai tarifai pelno mokesčiui apskaičiuoti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Belgijoje pelnas vidutiniškai apmokestinamas 34 proc., Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Danijoje – 30 proc., Švedijoje – 28 proc. tarifu. Progresinis pajamų apmokestinimas taip pat taikomas JAV, Kanadoje, Australijoje, Norvegijoje ir kitose šalyse. Iš ES šalių progresinio pajamų apmokestinimo šiuo metu netaiko tik Čekija, Slovakija, Rumunija, Estija, Latvija ir Lietuva.

Blogiausia buvo ir daugiausia žalos Lietuvai atnešė tai, kad komunistai persidažė LDDPistais, o po to dar ir prarijo tikruosius socdemus perimdami jų pavadinimą. Juk tai jų dėka Lietuva buvo išvogta, patys prisikimšo kišenes ir sukūrė sąlygas kitiems vogti. Jie sukūrė stiprų postsovietinį burokinių klaną, kuris dabar ir laiko Lietuvą savo gniaužtuose.

Kodėl Estija žymiai geriau tvarkosi? O todėl, kad jie iškart išardė komunistų partiją (ji pati pasileido), todėl ten nebuvo visų tų neskaidrių prichvatizacijų ir t.t. Estai, skirtingai nuo lietuvių, niekad nesirinko praeities atgyvenų, o mes ir toliau tai darome, o po to verkiame ir giedam jų primestą giesmelę “oi kaip blogai, visi blogi, totalus košmaras”. O burokinei nomenklatūrai labai naudinga, kad žmonės taip ir galvotų, kad visi vienodi, nes tai atitraukia dėmesį nuo jų, nuo viso blogio esmės ir ištakų. Niekur pasaulyje nėra tokio parlamento, kuriame nebūtų partinio susiskirstymo. Dar daugiau, tai yra parlamentarizmo pagrindas.


PABAIGOS ŽODIS

Nesuprantami visų buvusių ir esamos valdžios veiksmai, prieštaraujantys krikščioniškai moralei, kai vietoje turto ir progresinių mokesčių, geriau plėšiami ligoniai, nepasiturintys, pensininkai.  Visos problemos išsispręstų,  jei būtų sutramdytas šešėlinis verslas (kasmet  apie 4 milijardus Eurų, 30 proc. BVP) ir būtų vadovaujamasi LKDP programos nuostatomis. Šv. Augustinas taikliai įvertino: valstybė be teisingumo virsta banditų gauja. Būtina keisti turtingųjų ir vargšų pasaulėžiūras, skatinant artimo meilę ir nusistatymą, kad turtas įpareigoja padėti silpnesniems. Neturtas neatsiranda tik dėl materialinių gėrybių stokos, bet ir dėl vidinio žmonių nusistatymo. Tą neteisingą padėtį palaimintasis Jurgis Matulaitis norėjo spręsti kurdamas kooperatyvus. Jie patvirtino šv. Tomo Akviniečio tezę, kad geriausia gamybos forma yra tokia, kai nuosavybė yra sujungta su darbu. Jis buvo tikras, kad kelias tokios visuomenės link bus ilgas ir nelengvas, ragino kiekvieną pilietį, taip pat ir valdžią nuolat perkratyti savo sąžinę šiuo klausimu. Iš valstybės drąsiai reikalavo atitinkamų įstatymų, ginančių darbininkus ir valstiečius.

 Būtina keisti įstatymus atsižvelgiant į LKDP parengtas nuostatas.  Esame pasiryžę ir pasirengę tarnauti Lietuvai.

Dievas, duodamas mums gyvybę, duoda ir užduotį su meile artimui  daryti gerus darbus. Mes turime moralinę pareigą ieškoti tiesos, o ją radę – likti jai ištikimi, be to, mums reikia būti ištvermingiems ir drąsiems, o tai yra krikščioniško požiūrio į pasaulį paveldas. Dievo sukurtame pasaulyje mes iš tikrųjų turime objektyvių moralinių įsipareigojimų, vienas iš jų – ieškoti tiesos. Krikščionybės požiūriu žmogui būdingas tikras gerumas, o jo paskirtis kaip tik ir yra ieškoti tiesos – tai yra gyvo ir tikro Dievo – ir amžinai ja džiaugtis.

Kartu su dešimtimis tūkstančių savo rėmėjų esame įsitikinę krikščioniškosios demokratijos reikalingumu Lietuvai. Esame susivieniję į politinę bendriją, kuriai yra svarbi dora, moralė, teisingumas ir kuri siekia didinti tautos gerovę. Darbų gausa ir sunkumas reikalauja sutelkti krikščioniškosios demokratijos rėmėjus bendram nesavanaudiškam darbui, kuris duotų naudos Lietuvai. Kviečiame visus, kurie nuoširdžiu darbu nori prisidėti prie krikščioniškųjų vertybių atgaivinimo visuomenės gyvenime. Kviečiame burtis prie mūsų bendram darbui.

    Kreipiamės į visus mūsų valstybės piliečius, kviesdami remti krikščioniškosios demokratijos nuostatas ir pasikliauti jomis kaip patikimomis gairėmis prisikeliančios Lietuvos visuomenės gyvenime.

     Sustiprinkime viltį ir pasitikėjimą. Sąžiningu darbu kurkime kiekvienos šeimos, asmens ir visos Lietuvos gerovę. Gerumu nugalėkime blogį. Tepadeda Jums Dievas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija