Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslo kelionė

Šiluvos Švč.M.Marijos paveikslo
kopija Lapių Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje

Šiluvos Švč.M.Marijos paveikslo
kopija iškilmingai atnešama
į Lapių bažnyčią
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Lapių parapijos atstovai
dalyvavo „Marijos radijo“ studijoje

LAPĖS. Kovo 1 dieną, ketvirtadienį, Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos delegacija, sudaryta iš šešių vaikinų ir keturių merginų, vadovaujama Stepo Linkevičiaus, atvyko į Domeikavos bažnyčioje vykusias atsisveikinimo su Šiluvos Švč.M.Marijos paveikslo kopija šv. Mišias. Po jų, paėmę paveikslą ir knygą, lydimi giesmių ir varpų gaudesio, išvyko į Lapes. Čia paveikslas, dalyvaujant tikintiesiems, skambant giesmėms ir varpams, iškilmingai įneštas į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje vyko šv. Mišios. Pamokslą sakė kun. Vitas Kaknevičius. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, sukalbėta Švč. Kristaus Kraujo litanija už pašaukimus, rožinis, kitos maldos. Pabaigoje vyko agapė. Bažnyčią vainikais išpuošė buvusi tikybos mokytoja Virga Chšanavičienė, taip pat Zita Kuizinienė ir Janina Tamašauskienė.

Kovo 2 dieną, penktadienį, 14 val. buvo einamas Kryžiaus kelias, paskui vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Po to maldoms vadovavo Marijos Legionas, buvo kalbamas rožinis, o 16 val. prasidėjo šv. Mišios. Jas aukojo ir pamokslą pasakė Čekiškės klebonas kun. Vaidas Bartkus. Pamaldų pabaigoje klebonijoje vyko agapė.

Kovo 3 dieną, šeštadienį, rytą buvo kalbamas rožinis, litanija, giedamos giesmės Švč. Marijos garbei, 11 val. prasidėjo šv. Mišios, o po jų vyko Švč. Sakramento adoracija. Vėliau programą Švč.M.Marijai atliko Lapių jaunimas. Kun. V. Kaknevičiaus eilėraščius „Marija“, „Himnas Šiluvos Marijai“ skaitė geriausios mokyklos skaitovės Kristina Žemaitytė, Rima Tervydytė, Justina Putnaitė.

Kitą programos dalį parengė ir vedė jaunosios bažnyčios choristes: Viktorija Silenkovaitė, Justina Brazauskaitė, Deimantė Blužaitė, Vilmantė Blužaite. Buvo giedamos giesmės „Ave, Marija“, „Meilė neišsenkanti“, „Kelias jau pramintas“, „Sveika, o Marija“, perskaityta „ Trijų medžių istorija“, „Pirmojo laiško korintiečiams“ ištrauka, kalbėtos padėkos maldos. Trečioji jaunimo grupė – Lapių mokyklos muzikos būrelio mokinės, kurioms vadovauja mokytoja Sonata Fomkina, – sugiedojo giesmes „Kiekviena diena“, „Norim būti geresni“. Po šv. Mišių Lapių jaunimui vyko agapė klebonijoje.

Lapių mokykla išleido lankstinuką pagal mokinių atsakymus ir svarstymus per tikybos ir etikos pamokas į anketos klausimus „Kodėl Lietuva vadinama Marijos žeme?“, „Jei dabar pasirodytų Švč. Mergelė Marija, ko ji mūsų prašytų? Kokios pagalbos melsčiau Švč. Mergelę Mariją?“ Vyresni mokiniai svarstė, ką Marija reiškia jų gyvenime.

Geriausi Lapių pagrindinės mokyklos piešėjai: Justina Putnaitė, Rima Tervydytė, Kristina Rinkevičiūtė, Mažvydas Bartkevičius, Augustinas Raginskis, kuriems vadovauja dailės mokytoja Dalia Audėjaitienė, tapė pagal Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo reprodukciją. Jų darbai buvo eksponuojami Lapių bažnyčioje.

Kovo 4 dieną, sekmadienį, buvo paskutinė paveikslo Lapių bažnyčioje diena. Iš ryto vyko Švč. Sakramento adoracija, kalbėtas rožinis, litanija, giedami „Graudūs verksmai“. 10 val. klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas paaukojo Lapių parapiją Švč. Jėzaus Širdžiai. Sekmadienio šv. Mišių pamoksle jis pasakojo paveikslų, kuriuose vaizduojami šventieji, persekiojimo ir naikinimo istoriją. Paaiškino, kad šventi paveikslai – ne stabai, o juose vaizduojami šventieji šitaip yra labai pagerbiami.

Po šv. Mišių, dalyvaujant beveik visiems vaikams, besiruošiantiems Pirmajai Komunijai, jaunimo ir suaugusiųjų chorams, gausiai susirinkusiems tikintiesiems, paveikslas su žibintais, vėliavomis, procesijos kryžiumi buvo išlydėtas ir perduotas vieninteliam Vandžiogalos parapijos atstovui. Žmonės įsigijo daug Šiluvos Švč.M.Marijos paveikslų. Klebonui teko net keturis kartus dėl jų važiuoti į kuriją. Bet vis tiek jų pritrūko.

Lapių parapijos atstovai mokytoja Jolanta Obolevičiūtė, Marijos legiono pirmininkė Adelė Matjošaitienė, Steponas ir Janina Linkevičiai dalyvavo „Marijos radijo“ specialioje ketvirtadienio laidoje, kurioje pasakota apie Šiluvos Švč.M.Marijos lankymąsi jų parapijoje.

Kun. Robertas Skrinskas,
Lapių parapijos klebonas

Jūratė Silenkovienė,
Lapių pagrindinės mokyklos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija