Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kas tas margas paukštelis, nešiojantis viso pasaulio naujienas?

Džiaugiamės, kad prasidėjo kalendorinis pavasaris, tačiau visi moksleiviai labiausiai laukia vasaros – nerūpestingo atostogų laiko.Vasara atkeliauja kartu su paukšteliais. Anot senolių pasakojimų, „kregždė ant savo uodegos vasarą parneša“. Kregždutės žiemoja Afrikoje ir į gimtinę sugrįžta beveik vėliausiai iš visų paukščių. Lietuviai nuo seno jas myli, globoja ir gėrisi šiomis nuolatos ore nardančiomis prakirptauodegėmis. Kregždės gyvena ne tik miestuose, kur daug mūrinių pastatų, bet ir kaimuose – daržinėse ir kitose joms tinkamose vietose. Kaime jos dar vadinamos blezdingomis. Retas kuris kitas paukštis taip suartėjęs su žmogumi, kaip kregždutės. Apie blezdingas jau rašė senosios Graikijos rašytojai. Jų vardas skamba lietuvių liaudies dainose, sukasi šokio sūkury.

„Kregždute“ buvo pavadintas ir vienintelis šalyje katalikiškas savaitraštis moksleiviams. Jis pradėtas leisti Atgimimo laikais ir drąsiai „nardė“ mokyklose, šeimose. Šiandien „Kregždutė“ vis mažiau turi ištikimų draugų tarp moksleivių. Ją išstumia blizgantys ir „šaudantys“, pagal užsienietišką stilių sukurti leidiniai vaikams. Pavartę „XXI amžių“, randame skaitytojų laiškų, kuriuose rašoma apie katalikiškos spaudos reikšmę auginant vaikų širdelėse gėrį, grožį, meilę ir dorą. Kai kurie tėvai pasakoja, kad kartu su vaikais skaito „Kregždutę“, kurioje taip pat randa įdomių ir gražių pasakojimų. Taip šis laikraštėlis praturtina ir visą šeimą.

„Kregždutė“ yra vienas iš tų leidinėlių, kurie propaguoja dvasingumą, praplečia tikybos pagrindus, suteikia papildomų žinių apie istoriją, gamtą, mūsų tėvynės praeitį. Sumažėjęs šio laikraštėlio tiražas kelia nerimą skaitytojų širdyse. Viena skaitytojų tiesiog klausia: „Nejaugi mes, katalikai, leisime šiam laikraštėliui numirti?“ Ji ragina parapijų kunigus, tikybos mokytojus, mokinių tėvus, močiutes, senelius ir visus geros valios žmones padėti „Kregždutei“ ir toliau skrajoti Lietuvos padangėje.

Lazdijų Šv. Onos parapijos Pastoracinės tarybos Spaudos sekcijos posėdyje buvo apsvarstyta katalikiškos spaudos reikšmė ir įtaka didinant vaikų ir tėvų tikėjimo sąmoningumą, „Kregždutės“ platinimo galimybes tarp mūsų parapijos jaunėlių. Pasiūlyta, kad būtų prasminga pristatyti šį laikraštėlį tiesiogiai mokiniams mokyklose ir jų tėvams. Pabrėžta, kad tikslinga pakviesti užsisakyti „Kregždutę“ ne vien tik tikybą lankančius mokinius, bet ir pasirinkusius etikos pamokas. Ypač reikėtų paraginti draugauti su laikraštėliu tuos moksleivius, kurie ruošiasi arba yra priėmę Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo sakramentą, nes jų pareiga – nuolat gilinti savo tikėjimo žinias. Šis savaitraštis populiariausias tarp trečios-septintos klasių moksleivių. Šitaip katalikiška spauda prisidėtų prie vaikų ir tėvų tikėjimo sąmoningumo, o sąmoningi katalikai – prie savo katalikiškos spaudos augimo. Spaudos sekcijos nariai akcentavo, kad savaitraščio pristatymas ir raginimas jį prenumeruoti nėra prievarta. Kiekvienas moksleivis laisva valia apsisprendžia jį užsisakyti arba neužsisakyti.

Apsvarstyti Pastoracinės tarybos Spaudos sekcijos rekomendacijų buvo pakviestos M.Gustaičio gimnazijos, darželių-mokyklų „Kregždutė“ ir „Vyturėlis“, Verstaminų pagrindinės mokyklos tikybos mokytojos. Jos pritarė Spaudos sekcijos nuomonei ir pateikė vertingų pasiūlymų. Tikybos mokytojos išreiškė mintį, kad reikėtų atskirai kiekvienoje klasėje moksleiviams plačiau ir vaizdžiai pristatyti šį laikraštėlį, parodant senesnius „Kregždutės“ numerius.

Po tokio laikraštėlio pristatymo mokyklose, mokiniams ir jų tėvams, jau nuo šio mėnesio pradžios su „Kregždute“ panoro draugauti 125 jauni mūsų parapijiečiai. Be abejo, prenumeratorių skaičius keisis. Visgi būtina moksleiviams parodyti ir pristatyti šį leidinuką. Mokytojos geranoriškai sutiko „Kregždutę“ atnešti mokiniams, norintiems savaitraštį prenumeruoti per bažnyčią. Toks prenumeratos būdas yra pigesnis. Laikraštėlio kaina – 50 ct, mėnesiui – 2 Lt. Žinoma, savaitraštį galima užsakyti ir per paštą. Tada kainuotų 65 ct, mėnesiui – 3 Lt.

Kaip ir Lietuvos padangių kregždutė, savaitraštis „Kregždutė“ mielai kviečia su ja bendrauti vaikus ir tėvelius iš visų Lietuvos parapijų, ypač iš ten, kur iki šiol jai buvo užvertos durys. Ji laukia jų eilėraščių, piešinių, naujų straipsnelių ir įdomių pasiūlymų. Ji laukia naujų draugų...

„Taip smagu, taip gerai, jei ką gerą darai šitai žemei, žmonėms, mūs rytojui...“ („Kregždutė“, 2006 m., Nr. 6).

Pasidalykime patirtimi. Nebūkime drungni, nes tik nuo mūsų pačių darbų priklauso Lietuvos ateitis. Mes kviečiame Lietuvos parapijas, mokyklas, tėvelius, močiutes pasekti mūsų pavyzdžiu.

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Lazdijai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija