Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Lietuvos ryto“, TV3, L.Graužinienės ir L.Simučio tiesos

Vasario 6-11 dienomis „Lietuvos rytas“ ir TV3 užpylė ant mano, ir ne tik ant mano, galvos didžiulę porciją šmeižto, paskelbė daug netiesos. Pasiūlyčiau išklausyti ir mano tiesą.

Seimo komisija buvusio savanorio Juro Abromavičiaus žūties aplinkybėms tirti, kurioje liudyti buvau pasiprašęs, vasario pradžioje telefonu mane informavo, kad vasario 7 dieną norima išklausyti A.Pangonį, S.Adamonį, A.Stašaitį ir mane. Paklausė, kurią valandą norėčiau atvykti. Pasakiau, kad bendrauju su minėtais asmenimis ir greičiausiai atvažiuosime į Vilnių vienu automobiliu. Todėl nesvarbu, kas iš mūsų apklausiamas pirmas ar paskutinis.

Susiskambinau su minėtais bičiuliais, susitarėme dėl važiavimo į Vilnių. Norėdamas, kad komisija iš mūsų gautų kuo tikslesnės ir svarbesnės informacijos, pasiūliau prieš važiuojant susitikti ir pasidalyti prisiminimais, pasvarstyti, kuri informacija reikšmingesnė komisijos darbui, kad atsakinėjant į klausimus nereikėtų mikčioti: seniai buvo... neprisimenu... Kitu reikalu susiskambinęs su A. Petrusevičiumi, pakviečiau vykti ir jį. Susitarėme susitikti mano name vasario 5 dieną, t.y. tuoj po darbo, 18 val. Maždaug 20 minučių po 17 valandos tą dieną grįždamas iš darbo pas mus užvažiavo mano sūnus. Jam krito į akis sankryžoje stovinčios dvi lengvosios mašinos, kuriose sėdintys žmonės jį fotografavo ir filmavo. Vėliau TV3 vakaro žinių laidos informavo apie vėlai vakare įvykusį slaptą „savanorių maišto“ organizatorių susirinkimą. Tarp tų „slapukaujančių organizatorių“ matėsi ir mano sūnus, kuriam 1993-iaisiais buvo tik 13 metų. Netrukus vienas po kito atvažiavo kviestieji bičiuliai, taip pat pastebėję, jog yra fotografuojami ir filmuojami. Kadangi svečių mašinos liko gatvėje, sunerimome, jog gali bandyti jas apvogti ar nuvaryti. A.Stašaitis panoro pasižiūrėti į juos iš arti ir patraukė jų link. Aš ir A.Petrusevičius nusekėme iš paskos. Pamatę mus ateinant, „šnipai“ išlipo iš mašinų ir mus fotografuodami bei filmuodami ėmė klausinėti, koks čia susirinkimas, ką mes aptarinėsime, ką nuspręsime ir pan. Aš pasakiau, kad esame privatūs asmenys privačioje vietoje, todėl neprivalome niekam aiškintis. „Tačiau kas esate jūs ir kas jus čia atsiuntė „šnipinėti“, sužinoti būtų įdomu“, – smalsiai paklausiau. Prisistatė „Lietuvos ryto“ žurnalistai J.Barzdžiuvienė ir A.Karaliūnas, fotografas L. Brundza bei TV3 žurnalistas J.Subatkis. Juokdamasis pasakiau, kad „Lietuvos rytas“ jau sprogdintas, o taip akiplėšiškai elgdamiesi turbūt siekiate, kad ir TV3 kas nors susprogdintų. Neslėpsiu, kad turiu polinkį pasišaipyti iš kvailysčių. Tačiau kai pasišaipymas neataušino akiplėšų priekabiavimo, jau piktai pasakiau: „O koks jūsų reikalas?!“ Ir nuėjau namo. Netrukus išvažiavo ir „žurnalistai“.

Manau, kad net ir kvailiausiam kvailiui aišku: kas ruošiasi sprogdinti – nesigirs kiekvienam sutiktam. Deja, šie „žurnalistai“, matyt, humoro srityje neįgalūs. „Lietuvos rytas“ ir TV3 paskelbė Lietuvai ir pasauliui, kad Simutis prisipažino sprogdinęs „Lietuvos rytą“ ir grasino sprogdinti TV3.

Seimo komisijos pirmininkė L.Graužinienė mūsų pastangas pateikti komisijai daugiau vertingesnės, ne besikartojančios informacijos pavadino „susimokymu“. Išreiškė rimtą susirūpinimą dėl „grasinimo sprogdinti“. Tik gaila, kad „Lietuvos ryto“ ir TV3 neteisėtai naudojamas telefoninių pokalbių pasiklausymas bei kišimasis į privatų žmonių gyvenimą jai nepasirodė svarbūs.

Įdomu, ar komisija išvadas Seimui teiks apsvarsčiusi informaciją, ar „susimokiusi“.

Skirtingos, labai skirtingos mūsų tiesos. O Lietuva tik viena.

Liudvikas Simutis,
Kovo 11-osios Akto signataras

Redakcijos prierašas. Ką gi, iš Kovo 11-osios Akto signataro, ilgamečio sovietinių lagerių politinio kalinio Liudviko Simučio laiško-paaiškinimo matome, kaip nepriklausomos Lietuvos žiniasklaida skubiai vejasi „sovietinės tėvynės“ KGB vairuotą spaudos „modelį“. Visuotinai pasmerkiant drąsesnį žmogų tada paprastai būdavo daroma taip: padarius kratą „disidento“ namuose ir jį suėmus, kitos dienos svarbiausiame laikraštyje (Rusijoje tai būdavo „Pravda“ arba „Komsomolskaja pravda“, Lietuvoje – „Tiesa“ arba „Komjaunimo tiesa“) pasirodydavo „tiesą aiškinantis“ (šmeižikiškas) straipsnis, teigiantis, kad toks ir toks yra „imperializmo agentas“, pasidavęs kapitalistinių šalių specialiųjų tarnybų (kartais būdavo pateikiamas kitas variantas – „šmeižikiškų buržuazinių radijo „balsų“) įtakai šmeižia „pasaulyje šviesiausią“ tarybinę santvarką „su tikslu ją silpninti“ ir todėl yra izoliuojamas nuo tarybinės visuomenės (pastarasis teiginys dažniausiai būdavo nutylimas). Kaip rodo dabartinio gyvenimo pavyzdžiai, išrastieji KGB metodai gana tiksliai atgaivinami (su tam tikrais variantais) nepriklausomoje Lietuvoje su VSD pagalba – ne veltui šiam departamentui vadovauja niekaip nepašalinamas buvęs KGB rezervininkas. Ir ankstesni įvykiai, ir L.Simučio sekimo pavyzdys bei to sekimo organizatorių glaudus „bendradarbiavimas“ su „žiniasklaidininkais“ rodo, kad įdiegiami KGB metodai. Čia dar reikia įvertinti žymiai išaugusį sekimo technologijų lygį: pasiklausyti vienu metu VSD gali dešimtis ir net šimtus tūkstančių laisvų (?) Lietuvos piliečių. Ir, esant reikalui, tuoj pat perduoti apie juos papirktai žiniasklaidai. Perduoti apie tuos, kuriuos dabartinė valdančioji grupuotė siekia apšmeižti, – buvusius laisvės kovotojus. Užsiundyti „žiniasklaidininkai“ filmuoja, fotografuoja, įrašinėja visa, kas sukompromituotų žmogų, uždavinėja provokacinius klausimus, t.y. neteisėtai kišasi į žmogaus privatų gyvenimą. L.Simučio ir jo pažįstamų atveju jau tą pačią „sąmokslininkų susitikimo“ dieną, vakare, TV3 televizija perdavė šmeižikišką reportažą, kuriame tvirtino, kad Simutis „prisipažino“ susprogdinęs „Lietuvos ryto“ redakciją ir „rengiasi susprogdinti“ TV3 televiziją. Kitos dienos ryte tokius panašius kliedesius trimitavo ir pats „Lietuvos rytas“ (buvusi „Komjaunimo tiesa“). Tikrai „svarbų“ pagalbininką, tiriant išgalvotus ir neišgalvotus nusikaltimus, nupirktų žiniasklaidos banginių asmenyje susirado galingasis VSD. Tik, gaila, kad Seimo komisija, pats Seimas, kitos valstybės institucijos tyli, matydamos tokią įvykių eigą. Nejaugi valstybė pritaria KGB metodų įdiegimui nepriklausomoje Lietuvoje?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija