Atnaujintas 2007 sausio 4 d.
Nr.1
(1498)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Partizanas, laisvės kovotojas, politinis kalinys

J o n a s P r a t u s e v i č i u s (1932 04 29–2006 12 22)

 

Jonas Pratusevičius

Nūdien mūsų gretos sparčiai retėja, o neatliktų darbų – begalė. Ar, Lietuvai dar vis klaidžiojant klystkeliuose, bepajėgsime išlaikyti savo gretas?.. Tačiau Viešpats mato geriau, gal todėl ir paėmė buvusį partizaną, politinį kalinį, Vyčio kryžiaus ordininką dim. plk. Joną Pratusevičių rūpintis Lietuvos reikalais iš Aukštybių.

J.Pratusevičius buvo gen. Ramanausko-Vanago bendražygis. Pakliuvęs priešui į rankas, priesaikai ir sąžinei nenusižengė. Buvo nuteistas 25 metams nelaisvės, 5 – tremties ir 5 metams gyventi su apribotomis teisėmis. Net surakintas retežiais, priešo galiai nepasidavė; jis atsisakė jam dirbti bet kokį darbą ir įsijungė į pogrindinę Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos veiklą. Perėjo karcerius, baudžiamuosius lagerius ir kalėjimus kalėjimuose.

J.Pratusevičius Intos lageriuose 1957 metais drauge su kitais leido spausdintą pogrindinį laikraštuką „Varpas“, o jo 100 egz. viršelių papuošė spalvota Laisvės statula, taigi, matyt, buvo ir pirmasis pogrindinio laikraščio lageriuose dizaineris.

Jis iškentė badą, šaltį ir pažeminimą Vorkutos, Intos, Taišeto ir Mordovijos lageriuose. O grįžęs į Lietuvą okupanto nepabūgo: pasirašė viešą Pabaltiečių deklaraciją, o 1975 metais, drauge su kitais, pradėjo leisti pogrindinį, šilkografijos būdu spausdintą laikraštį „Varpas“, kuris apkeliavo ne tik Lietuvą, bet ir eterio pagalba – pasaulį. Jo tuometinis straipsnis „Varpe“ „Taip jie kuria komunizmą (M.Suslovas antrasis Lietuvos korikas)“ atskleidė, koks okupanto karių skaičius, kokios divizijos ir pulkai kariavo prieš Lietuvą. Jonas Laisvės kovose buvo visur ir visada pirmuoju. Buvo renkamas į LLKS valdybą. Jo rašiniai buvo spausdinami „Varpe“.

J.Pratusevičius mylėjo Lietuvą, Joną Lietuva priglaudė Vilniaus Kairėnų kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame gimines, artimuosius, draugus. Tikime, kad Jonas Pratusevičius būdamas pas Viešpatį padės Lietuvai šių dienų išbandymų kelyje.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, „Varpo“ redakcija,
Krašto Apsaugos bičiulių klubas, Miško brolių draugija,
Vilniaus miesto Politinių kalinių sąjunga, bendražygiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija