Atnaujintas 2007 sausio 4 d.
Nr.1
(1498)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasaulinė taikos diena

Popiežius Benediktas XVI viešame
laiške „Žmogaus asmuo –
taikos širdis“ rašė: „Meldžiu
Jėzaus Kristaus Motinos ir Taikos
Karalienės užtarimo visai žmonijai
2007 metais, kurių laukiame
ne tik su susirūpinimu,
bet ir su viltimi. Teparodo Marija
savo Sūnuje taikos Kelią, teapšviečia
mūsų akis, kad mokėtume atpažinti
Kristų kiekvieno asmens,
taikos širdies, veide“

Sausio 1-ąją Bažnyčia liturgijoje šventė Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmę. Tą pačią dieną švenčiama ir Pasaulinė taikos diena, kurią švęsti pradėjo popiežius Paulius VI. Prieš 39 metus – 1968-ųjų sausio 1-ąją švęstos pirmosios pasaulinės Taikos dienos išvakarėse paskelbtame laiške popiežius Paulius VI rašė: „Kreipiamės į visus geros valios žmones ir raginame pirmąją kalendorinių metų dieną, 1968-ųjų sausio 1-ąją, visame pasaulyje švęsti Taikos dieną. Trokštame, kad po to kasmet, pradedant žmonijos gyvenimą laike matuojančius kalendorinius metus, ši šventė būtų minima kaip linkėjimas ir pažadas, jog žmonijos ateityje viešpataus taika“.

„Brangūs broliai ir seserys! Naujųjų metų pradžioje džiaugiuosi galėdamas jums, esantiems Šv. Petro aikštėje, ir visiems, kurie mane girdi per radiją ir televiziją, nuoširdžiai palinkėti ramybės ir gerovės! Kristaus šviesa, žmonijai patekėjusi saulė, tenušviečia jūsų kelią ir telydi jus 2007 metais!“ – tai popiežiaus Benedikto XVI naujametis sveikinimas prieš sausio 1-osios vidudienio maldą.

Sausio 1-osios rytą popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje vadovavo Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišioms.

Pateikiame homilijos santrauką:

Praėjus aštuonioms dienoms po Kalėdų, šiandien prisimename Motiną, pagimdžiusiąją Karalių, kuris valdo dangų ir žemę per visus amžius. Pradedame naujuosius metus – dar vieną Apvaizdos mums duodamą Kristaus pradėtos išganymo istorijos laiko tarpsnį. Žinome, kad Amžinasis Žodis per Mariją įėjo į mūsų laiką. Šiandienė šventė mini ne abstrakčią idėją, bet istorinį įvykį; mini Jėzų Kristų, dieviškąjį asmenį, gimusį iš Mergelės Marijos, kuri yra Jo Motina pačia tikriausia šio žodžio prasme.

Taigi pakėlę akis į Mariją pradedame naujuosius metus, kuriuos Dievas mums duoda kaip brangią dovaną, kaip „talentą“, idant jis duotų vaisių, kaip progą, idant mes kiekvienas savuoju įnašu prisidėtume prie Dievo Karalystės kūrimo.

Popiežius pasveikino Mergelės Marijos, Dievo Motinos, iškilmės ir Pasaulinės taikos dienos šv. Mišiose dalyvavusius ambasadorius, valstybės sekretorių kardinolą Tarcizijų Bertonę, taip pat Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininką kardinolą Renatą Martiną ir padėkojo už kasdienį rūpestį ir darbą ginant pagrindines visuomenės gyvenimo vertybes. Popiežius priminė savo žinią – laišką, kuriuo, kaip kasmet Pasaulinės taikos dienos proga, kreipėsi pasaulio tautų vadovus ir į visus geros valios žmones. Šiemetinė Taikos dienai skirta Popiežiaus žinia kalba apie „žmogaus asmenį – taikos širdį“.

„Esu įsitikinęs, – sakė Popiežius, cituodamas šiemetinei Taikos dienai skirtą savo laišką, – kad taiką skatina pagarba asmeniui ir kad kuriant taiką kuriamos autentiško visapusiško humaniškumo sąlygos. Tai visų pirma krikščionių pareiga, nes krikščionys yra pašaukti būti nenuilstančiais taikos kūrėjais ir drąsiais žmogaus kilnumo bei jo neatimamų teisių gynėjais. Kiekvienas žmogus, nepaisant rasės, kultūros ar tikybos skirtumų, yra apdovanotas tokiu pačiu asmens kilnumu, nes visi esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir Jo panašumą. Dėl to žmogus turi būti besąlygiškai gerbiamas, ir jokios priežastys negali pateisinti žmogaus pavergimo, tokio elgesio su juo, tarsi jis būtų daiktas. Šiandien, matydami iškilusius vis gausesnius pavojus taikai, matydami visame pasaulyje daug neteisybės ir smurto, karus, tautų ramybę drumsčiantį terorizmo pavojų, privalome visi kartu, bendromis jėgomis, kurti taiką. Taika yra ir dovana, ir užduotis – yra dovana, kurios turime nepaliaudami melsti, ir užduotis, kurią turime nepailsdami vykdyti.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija