Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Pagerbė mylimą savo kunigą

Kun. Antaną Urbanavičių sveikina
Plokščių vidurinės mokyklos
direktorė Nijolė Bitinienė

Savo mylimam klebonui
simbolinę juostą užrišo Plokščių
seniūnė Laima Miliūnienė

Plokščių kleboną pasveikino
Šakių rajono meras Juozas Bertašius

Sveikina Voniškių žemės
ūkio bendrovės vadovas
Henrikas Braškys

Gausiai šv. Mišiose dalyvavę
Bizierių krašto žmonės
skaito savo linkėjimus

Sekmadienį kun. Antanas
Urbanavičius šventė savo 60-metį

PLOKŠČIAI. Vasario 18-ąją, sekmadienį, į Švč. M.Marijos Vardo bažnyčią gausiai susirinkę parapijiečiai ne tik šventė šv. Mišias, bet ir su 60-mečiu pasveikino savo kleboną kun. Antaną Urbanavičių. Retai pasitaiko, kad kunigas sekmadienį mini tokį svarbų savo gyvenimo įvykį, bet būtent Plokščių klebonui šįkart taip sutapo. Tą dieną klebonas perskaitė Lietuvos vyskupų laišką Savivaldybių rinkimams artėjant, kuriame raginama nelikti abejingiems ir būtinai juose dalyvauti. Kunigas sakė, kad dažnai girdi žmones kalbant, jog šie išvis neis balsuoti, nes esą visi kandidatai yra blogi. Bet, pasak kunigo, katalikas vis tiek privalo balsuoti ir tokiu atveju iš daugelio jų manymu blogų kandidatų pasirinkti mažiausiai blogą.

Pamaldų metu gražiai ne tik tradicines, bet ir specialiai klebono gimtadieniui išmoktas giesmes giedojo bažnyčios choras, kuriam vadovauja vargonininkė Stasė Piliutienė, o po Sumos visus džiugino klebono kaimynės, Plokščių vidurinės mokyklos mokinės ir Šakių meno mokykloje besimokančios Ugnės Valuntaitės dainavimas (Jai akomponavo Ingira Jakienė). Šventėje dalyvavęs iš šios parapijos kilęs kun. Artūras Sederevičius, SJ, sakė jautęsis kaip per atlaidus – teko išklausyti daug išpažinčių, daug kam suteikti Atgailos sakramentą, todėl buvo džiugu matyti, kad tiek daug parapijiečių ne tik atėjo pagerbti savo kleboną ir pasimelsti už jį, bet ir su švaria sąžine priimti šv. Komuniją.

Savo mylimam klebonui simbolinę juostą užrišo Plokščių seniūnė Laimutė Miliūnienė, pasveikino Plokščių bažnyčios choristai, vidurinės mokyklos, ambulatorijos atstovai, Plokščių ir Voniškių žemės ūkio bendrovių vadovai Vytautas Bitinas ir Henrikas Braškys, Šakių rajono meras Juozas Bertašius, Šakių ligoninės vyr. gydytojas Algirdas Klimaitis, Bizierių krašto žmonės. Kun. A.Urbanavičius džiaugėsi jį taip gausiai pagerbti atėjusiais parapijiečiais ir sakė, jog būtų labai smagu tiek žmonių bažnyčioje kiekvieną sekmadienį matyti. „Jei jūsų sekmadieniais ateis mažai, mane vyskupas iškels, o bažnyčią uždarys“, – juokavo klebonas. Jis jaudindamasis prisiminė savo tarnystės Plokščiuose pradžią prieš beveik 25-erius metus, kai buvo jaunas, energingas ir radikalus. Daug parapijiečių per tuos metus pakrikštyta, sutuokta, palydėta į paskutinę žemišką kelionę. Vieni vaikai užaugo, klebonas jau krikštija bei tuokia ir jų vaikus. Parapijiečiai pamilo savo kleboną už tai, kad jis juos gerai pažįsta, žino vargus ir džiaugsmus, randa tinkamą žodį paguosti, vertina subtilų jo humoro jausmą. Klebonas sakė labiau pradėjęs vertinti kančią patiriančius žmones, nes ir pačiam pastaruoju metu teko gydytis ligoninėje.

Romas BACEVIČIUS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija