Atnaujintas 2007 sausio 4 d.
Nr.1
(1498)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Aleksandros Šilgalytės rašto paminklai Palangai

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Aleksandra Šilgalytė
Panevėžyje. 1937 m.

Spalio 4 ir 18 dienomis „XXI amžiuje“ perskaičius istoriko labai atsakingai, objektyviai ir patriotiškai kiekvieną reiškinį vertinančio, kantriai į mūsų Valstybės lobių skrynią kaupiančio reikšmingiausius Lietuvos net ir esamojo laiko faktus Zigmo Tamakausko straipsnį „Palanga – Lietuvos langas į jūrą“, kilo ūpas tęsti pažintinių rašinių ciklą iš Palangos ir kitų pajūrio vietovių. Mat daugelis ir labai talentingų, bet okupacinei santvarkai nelojalių, „vienintelės partijos“ bilieto neturėjusių inteligentų – menininkų, literatų, pedagogų – visuomenei tapo žinomi tik po 1990-ųjų kovo 11-osios.


Vytautas Mačionis: „Žaibas pasakė – kaip kirviu nukirto“

Prof. Ona VOVERIENĖ

Su Vytautu Mačioniu susipažinome viename politinių kalinių ir tremtinių susirinkime, kuriame jis platino savo brolio Boleslovo Mačionio eilėraščių rinktinę „Mano brangužėle, vargo Lietuva“ (V., 2001). Tada nežinojau, kad mūsų keliai su Vytautu dar kada nors susitiks.


Partizanas, laisvės kovotojas, politinis kalinys

J o n a s P r a t u s e v i č i u s (1932 04 29–2006 12 22)

 

Jonas Pratusevičius

Nūdien mūsų gretos sparčiai retėja, o neatliktų darbų – begalė. Ar, Lietuvai dar vis klaidžiojant klystkeliuose, bepajėgsime išlaikyti savo gretas?.. Tačiau Viešpats mato geriau, gal todėl ir paėmė buvusį partizaną, politinį kalinį, Vyčio kryžiaus ordininką dim. plk. Joną Pratusevičių rūpintis Lietuvos reikalais iš Aukštybių.

J.Pratusevičius buvo gen. Ramanausko-Vanago bendražygis. Pakliuvęs priešui į rankas, priesaikai ir sąžinei nenusižengė. Buvo nuteistas 25 metams nelaisvės, 5 – tremties ir 5 metams gyventi su apribotomis teisėmis. Net surakintas retežiais, priešo galiai nepasidavė; jis atsisakė jam dirbti bet kokį darbą ir įsijungė į pogrindinę Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos veiklą. Perėjo karcerius, baudžiamuosius lagerius ir kalėjimus kalėjimuose.


Laiškas Viktorui Chuanui, išėjusiam negrįžtamai

Viktoras Chuanas Spitrys

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai

Liūdną ir skambų nešdami gandą.

Vėl paviliojo žmogų kapai,

Dieną ir dieną, tiek jų atranda

Maironis

2006 m. gruodžio 29 d. Užliedžių kapinės (Kauno r.) visiems laikams priglaudė ilgametį Kauno apskrities viešosios bibliotekos bibliografą, žymų kultūrininką Viktorą Chuaną Spitrį.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija