Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ligoniams palinkėta vilties ir sveikatos

Vyskupas Jonas Boruta,
SJ, su ligoninės personalu

Šv. Mišių Klaipėdos
jūrininkų ligoninėje metu

Jau penkioliktą kartą visas krikščioniškas pasaulis kreipia žvilgsnį į sergančiuosius Pasaulinės ligonių dienos proga. Pasitinkant jubiliejinę Ligonių dieną, Klaipėdos jūrininkų ligoninėje lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, lydimas generalvikaro prel. Juozo Šiurio ir diakono Karolio Petravičiaus. Ganytojas bendravo su medicinos personalu, lankėsi Kardiologijos ir Neurologijos skyriuose, sergantiems klaipėdiškiams linkėjo vilties ir pasitikėjimo Dievu. Ligoniai buvo maloniai nustebinti bei sujaudinti ganytojo vizito. Kiekvienam jų vyskupas paliko atminimui Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslėlį ir juos palaimino.

Aplankęs sunkius ligonius, ganytojas skubėjo ruoštis šv. Mišioms, į kurias susirinko vaikštantieji ligoniai ir medicinos personalas. Vysk. J.Boruta šv. Mišių įžangoje priminė, jog šiemet jau penkioliktą kartą minima Ligonių diena. Pasak ganytojo, Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius II šiai dienai parinko vasario 11-ąją – Lurdo Dievo Motinos minėjimą, tuo parodydamas, kad Marija pirmoji skuba ligoniui į pagalbą, kaip skubėjo užtarti jaunikių Galilėjos Kanos vestuvėse. Homilijoje ganytojas gausiai susirinkusiems ligoniams pristatė popiežiaus Benedikto XVI laišką, skirtą šių metų Ligonių dienai. Ganytojas linkėjo vilties ir kvietė nenusiminti, jei šiandien ir kamuoja kūno liga; nė vienas, anot vyskupo, nesame nuo jos apsaugotas. Kartu su vyskupu šv. Mišių aukoje meldėsi prel. J.Šiurys, kan. Jonas Paulauskas, Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Romualdas Vėlavičius, kun. Saulius Stumbra ir diakonas K.Petravičius. Gražiai skambėjo Klaipėdos grigališkojo choralo studijos (vad. Vidmantas Budreckis) atliekamos senosios liaudies giesmės.

Baigiantis šv. Mišioms, vyskupas padėkojo ligoninės vadovams, personalui, o ligoniams linkėjo melsti Marijos, Ligonių sveikatos, globos. Skambant pabaigos giesmei, diakonas K.Petravičius šventės atminimui padalino Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslėlių.

Taip pat vyskupas aplankė ir kitas Klaipėdos ligonines. Ši šventė – visiems kaip gražus priminimas, kad reikia branginti sveikatą ir rūpintis ja, nepamiršti tų, kuriuos pakirto liga.

Marija, Ligonių sveikata, melski už mus.

Kun. Saulius STUMBRA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija