Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

 

Į visus laisvės kovotojus ir patriotus

Prabėgo dar vieneri metai. Tačiau Naujieji metai nežada nieko gero. Dvasinis ir ekonominis gyvenimas kasdien rieda žemyn. Kainos, net ir duonos, kasdien kyla. Jau 20 procentų gyventojų atsidūrė žemiau skurdo ribos ir, priešingai – nemažai žmonių tapo milijonieriais ne savo sąžiningu darbu. Nusikaltimai – pagrindinė dienos tema. Kriminalinis pasaulis valdo Lietuvą. Žemėje nebėra valdžios autoriteto, kuris norėtų padėti vargstantiems žmonėms. Laisve piktnaudžiaujama, nėra atsakomybės nei prieš įstatymą, nei prieš sąžinę. Viešpatauja pesimizmas ir apatija. Būtinai paskaitykite J. Em. kardinolo Juozo Audrio Bačkio kalbą, pasakytą per iškilmingą minėjimą Sausio 13 dieną Seimo salėje, po kurios minėjimo dalyviai plojo net atsistoję. Kardinolas tvirtino, kad laisvė turi virsti atsakomybe. Kai kurie politologai teigia, kad Lietuvos nebėra, o yra tik klanų medžioklės vieta. Nebėra ir ateities, nes viskas privatizuota, parduota ir išvogta.

Didelė žala padaryta Lietuvai išbraukus iš mokyklų patriotinį auklėjimą, o Bažnyčia tikybos dėstymui per trumpą laiką po okupacijos nespėjo paruošti gerų katechetų.

Mes, katalikai, šią tragišką valandą vadiname totaliniu nusigręžimu nuo Dievo! Vis dėlto dar turime tikėjimą į Dievą ir šviesesnę tautos ateitį. Ir šis tikėjimas verčia mus išeiti į pirmąsias kovos linijas ir gelbėti Lietuvą. Parodykime Broliams ir Seserims kelią į išsigelbėjimą ir šviesesnę ateitį. Skubėkime, kol nevėlu!

Austrijos katalikų pavyzdys mus moko ir įkvepia. 1955 metais gegužės 13 dieną sovietai išvedė savo okupacinę kariuomenę iš Austrijos. Šios šalies geografinė padėtis yra labai svarbi – iš jos kalnuotos teritorijos galima kontroliuoti visą Europą. Be to, ji turtinga gamtos turtais. Ir pasaulio diplomatai iki šiol laužo galvas, kas galėjo priversti sovietus palikti Austrijos teritoriją? Tuo metu nebuvo panašios kalbos. Žinant bolševikų charakterį ir kaip jie nenori atiduoti net ir mažiausios užgrobtos žemės pėdos, pasaulio protams buvo nesuprantama. Šią mįslę išaiškino italų vienuolis kapucinas Tėvas Pijus Pietrelcina, kurį neseniai Popiežius Jonas Paulius II paskelbė šventuoju. Tėvas Pijus paaiškino, kad tai Švč. M. Marijos dovana austrų katalikams. Mat 700 000 Austrijos katalikų kasdien kalbėjo šv. Rožinį. Tai 10 procentų visų valstybės gyventojų! Ir šis stebuklas įvyko Fatimos apsireiškimo dieną, t.y. gegužės 13 dieną.

Mes matome, kad mūsų valdžia negali, o gal ir nenori padėti Lietuvai. Todėl kviečiu visus nukreipti savo akis ir širdį į Dangų, per šv. M. Marijos užtarimą į Dievą. Kasdien 20 valandą kalbėkime šv. Rožinį drauge su Marijos radiju. Radijas bus mūsų, visų kalbančiųjų, vadovas. Geriausiai kalbėti atsiklaupus, o jei sveikata neleidžia, atsisėdus ar stovint.

Kviečiu visus, katalikus ir patriotus, šv. Rožinio maldai už Lietuvos išgelbėjimą. Šį kvietimą perduokite ir kaimynams bei pažįstamiems, giminėms užsienyje. Aš kreipsiuos pagalbos į Vatikano radiją. Gaila, kad Marijos radijas negirdimas visoje Lietuvoje. Bet visi kalbėkime šv. Rožinį vienu laiku – 20 valandą. Kviečiu šiai maldai ir visus patriotus – ateistus. Tą valandą susikaupę pabūkime prie radijo ir pamąstykime apie sunkią tėvynės padėtį. Pabūkime su tais, kurie išėjo gelbėti Lietuvos. Tėvynė visų bendra ir visų motina.

Užbaigsiu šį savo kreipimąsi šv. Bernardo, didžiojo Švč. M. Marijos mylėtojo, malda:

„Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas“. Marija, išgirsk mūsų maldą ir gelbėk Lietuvą!

Mons. Alfonsas Svarinskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija