Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Apie dabartį ir ateitį...

Mieli „XXI amžiaus“ skaitytojai!

Baigiasi savivaldybių tarybų rinkimų kampanija, iš kurios daug pelno gavo didžioji žiniasklaida. Gavo netgi milijonines sumas. Aišku, tai jų komercinė paslaptis - didžiulis pelnas ir taip milijonus gaunančiai stambiajai žiniasklaidai. Deja, „XXI amžius“ – išimtis: iš rinkimų kampanijos mes negavome beveik nė lito. Nors reklamavome kai kurių partijų kandidatų mintis, publikuodami jų straipsnius ar interviu. Reklamavome netgi iš anksto: kai kurių Tėvynės sąjungos narių, krikščionių demokratų straipsniai, kurie išties buvo reklaminio pobūdžio, jau prieš prasidedant rinkimų kampanijai pasirodydavo „XXI amžiaus“ puslapiuose. Bet net už reklaminio pobūdžio straipsnelio įdėjimą į laikraštį jokio atlygio neimdavome. Nebent, kaip tikėjomės, kas nors paaukotų, priimdamas mūsų geranorišką pagalbą – juk išties mes „reklamuodavome“ tik savo tautinėmis ar krikščioniškomis nuostatomis priimtiną kandidatą. Tačiau net ir tokia mūsų pozicija sukėlė kai kurių nepasitenkinimą. Gavome žinių, kad dėl vieno į laikraštį įdėto Tėvynės sąjungos atstovo interviu kita partija, konkrečiai, Kauno krikščionys demokratai, apskundė Vyriausiajai rinkimų komisijai, esą prie interviu nebuvo pažymėta, jog tai užsakomasis rinkimų kampanijos straipsnis. Ką gi, galima ir taip traktuoti, bet galima traktuoti ir kitaip – „XXI amžius“ spausdina mums priimtinų žmonių, tarp jų ir politikų, mintis, nesipelnydamas iš to ir nereikalaudamas jokio atlygio. (Beje, dėkojame krikščionims demokratams už šį pastebėtą „pažeidimą“ – Tėvynės sąjungos rinkimų štabas nusprendė atsisakyti nemokamo jų reklamavimo laikraštyje ir už tą interviu mums atsilygino.) Jeigu krikščionys demokratai taip „susirūpinę“ Tėvynės sąjungos narių „neteisėtu“ populiarinimu, tai turėtų lygiai taip pat išreikšti rūpestį ir savo narių minčių populiarinimo „XXI amžiaus“ puslapiuose „neteisėtumu“ - juk dažnai spausdindavome jų atstovų mintis (net ir tame pačiame numeryje su Tėvynės sąjungos atstovo interviu buvo įdėtas krikščionio demokrato straipsnis, tiesa, nenurodant, kad autorius yra krikščionių demokratų kandidatas į Kauno savivaldybės tarybą – mat jam kažkodėl tą daryti uždraudė (!) skyriaus pirmininkas).

Tiek trumpai apie „XXI amžių“ liečiančius rinkimų kampanijos klausimus. Tačiau rinkimai baigsis, bus suformuota nauja savivaldybių valdžia, o mūsų laikraščiui nuo to nė kiek nepagerės. Kai kas kalba, kad išrinkus krikščionis demokratus, „XXI amžiaus“ išlikimo klausimas turi būti išspręstas teigiamai. Deja, mes jau žinome iš karčios patirties, kad jų laimėjimas ar savivaldybėse, ar Seimo rinkimuose nepagerina mūsų padėties. Lygiai taip pat, kaip nepagerina padėties ir Tėvynės sąjungos laimėjimas savivaldybėse ar Seime. Kiek mums teko kovoti dėl nors kiek teisingesnio ir objektyvesnio Spaudos rėmimo fondo darbo, kai Seime daugumą turėjo būtent šios partijos, jokios pagalbos nesulaukdavome – viskas baigdavosi, geriausiu atveju, tik pritariančiu palinkčiojimu galvomis. O fondas kaip dardėjo, taip ir toliau darda savo neteisybės keliu – paramą skiria tik iš anksto jo parinktiems leidiniams, daugiausia kosmopolitinio pobūdžio. Juk ne veltui jam vadovauja KGB agentai ir net karininkai arba prisidengusieji politkalinių etiketėmis.

Jau esame rašę, kad krikščioniškas, katalikiškas, tautinio patriotinio pobūdžio laikraštis dabartinėje Lietuvoje lieka vienišas – jo likimas, jo išsilaikymas Lietuvoje beveik niekam nerūpi. Mūsų didžiausia pagalba – tik mūsų skaitytojai. Iš jų prenumeratos daugiausia ir išsilaiko „XXI amžius“. Metų pabaigoje daugelį skolų užlopyti padeda vieno ar kito užsienio lietuvio ir jų fondų suteikiama parama. O ieškoti teisingumo pas Lietuvos politikus – tuščias reikalas. Jiems tylint jau yra sužlugdytas katalikiškas laikraštėlis vaikams „Kregždutė“ – jo tematikos, jo projektų nėkart neparėmė vadinamasis spaudos rėmimo (tiksliau, lietuviškos spaudos žlugdymo) fondas, neparėmė ir kiti atsakingi asmenys, kurių paramos, bent moralinės, tikėjosi sulaukti mažieji „Kregždutės“ skaitytojai. Tiesa, dabar šio laikraštėlio likimu labai susirūpinęs vienas vyskupas ir imasi tam tikrų priemonių jam pagelbėti. Nuoširdžiai jam dėkojame! Tačiau bijome, kad šiomis aplinkybėmis rodomos pastangos gali būti ir pavėluotos. Kartu mes esame susirūpinę, kad panašaus likimo nesusilauktų ir „XXI amžius“. Juo labiau kad perspektyvos, švelniai tariant, yra ne kokios. Mus sunkina ne tik didėjantys įvairių patarnavimų įkainiai (spaustuvės darbai, popieriaus kaina), bet ir valdžios vykdomi gyvenimo „gerinimo“ metodai, visų pirma, priverstinai didinant minimalų mėnesinį atlyginimą. Tačiau nuo padidintų atlyginimų laimi tik valdžia, taip surinkdama dar didesnius pinigus savo ministerijų klerkams apmokėti. Tas „rinkėjams duodamas pažadas“ gerinti gyvenimą tik blogina ne pelno siekiančių (kokia yra ir mūsų leidykla) įstaigų finansinę padėtį.

Nuoširdžiai dėkojame visiem tiems „XXI amžiaus“ skaitytojams, kurie pernai suteikė mums paramą, pervesdami 2 proc. pajamų mokestį arba surado kitus taip padariusius asmenis. Dėl to mes jautėme tam tikrą paspirtį. Ir šiais metais, ieškodami būdų kaip nors pagerinti mūsų sunkią finansinę padėtį, kreipiamės į visus „XXI amžiaus“ skaitytojus padėti mums renkant šį vadinamąjį 2 proc. pajamų mokestį. Prašome jus, jeigu dirbate ir jeigu nuo jūsų gaunamo atlyginimo yra atskaičiuojamas pajamų mokestis (kurį darbovietė perveda į mokesčių inspekcijos skyrių), paėmus iš mokesčių inspekcijos skyriaus formą FRO 512 užpildyti jos viršutinėje dalyje savo duomenis, o apatinėje – mūsų leidyklos duomenis (pavyzdys bus pateiktas kituose numeriuose), pasirašius grąžinti į tą patį inspekcijos skyrių. Taip pat prašome jus, ypač tuos, kurie nedirbate, į šią labdaringą akciją įtraukti savo šeimos narius, gimines, draugus, pažįstamus, bendradarbius ir pagal minėtą formą FRO 512 užpildyti savo duomenis.

Lauksime jūsų, mieli „XXI amžiaus“ skaitytojai, nesavanaudiškos pagalbos ir krikščioniško supratimo, prisidedant prie „XXI amžiaus“ išlikimo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija