Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gavėnia – metas atsiversti ir liudyti

Mindaugas BUIKA

Laiške 2007 metų Gavėniai
popiežius Benediktas XVI kviečia
tikinčiuosius kontempliuoti
nukryžiuoto Kristaus kentėjimus,
kaip tobuliausią Dievo
meilės išraišką

Visuotinis artimo meilės įsakymo priėmimas

Praėjusio Pelenų trečiadienio celebravimu prasidėjus atsakingam Gavėnios laikotarpiui katalikų dėmesys sutelkiamas į ta proga paskelbtą Benedikto XVI laišką (jis apžvelgtas „XXI amžiaus“ vasario 15 dienos numeryje), kuriame toliau vystomas Bažnyčios socialinis mokymas apie artimo meilės darbų sąsajas su individualiu tikėjimu į Dievą. Pristatydamas šį Šventojo Tėvo dokumentą, Popiežiškosios „Cor Unum“ tarybos pirmininkas vokietis arkivyskupas Paulius Kordesas priminė, kad neatsitiktinai dar nuo 1973 metų tuometinio popiežiaus Pauliaus VI potvarkiu ši karitatyvinę veiklą visoje Bažnyčioje koordinuojanti Šventojo Sosto dikasterija buvo įgaliota paskleisti po pasaulį Gavėniai skirtus popiežių laiškus, kaip minėta, visada turinčius ryškų socialinį bruožą.


Per mus Jėzus prie savęs patrauks ir kitus

„Meilė Jėzui turės taip pripildyti protą ir širdį, kad žmogiški prisirišimai daugiau nebeatitrauks dėmesio. Pats Jėzus ypač rūpestingai apsaugos Jam atsidavusiųjų širdis“. Tai įsimintini Motinos Teresės žodžiai, kurie skirti tikrai ne vien jos vienuolėms, bet tinka ir tiems tikintiesiems, kurie, gyvendami tikėjimu į Jėzų Kristų, turi vidinį poreikį kasdien su Juo maldoje bendrauti, Jį pažinti, Jam tarnauti, kad su Juo galėtų ir karaliauti (plg. 2 Tim 2, 11).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija