Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Konferencijoje – apie Lietuvos globėją šv. Kazimierą

Kovo 3 dieną Klaipėdos universiteto Senato salėje vyko respublikinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos globėjui šv. Kazimierui. Šią konferenciją surengė Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyrius bei Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikologijos institutas. Konferencijoje buvo pateiktas platus šv. Kazimiero fenomeno tyrinėjimų spektras, įvairiais aspektais nušviečiantis šventojo dangiškąjį ir žemiškąjį gyvenimą, jo įvaizdį mene bei atspindžius mūsų kasdienybėje.

Sveikinimo žodžiu ir įvadiniu pranešimu konferenciją pradėjo Telšių vyskupas doc. dr. Jonas Boruta, SJ. Pasveikinęs į mokslinę konferenciją susirinkusiuosius, vyskupas kvietė pažvelgti į šv. Kazimierą kaip pavyzdį siekiant šventumo šių dienų pasaulyje, nes visi Bažnyčios nariai yra pakviesti į šventumą. Konferencijos pradžioje pasisakė bei turiningus įžangos bei sveikinimo žodžius tarė Klaipėdos universiteto rektorius, prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Senato pirmininkas, prof. habil.dr. Stasys Vaitekūnas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, kun. doc. dr. Arvydas Ramonas, Klaipėdos Kazimierų bendrijos pirmininkas Kazimieras Vainoras.

Teologines temas, atskleidžiančias išskirtinę šv. Kazimiero asmenybę, jo pasiaukojamo krikščioniško gyvenimo apraiškas, nagrinėjo dvasininkai: Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas kun. teol. dr. Romualdas Vėlavičius skaitė pranešimą Šv. Kazimieras – krikščioniško gyvenimo pavyzdys, Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonas, kun. doc. teol. dr. Vladas Gedgaudas gvildeno aktualią temą Šv. Kazimieras ir šventumo samprata gyvenimiškame tikėjimo kontekste. Įdomų pranešimą konferencijoje skaitė prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, kuris pristatė Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios istoriją, jos meno vertybes. Ši medinė bažnytėlė yra pirmoji Šv. Kazimiero vardo šventovė Vakarų Lietuvoje, pastatyta 1784 metais. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas prel. doc. teol. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, ir profesorius habil. dr. Alfonsas Motuzas parengė pranešimą Dvasingumo ir etniškumo atspindžiai šv. Kazimiero lietuvių liaudies pamaldumo praktikose, kurį profesorius pristatė konferencijos dalyviams.

Konferencijoje nemaža pranešimų buvo skirta šv. Kazimierą garbinantiems muzikos, dailės, poezijos, literatūros kūrinių tyrinėjimams. Muzikinius veikalus, susijusius su šiuo šventuoju, išsamiai gvildeno Klaipėdos universiteto mokslininkai – doc. dr. Milda Kazakevičienė skaitė pranešimą Broniaus Budriūno Mišios šv. Kazimiero garbei, prof. dr. Daiva Kšanienė išsamiai pristatė Juozo Naujalio Missa In Honorem st. Casimiri, o doc. dr. Regimantas Gudelis susirinkusiesiems pristatė pranešimą apie Giesmes šv. Kazimierui Lietuvoje. Prof. dr. Danutė Petrauskaitė aptarė šv. Kazimiero vardo panaudojimo aplinkybes JAV lietuvių bažnytinėje bei kultūrinėje veikoje, doc. dr. Petras Bielskis priminė apie kultūrinę Šv. Kazimiero draugijos veiklą Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje.

Kaip muzikoje, taip ir dailėje šventojo Lietuvos globėjo paveikslas įkūnytas daugybėje vaizduojamo meno kūrinių, rengiamos šių darbų parodos. Dr. Sigita Maslauskaitė (Lietuvos dailės akademija) pateikė savo plačių tyrinėjimų išdavas pranešime Šv. Kazimiero kultas ikonografijoje, kurį konferencijos dalyviams perskaitė prof. D.Petrauskaitė, nes pati pranešimo autorė konferencijoje dalyvauti, deja, negalėjo. Doc. dr. Aleksandras Žalys kalbėjo apie šventojo Kazimiero paveikslą poezijoje. Eligijus Daugnora (Lietuvių literatūros institutas) skaitė išsamų pranešimą Šv. Kazimieras lietuvių dramaturgijoje.

Konferenciją, skirtą šv. Kazimierui, apvainikavo Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje 18 val. aukojamos šv. Mišios, kurių iškilmingai liturgijai vadovavo Telšių vyskupas doc. dr. J. Boruta, SJ. Šv. Mišių metu lietuviškas giesmes, skirtas šv. Kazimiero garbei, giedojo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Chorvedybos katedros mišrus choras, vadovaujamas prof. Gedimino Purlio.

Konferencija, skirta šv. Kazimierui, atskleidė svarbų lietuvių katalikiškosios kultūros sluoksnį bei, reikia manyti, padarė pradžią gilesniems šio šventojo gyvenimo ir jo visapusiško atspindžio tyrinėjimams nūdienoje. Visi moksliniai pranešimai ateityje bus išleisti atskiru leidiniu, kuris bus puikus pagalbininkas norintiems geriau susipažinti su mūsų tautos šventuoju globėju – šv. Kazimieru.

Kun. mgr. Andriejus Sabaliauskas

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija