Atnaujintas 2005 liepos 15 d.
Nr.53
(1354)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Paminklas primins laisvės kovotojus

Keturvalakiečio
Kęstučio Melniko iniciatyva
prie paminklo buvo
pasodintas ąžuoliukas

Sunkiai valdydama jaudulį
Antaninos Garmutės eilėraštį
perskaitė partizanų bendražygė
ir sesuo Aldona Arlauskienė

Keturvalakių klebonas
kun. Vytautas Užkuraitis
pašventino paminklą
Autorės nuotraukos

Netiesa, kad jaunoji karta abejinga
patriotizmo idėjoms – šventėje
su verteranais šauliais
dalyvavo ir jaunieji šauliukai

Keturvalakiai. Šventoriuje, prie Švč. M.Marijos Gimimo bažnyčios, pastatytas paminklas šio krašto partizanams, žuvusiems už Tėvynės laisvę. Jo plokštėje kaip moto parinkti vyskupo M. Reinio žodžiai „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą“, įrašyta per trisdešimt žuvusių Tauro apygardos partizanų pavardžių. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną žmonės rinkosi pagerbti kovotojus ir dar prieš prasidedant iškilmėms paminklo papėdę nuklojo žiedais, užžiebė žvakeles.

„Kai žuvo šie kovotojai, prie ant grindinio išniekintų jų kūnų artimiesiems pavojinga buvo ašarą nubraukti, padėti gėlę. Nėra šių vyrų kapų, nėra namų. Jūs jiems pastatėte paminklą, bet tai išorinis ženklas, nes didesnį prisiminimą išlaikėte savo širdyse,“- sakė pamoksle šv. Mišias aukojęs Keturvalakių parapijos klebonas kun. Vytautas Užkuraitis.

Po pamaldų kun. V.Užkuraitis pašventino paminklą, pasidalijo mintimis apie pagarbą laisvės kovotojams ir jų, žuvusiųjų, dėkingumą juos atmenantiems. Garbės sargyboje prie Trispalvės ir Tremtinių vėliavų stovėjo šauliai ir tautiniais drabužiais pasipuošusios buvusios partizanų ryšininkės, pagarbą atidavė šauliai ir jaunieji šauliukai iš Kybartų, Vilkaviškio ir Žaliosios mokyklų, Keturvalakių moksleivės. Minėjimą tautinėmis, patriotinėmis dainomis pakylėjo Marijampolės kultūros centro dainininkai, vadovaujami L. Venclovienės.

Renginio vedėja Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos rajono skyriaus pirmininkė D. Karkienė garsiai skelbė įamžintų kovotojų vardus, pavardes, slapyvardžius: Vincas Pučinskas-Robinzonas, Juozas Abraitis-Virdulys, Albinas Brokas-Ąžuolas, Vitalis Brokas-Rolandas, Bronius Bubnys-Patrimpas, Juozas Bubnys-Dagilis, Antanas Gicevičius-Vanagas, Janina Kaziliūtė-Saulutė, Stanislovas Kraptavičius-Artojas ir kt. Jaunieji šauliukai kiekvienam paminėtam nešė prie paminklo žvakę, į vazą merkė po žiedą. Visų laisvės kovotojų ir šio paminklo sumanytojo, jau mirusio vilkaviškiečio, buvusio partizano Alfonso Pumerio atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Renginyje dalyvavo partizanų bendražygiai, giminaičiai, bendraminčiai. Renginio vedėjos netikėtumui, tarp jų šia gera proga atsirado daug norėjusiųjų išsakyti savas mintis arba paskaityti poezijos. Su jauduliu žodžiai liejosi partizanams Jonui Tamašauskui, Juozui Juraičiui, partizano Jono Arlausko žmonai ir partizano Juozo Bubnio seseriai Aldonai Arlauskienei, partizanų ryšininkei Kastulei Barilienei, vilkaviškiečiams Henrikai Almonaitienei, Broniui Klimui ir kitiems. Marijampolės tremtinių atstovas Vytautas Raibikis, priminęs, jog teritorijoje nuo Marijampolės iki Kybartų veikė Vytauto būrys, kurio vado Vytauto Gavėno-Vampyro žūties vietoje – šiukšlės ir žolės, prašė Vilkaviškio rajono vicemerą Joną Meškauską pasirūpinti sutvarkyti ją, kad bent per Vėlines žmonės atrastų takelį ir uždegtų žvakę.

Renginyje dalyvavusi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko pavaduotoja Jūratė Marcinkevičienė sakė, jog simboliška, kad Keturvalakių partizanams pagarba atiduodama Lietuvos Valstybės dieną, ir padėkojo visiems, besirūpinusiems pastatyti paminklą. Už puikią vietą prie kelio ties bažnyčia – klebonui, už surinktą medžiagą – A.Pumeriui, už rūpestį – D.Karkienei ir kitiems. Vicemeras taip pat pasidžiaugė, jog A.Pumerio užsibrėžtą ir pradėtą paminklo statymo darbą įgyvendino jo draugai ir bendražygiai.

D. Karkienė geru žodžiu minėjo paminklo statymo iniciatyvinę grupę, kuri tęsė darbus po A. Pumerio mirties. Dėkingumo nusipelnė paminklui akmenį parūpinęs Keturvalakių krašto žmogus L. Gvazdaitis, paminklą padaręs V. Špakauskas, didžiausią auką skyrę partizanai J. Tamašauskas, J. Juraitis, J. Mauruča, A. Sarpalius.

Keturvalakiečio Kęstučio Melniko rūpesčiu prie paminklo buvo pasodintas ąžuoliukas.

Birutė Nenėnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija