Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Šv. Kazimiero atlaidai

Vyskupas Jonas Boruta
kalba apie šv. Kazimierą

VĖŽAIČIAI. Kovo 4 dieną, sekmadienį, Šv. Kazimiero bažnyčioje Vėžaičiuose vyko Šv. Kazimiero atlaidai. Atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos penkto kurso auklėtiniai, kurių kurso globėjas yra šventasis Kazimieras. Buvo kunigų svečių, gausiai susirinko tikinčiųjų, moksleivių, atvyko iš Gargždų grupelė ateitininkių. Po šv. Mišių buvo einama iškilminga procesija lauke, nes oras buvo palankus.


Telšių dekanate

Paminėjo monsinjoro 10-ąsias mirties metines

TELŠIAI. Vasario 22 dieną Telšių Katedroje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios už mons. V.Vėlavičių, minint 10-ąsias mirties metines. Šv. Mišioms, kurias aukojo Panevėžio vyskupas J.Kauneckas, Telšių vyskupas emeritas A.Vaičius, popiežiškasis protonotaras B.Antanaitis, mons. A.Svarinskas, kun. A.Keina bei nemažas būrys Telšių vyskupijos kunigų, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta, SJ. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas į Katedrą gausiai susirinkusiems tikintiesiems bei kunigams priminė garbiojo monsinjoro nueitą gyvenimo kelią.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslo kelionė

Šiluvos Švč.M.Marijos paveikslo
kopija Lapių Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje

LAPĖS. Kovo 1 dieną, ketvirtadienį, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos delegacija, sudaryta iš šešių vaikinų ir keturių merginų, vadovaujama Stepo Linkevičiaus, atvyko į Domeikavos bažnyčioje vykusias atsisveikinimo su Šiluvos Švč.M.Marijos paveikslo kopija šv. Mišias. Po jų, paėmę paveikslą ir knygą, lydimi giesmių ir varpų gaudesio, išvyko į Lapes. Čia paveikslas, dalyvaujant tikintiesiems, skambant giesmėms ir varpams, iškilmingai įneštas į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje vyko šv. Mišios. Pamokslą sakė kun. Vitas Kaknevičius.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminėtas šv. Kazimieras

LEKĖČIAI. Kovo 4-ąją Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo iškilmingai paminėti tituliniai Šv. Kazimiero atlaidai. Bažnyčia buvo pilna įvairaus amžiaus žmonių, tarp jų ir gražaus jaunimo. Šventovės vidų puošė lelijų žiedai, simbolizuojantys paties šv. Kazimiero šventumą ir nekaltybę. Visus altorius apšvietė žvakės, kurios reiškia tikėjimo šviesą. Sumos šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė svečias iš Liudvinavo klebonas kun. Remigijus Maceina.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija