Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Alytaus dekanate

Prisiminėme kunigą, Garbės pilietį

Muzikos mokyklos bendruomenė
kartu su renginio organizatoriais
ir dalyviais. Pirmoje eilėje sėdi
(iš kairės): kun. Petras Dumbliauskas,
SDB, kun. Arūnas Užupis, saleziečių
bendradarbis Alfonsas Vitkauskas,
„Dienos namų“ direktorė
Kristina Bondareva

Kunigas Pranas Gavėnas, SDB
(1918 10 11 – 2000 02 07)

Alytus. Vasario pirmą sekmadienį į Šv. Angelų Sargų bažnyčioje aukojamą Sumą pagerbti bei paminėti prieš septynerius metus mirusio kunigo Prano Gavėno, SDB, žymaus publicisto, rašytojo, „Saleziečių žinių“ redaktoriaus, miesto Garbės piliečio, gausiai susirinko tikinčiųjų bendruomenės nariai.

Liturgijos pradžioje Alytaus dekanas kun. Arūnas Užupis, pasveikinęs maldininkus bei pažymėjęs pagrindinę bendros aukos intenciją, pristatė susirinkusiesiems svečią iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijos kunigą Petrą Dumbliauską, SDB. Daugumai bendruomenės narių jis jau pažįstamas, nes prieš gerą dešimtmetį puoselėjo tikėjimo daigus šioje parapijoje.

Garbusis salezietis kun. P.Dumbliauskas šv. Mišių pamoksle tądien kalbėjo apie kunigo misiją šių dienų pasaulyje, palygindamas ją su arkangelų Mykolo, Gabrieliaus bei Rapolo tarnystėmis Dievo kareivijoje. „Kunigas šiandien, sekdamas Šventajame Rašte paminėto arkangelo Mykolo pavyzdžiu, turėtų būti tvirtas, pasitikintis Dievo pagalba bei ryžtingai kovojantis už tikėjimą, išmintingai ir reikliai ugdantis Dievo bei artimo meilę arkangelo Gabrieliaus pavyzdžiu.

Jis turi būti globojantis, tarpininkaujantis bei tarnaujantis dieviškajam planui arkangelo Rapolo pavyzdžiu“, – įtikinamai dėstė prelegentas. Toliau jis kreipė susirinkusiųjų žvilgsnį į šeimą, patarė tėvams šeimoje puoselėti tikėjimo daigus sekant minėtų arkangelų pavyzdžiu.

Baigdamas savo pamokslą, salezietis iš Kauno pažymėjo, kad prieš septynerius metus į amžinybę iškeliavęs kun. P.Gavėnas, daugelį metų uoliai apaštalavęs išeivijoje ir grįžęs į tėvynę, taip pat stengėsi visiems tobulai tarnauti, sekdamas šv. Mykolo, Gabrieliaus bei Rapolo pasiuntinybių pavyzdžiu.

Po šv. Mišių viešosios įstaigos „Dienos namų“ direktorė Kristina Bondareva pakvietė bendruomenės narius pasiklausyti liudytojų, pažinojusių salezietį kun. P.Gavėną bei artimai bendradarbiavusių su juo. Miesto tarybos narė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rima Rakauskienė, žvelgdama į visų mylimo kunigo nueitą kelią, pažymėjo svarbiausius jo darbus Dievo žodžio skleidimo srityje atskirose Alytaus krašto bendruomenėse bei miesto savivaldybės jam skirtus pagerbimo ir pripažinimo ženklus (kultūros premija, Garbės piliečio vardas, atminimo lenta ir kt.).

Mokytoja Antanina Urmanavičienė, buvusi Kurnėnų pagrindinės mokyklos direktorė, priminė tikintiesiems kun. P.Gavėno darbus tautinės savimonės puoselėjimo srityje bei aktyvią jo veiklą steigiant katalikiškas jaunimo organizacijas grįžus į Lietuvą.

Saleziečių bendradarbis ir kun. P.Gavėno bendražygis Alfonsas Vitkauskas pažymėjo išskirtinę išėjusio kunigo meilę bei atsidavimą Dievo Motinai ir Lietuvos globėjui šv. Kazimierui. Šia proga A.Vitkausko iniciatyva buvo nutapytas, iškilmėse pristatytas ir parapijos bendruomenei padovanotas dailininko Edmundo Makavecko paveikslas „Dievo Motinos ir karalaičio Kazimiero susitikimas prie Vilniaus Arkikatedros“. Paveikslą visų akivaizdoje pašventino salezietis kun. P.Dumbliauskas.

Bendruomenės nariai įdėmiai klausėsi nuoširdžių giesmių, kurias giedojo Muzikos mokyklos chorinės studijos „Lakštangėlė“ dalyviai (vadovė Janina Adamonytė). Po maldos namų skliautais švelniai liejosi kanklių ansamblio (vadovė Alė Žebrauskienė) melodijos, sielas virpino violončelės, pianino, fleitos garsai. Jaunuosius atlikėjus Ievą Dunčikaitę, Vaidą Plavinskaitę, Ievą Valavičiūtę, Rūtą Balčiūtę, Ievą Grigūnaitę, Ernestą Veniukevičių paruošusios ir palydėjusios direktorės pavaduotoja Rita Leitanienė bei pedagogės Edita Radvilavičienė, Justina Jočytė ir kt. taip pat aktyviai dalyvavo meninėje programoje.

Atminimo šventei pasibaigus, besiskirstančių dalyvių veidus nušvietusi šypsena, ramybė, vidinis džiaugsmas be žodžių liudijo visiems, kokius gilius pėdsakus Alytaus miesto bendruomenėje paliko meilės apaštalas salezietis kun. P.Gavėnas, prieš septynerius metus iškeliavęs pas Viešpatį.

Kristina BONDAREVA,
VšĮ „Dienos namai“ direktorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija