Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Negaliu patikėti... 

Vasario 9 dieną Lietuvos nacionalinė televizija pradėjo laidų ciklą, skirtą Vasario 16-ajai bei Kovo 11-ajai. Kalbose apie Lietuvos Sąjūdį paminėti baisiausio tautos priešo, Komunistų partijos Centro komiteto, nariai A.Brazauskas, K.Prunskienė, G.Kirkilas, P.Gylys, kaip labiausiai nusipelnę asmenys siekiant Nepriklausomybės. Tuo metu aš buvau Panevėžio Sąjūdžio atsakingasis sekretorius ir šiuos žmones visą laiką mačiau uoliausiai tarnaujančius TSKP. Todėl pasidaro nepakeliamai skaudu, kai per garbingiausius tautos renginius nebegali išgirsti tikrųjų Nepriklausomybės šauklių ir kovotojų. Kodėl trinami iš atminties šviesiausi to meto Lietuvos nepriklausomybės žiburiai: Bernardas Brazdžionis, Kęstutis Genys, Virgilijus Čepaitis, Vytautas Landsbergis, Justinas Marcinkevičius, arkiv. Sigitas Tamkevičius, mons. Alfonsas Svarinskas, vysk. Antanas Vaičius, Antanas Terleckas ir daugybė kitų tautos patriotų? Kodėl LTV, kiti televizijos kanalai bei  spauda prisideda prie istorijos klastotės? Įdomu, kiek dar liko laiko gyvuoti ,,Lietuvos aidui“, ,,XXI amžiui“ bei kitiems patriotiniams, tautiškumą, istoriją ir tiesą ginantiems lietuviškiems laikraščiams?

Dabartinė politinė santvarka skiriasi nuo brežnevinės-andropovinės santvarkos tik tuo, kad neuždrausti keli lietuviški laikraščiai, drąsesni dar gali pakritikuoti dabartinę ,,tarybinę“ valdžią. Dar kol kas sovietinis-komunistinis elitas atvirai negali likusių tautos patriotų ištremti į Sibirą ar uždaryti kalėjimuose, tačiau ir šis etapas jau prasideda. Kauno savanoriai, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos gynėjai, lietuviškų ginklų kūrėjai kaip ir komunistiniais laikais sodinami į kalėjimus. Tie, kurie bando pristabdyti KGB veiklą Seime ir Valstybės saugumo departamente, yra net nužudomi. O ir kam visus į kalėjimus sodinti – juk laikai nebe tie bei KGB technologijos naujos. Įgrūdai į tautiškas partijas išdavikus ar aferistus ir, žiūrėk, po pusmečio partija suskaldyta ar visai išsilaksčiusi. Prieš rinkimus apšmeižei patriotiškai ir sąžiningai dirbti nusiteikusius kandidatus arba sugrūdai juos į partijos rinkimų sąrašo galą – ir tegyvuoja tų pačių išpurtusių veidelių gvardija. Kad ir kiek per šešiolika Nepriklausomybės metų rinkome valdžią, visada jos piramidėje įsitvirtindavo sovietinio mąstymo gaivalas. Kaip ir bolševikmečiu, visos valdžios niekada netarnavo savo tautos bei krašto labui.

Kas galėjo patikėti, kad tautiškiausia konservatorių partija Vagnoriaus dėka bus suskaldyta? Ar ne V.Adamkaus patarėjo D.Kuolio protu buvo pasinaudota, kai prof. Z.Zinkevičius, tuometinis švietimo ministras, vienintelis sėkmingai pradėjęs Tautinės mokyklos reformą bei Vilnijos krašte įkūręs lietuviškas mokyklas, buvo nušalintas nuo pareigų? Taip buvo visam laikui sužlugdytas tautinis-patriotinis Lietuvos jaunimo auklėjimas. Taip buvo sudarytos visos sąlygos tautos nepasitikėjimo, priešiškumo savo kraštui, egoizmo ir savanaudiškumo, amoralumo įtvirtinimui.

Ar galite patikėti, kad per šešiolika Nepriklausomybės metų tautos tvirtybę ir gyvastį palaikančios šakos – Bažnyčia, mokykla, kariuomenė ir net savanoriai, policija ir teisėsauga bei visos biudžetinės organizacijos – buvo sėkmingai „depolitizuotos“, tiksliau kalbant, išrinktoji tautos valdžia savo rankomis užgniaužė ir sunaikino patriotiškumo, meilės tėvynei bei jos įstorijai, tiesos, pasiaukojimo savo kraštui siekį. Kaip bolševikinės santvarkos – Andropovo marionetė šauniai pasitarnavo mūsų tautos pavojingiausiems priešams!

Ar galite patikėti, kad sava išrinktoji valdžia apvogs bankus bei pasisavins gamyklas, viešbučius ir tautai priklausiusią žemę bei santaupas? Ar sava išrinktoji valdžia būtų galėjusi priimti tautai nepakeliamų mokesčių naštos įstatymus, o sau „prichvatizuoti“ tautos turtą: žemę, ežerus, miškus ir dvarus. Negaliu patikėti, kad Seimo pirmininkas A.Paulauskas, 2003 metais gavęs iš VSD direktoriaus M.Laurinkaus informaciją apie grėsmę nacionaliniam saugumui dėl Rusijos įtakos strateginių objektų pirkimo bei dėl nusikalstamų grupuočių įsitvirtinimo, ekonominio kenkimo Lietuvai, neatlieka savo tiesioginės pareigos, nepakviečia prezidento R.Pakso bei tiesiogiai atsakingo už Lietuvos ekonominio ūkio saugumą tuometinio premjero A.Brazausko iškeltai problemai spręsti bei neorganizuoja šių grėsmių likvidavimo.

Negaliu patikėti, kad šiandien, kaip ir pokario partizaninio karo su okupantais metais, visur buvo verbuojami ar infiltruojami KGB išdavikai, kurie tada ir išžudė tautos patriotinį elitą. Šiandien VSD ir kitose strateginėse tarnybose vėl knibžda KGB rezervininkų ir išdavikų. Užmaskuotos tautos problemos atnešė Lietuvai milžiniškus nuostolius ir sumaištį. Šiandien ne tik aukščiausioje valdžioje, bet ir pačiame VSD iš peties darbuojasi KGB rezervininkai ir, žinoma, ne tautos labui. Ar dabar nors viena išrinktoji valdžia išsprendė susikaupusias problemas? Aišku, kad ne. Šiandien pavojus nacionaliniam saugumui dar labiau padidėjęs. Akivaizdžiai tebedirbama kaip ir sudėtingais Andropovo laikais. Suiminėjami žurnalistai, bandantys paviešinti korupcinės mafijos vadeivas, pažeidžiant įstatymus, įkuriami tais pačiais pavadinimais apsišaukėliški laikraščiai. Pareigūnai, bandantys atskleisti nusikalstamos sistemos paslaptis ir nesutinkantys paklusti VSD vadovams, yra atleidinėjami iš darbo arba su jai susidorojama kitaip (net nužudomi). Ar įmanoma suvokti, kad prezidentas V.Adamkus įvairiausiais būdais dangstys ir gins susikompromitavusius KGB rezervininkus bei teisėjus, užimančius aukščiausius teismų postus? Kaip suprasti Prezidento ,,neįgalumą“ ir KGB rezervo saugojimą tautai itin svarbiuose postuose? Ar galėtų (norėtų) šiandieninė valdžia, iškilus tautai realiam pavojui, priimti sprendimą ją ginti? Peršasi išvada, jog ne tik kad be vieno šūvio tauta būtų atiduota naujiems okupantams ir budeliams, bet dar ir už Judo grašius padėtų ją nugalabyti.

Kodėl mūsų motinų kalba kalbantys artimieji šešiolika metų balsavo ir rinko tuos pačius, nežinia kam tarnaujančius valdžios vyrus, kurie per tuos metus apiplėšė, nuskurdino (dvasiškai ir materialiai), ištrėmė iš Lietuvos ar privertė nusižudyti bei vaikų nebegimdyti? Kodėl, mieli tautiečiai, artimieji, net giminės, tiek ilgai už juos balsavote? Kas ištaisys šias nežmoniškas balsavimo už komunistinius ūkininkus klaidas? Kodėl tauta šešiolika metų nematė, kad tie valdininkai buvo, yra ir visada liks klastingiausi ir pavojingiausi vilkai avies kailyje, t.y. mūsų tautos priešai?

Viešpatie, jei tauta neatsipeikės ir vėl išrinks tuos pačius sovietinius plėšrūnus į valdžią, jau bus galima pradėti skaičiuoti metus, kada Lietuvos vardas pradės nykti iš Europos žemėlapio bei baltų istorijos paveldo! Stiprink ir apsaugok mus, Viešpatie, likusius tautos patriotus, savanorius bei kovotojus nuo baisiausios komunistinės mafijos šmėklos. Atitolink mūsų Tėvynės pražūtį. Balsuokime tik už dešiniąsias partijas.

Kazys GRABYS

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija