Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kelias į nukrikščionėjimą

Amerikoje visuomenės gyvenimo tempas gerokai skiriasi nuo Europos. Čia žmogus pats nepajunta, kad pradeda skubėti, veržtis į aukštesnę gyvenimo pakopą ir nejučiomis ima grimzti į vadinamąjį sekuliarizmą, t.y. į nukrikščionėjimą. Tad net ir kai kurie mūsų tautiečiai jau neturi laiko nueiti į sekmadienio pamaldas, nes yra fanatiškai įklimpę į juodaodžių sportus, pasirinkę tam tikrų miestų komandas. Daug metų net ir katalikų kunigai per pamokslus nepamiršdavo paminėti Notre Dame universiteto laimėjimų. Tačiau dabar laikai pasikeitė: anksčiau žaidė tik katalikai, t.y. airiai, vokiečiai, lietuviai, šiandien – tik pasamdyti juodaodžiai.

1943 metais Rytų fronte stebėjau lietuvių karių dvasinio nuosmukio ženklus. Jų ilgą laiką nelankė kapelionai ar dvasininkai. Aš išsilaikiau, nes išvažiuojant į Rytus mano brolis dovanojo kardinolo Faulhaberio karių rožinį. Tai mažas ratukas su kryžiumi ir karoliukais. Gali sukalbėti vieną dalį ir aplinkui niekas nesužinos. Nešiojau jį ant kaklo.

Nukrikščionėjimo ženklus matau kas sekmadienį savo gatvėje, nes į bažnyčią pajudu tik aš ir dar viena šeima. Norėdamas išlikti geru krikščioniu Amerikoje, aišku, ir Lietuvoje, kiekvienas turi surasti būdų neužmiršti savo, kaip krikščionio, pareigų: kartkartėmis paskaityti Šventąjį Raštą, laikraščiuose ar žurnaluose nepraleisti religinių straipsnių, neužmiršti krikščioniškos labdaros, remti savo parapiją.

Spaudos ir televizijos nukrikščionėjimas plinta nepaprastu tempu. Ateistų (ir komunistų) organizacijos, stipriai remiamos JAV teisėjų ir valdančiųjų, šoko su įniršiu sunaikinti žodį Christmas (Kalėdos). „Politiškai korektiškomis“ tapo visos didžiosios, daugiausia vienos tautybės savininkų, parduotuvės. 2005-aisiais nemaža visuomenės dalis pareiškė protestus ir boikotavo šias parduotuves, tad šiemet dalis jų jau leido tarnautojams sakyti Merry Christmas (linksmų Kalėdų). Šiemet televizijoje nė viena stotis, nė viena parduotuvė ar kompanija neištarė žodžio Christmas. Visi tik linkėjo linksmų atostogų (Holidays) ar sezono sveikinimų (Seazons Greetings). Žodis Kalėdos buvo išmestas iš visų mokyklų. Kai Kanzaso valstijoje vienos mokyklos orkestras užgrojo kalėdinę giesmę, orkestro vadovą nubaudė.

Nukrikščionėjimo ir kovos su religija ženklų daugėja ne tik Amerikoje, bet ir Europoje, neatsilieka ir mūsų tėvynė Lietuva.

Neteko pastebėti spaudoje Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchų griežto atkirčio neseniai pasirodžiusiam „geltonosios“ spaudos romanų rašytojo Dano Brauno knygai „Da Vinčio kodas“. D.Braunas nepaprastu gudrumu parinko vieną iš žymiausių mokslininkų išgarsinti savo melagingus tvirtinimus, kuriuos skelbia esant gryna tiesa. Nukrikščionėjimo fronte ateistai ir kiti krikščionybės priešai puikiai išnaudoja šį Brauno romaną. Holivudas skubiai pastatė filmą, kuriame vaidina žymūs artistai. Spaudoje rašoma, kad trys milijonai skaitytojų tiki Brauno melais, milijonai grimzta į abejones. Knygos autorius, gavęs šimtus milijonų, be abejo, išleis kitą panašią knygą.

Holivudas neatsilieka kovoje su religija. Broliai Harvėjus ir Bobas Vainšteinai – antikatalikiškų ir antikrikščioniškų filmų statymo titanai. Šiemet prieš Kalėdas pasirodė antikatalikiški filmai „Blogasis Santa“, „Kunigas“, „The Butcher Boy“, kuriame juodinamas popiežius Jonas Paulius II.

Iki šiol JAV krikščionys religingumo ir bažnyčios lankymo, krikščioniškos doros fronte toli lenkė Europą. Bet pastaraisiais metais prieš Dievą ir religiją nepaprastu uolumu stoja naujos ateistų (ir komunistų) jėgos, remiamos daugelio teisėjų ir milijardus valdančių fondų (pavyzdžiui, Fordo). Daugybė didžiųjų kompanijų staiga tapo „politiškai korektiškos“. Žodis Dievas iš visuomenės šalinamas dideliu tempu.

Po II Vatikano Susirinkimo JAV katalikų kunigų seminarijos pradėjo priimti homoseksualus. Atrodo, jų prigužėjo nemažai (šiuo metu Amerikoje jų užregistruota per 3000). Jie „papiktino mažutėlius“. Vyskupai traukiami atsakomybėn, nes nepranešė apie jų nusikaltimus. Keturios vyskupijos jau paskelbė bankrotą, pavyzdžiui, Los Andželo arkivyskupijai priteista sumokėti 94 milijonus. Katalikų priešai tai labai išnaudoja, ypač televizijoje. Per daug geras gyvenimas, internetas (pornografija) – nukrikščionėjimo priežastis. Tai žiaurus smūgis JAV katalikams.

Henrikas KUDREIKIS

JAV

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija