Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Utenos dekanate

„Giesmių giesmelė“ visas mokyklas subūrė į maldos šventę

Susirinkusiuosius sveikina Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas

Utena. Jau antrus metus Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko „Giesmių giesmelės“ šventė. Joje dalyvavo Utenos miesto ir rajono mokyklų kolektyvai, Utenos miesto parapijų chorai. Šiemet susirinko dvigubai daugiau nei pernai – daugiau nei 300 mokinių iš įvairių mokymosi įstaigų. Juos parengė per 30 muzikos mokytojų ir chorų vadovų.


Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Paaukoti gyvenimą šviesai

Kardinolas Audrys Juozas
Bačkis ir vyskupas Eugenijus
Bartulis su grupele „Tikėjimo
ir šviesos“ bendruomenės narių

Šiauliai. Kristaus paaukojimo šventė – viena geriausių progų kalbėti apie žmones, paaukojusius savo gyvenimą. Pasiaukoti galima daug kam: darbui, idėjai, šeimai... Šiauliuose šiais metais Grabnyčios buvo išgyvenamos gilinantis į ypatingos meilės reikalaujanį, o gal kaip tik atvirkščiai – ypatingą meilę ugdantį pasiaukojimą.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Pagerbė mylimą savo kunigą

Kun. Antaną Urbanavičių sveikina
Plokščių vidurinės mokyklos
direktorė Nijolė Bitinienė

PLOKŠČIAI. Vasario 18-ąją, sekmadienį, į Švč. M.Marijos Vardo bažnyčią gausiai susirinkę parapijiečiai ne tik šventė šv. Mišias, bet ir su 60-mečiu pasveikino savo kleboną kun. Antaną Urbanavičių. Retai pasitaiko, kad kunigas sekmadienį mini tokį svarbų savo gyvenimo įvykį, bet būtent Plokščių klebonui šįkart taip sutapo. Tą dieną klebonas perskaitė Lietuvos vyskupų laišką Savivaldybių rinkimams artėjant, kuriame raginama nelikti abejingiems ir būtinai juose dalyvauti. Kunigas sakė, kad dažnai girdi žmones kalbant, jog šie išvis neis balsuoti, nes esą visi kandidatai yra blogi. Bet, pasak kunigo, katalikas vis tiek privalo balsuoti ir tokiu atveju iš daugelio jų manymu blogų kandidatų pasirinkti mažiausiai blogą.


Alytaus dekanate

Prisiminėme kunigą, Garbės pilietį

Muzikos mokyklos bendruomenė
kartu su renginio organizatoriais
ir dalyviais. Pirmoje eilėje sėdi
(iš kairės): kun. Petras Dumbliauskas,
SDB, kun. Arūnas Užupis, saleziečių
bendradarbis Alfonsas Vitkauskas,
„Dienos namų“ direktorė
Kristina Bondareva

Alytus. Vasario pirmą sekmadienį į Šv. Angelų Sargų bažnyčioje aukojamą Sumą pagerbti bei paminėti prieš septynerius metus mirusio kunigo Prano Gavėno, SDB, žymaus publicisto, rašytojo, „Saleziečių žinių“ redaktoriaus, miesto Garbės piliečio, gausiai susirinko tikinčiųjų bendruomenės nariai.


Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Nepriklausomybės diena bažnyčioje – su kariais

Jonavos dekanas klebonas
kun. Sigitas Bitkauskas pasveikino
visus su svarbia ir kiekvienam
lietuviui brangia švente
Gintauto TIŠKAUS nuotrauka

JONAVA. Vasario 16-ąją į Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią susirinko daug jonaviečių pasimelsti už Lietuvą ir žuvusiuosius už tėvynės laisvę. Su nemažu būriu karių ir jų vadais atvyko Ruklos įgulos mokomojo pulko vadas pulk. Arūnas Dudavičius, karo kapelionas kun. Arnoldas Valkauskas, policijos komisariato viršininkas Vytautas Kaminskas. Prie altoriaus sustojo kariai su pulko vėliava, iš kitos pusės – politiniai kaliniai ir tremtiniai su savo ir Lietuvos Respublikos vėliavomis. Šv. Mišias koncelebravo dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, karo kapelionas kun. A.Valkauskas, vikaras kun. Darius Auglys. Skaitinius skaitė pulko vadas pulk. A.Dudavičius, policijos komisariato viršininkas V.Kaminskas.


Kauno dekanate

Kleboną pasveikino su gimtadieniu

Kun. Emilis Jotkus gimtadienio
proga pasveikintas parapijiečių
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Centras. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos kleboną kun. Emilį Jotkų sausio 28 dieną 30 metų gimtadienio proga sveikino visa parapijos bendruomenė – pastoracinė taryba, parapijos jaunimas, Sumos choras, S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos direktorė Irena Kašienė ir mokytojai, Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos mokytojai, vaikai, besirengiantys Pirmajai Komunijai. Parapijiečiai dėkojo klebonui už Dievo žodžio skelbimą, už sugebėjimą bendradarbiauti tiek su miesto valdžia, tiek su žiniasklaida, tiek su „Akropolio“ vadovais, o svarbiausia, kad klebonas, turėdamas nors ir mažas pajėgas, stengiasi bažnyčią puoselėti ir ja rūpintis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija