Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kaimą telkia bendruomenės

Benjaminas ŽULYS

Narių skaičius išaugo

Lietuvos žemės ūkio rūmuose Kaune įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Į jį atvyko šios organizacijos pasiuntiniai iš įvairių šalies kaimo vietovių. O jos užima net 97 proc. šalies teritorijos, jose gyvena apie trečdalis mūsų žmonių. Jiems reikia išskirtinio dėmesio, valstybės paramos, moralinės paspirties. Antra vertus, ir patys sodiečiai neturėtų gyventi sudėję rankas ir laukti visapusiškos paramos iš šalies. Tai ne vien finansinės išmokos žemės ūkio technikai, kitoms materialinėms vertybėms įsigyti, savo gerovei sustiprinti, bet tai ir kultūrinio lygio kilimas, dorinis tobulėjimas, savišvieta, žmonių tarpusavio bendrystės bruožai. Šios organizacijos tampa vis aktyvesnės, svarbesnės bei pajėgesnės prisidedant prie Lietuvos kaimo gyvenimo perspektyvų kūrimo. LKBS įstatuose sakoma, kad ši organizacija per Lietuvos kaimo bendruomenių veiklą yra koordinuojantis centras, savo nariams teikiantis švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujantis savo narių interesams valstybinėse ir Europos institucijose.

Sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė suvažiavime pranešė, kad Lietuvoje yra per tūkstantį kaimo bendruomenių, iš jų 770 – LKBS narės. Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2003 metų sąjungos narių skaičius išaugo net 40 proc. Tiesa, jos narių esama tik 27–iuose rajonuose, tad galimybių augti yra nemažai. Pagaliau ir tuose pačiuose rajonuose narėse yra bendruomenių, kurios pasirengusios stoti į sąjungą. Ir tą suvažiavimo dieną sąjungos vadovybei pareiškimus su tokiu noru įteikė devynių bendruomenių pasiuntiniai iš Antalieptės, Rudaminos, kitų vietovių.

Žinant, kad LKB sąjunga gyvuoja tik penkerius metus, ko nors ypač ženklaus nederėtų norėti. Tačiau vietoje nestovima: daroma, veikiama, ieškoma, kuriama. Vien per ataskaitinį laikotarpį tų darbų galima paminėti nemažai. Konferencijos apie demokratijos ir pilietiškumo raišką ugdant kaimo bendruomenes, kaimo ir valdžios partnerystė, kaimo bendruomenių vieta šiuolaikinėje visuomenėje rado nemažą atgarsį gyvenime. Bendruomenės nariai susitiko su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi, kitais ankstesniais prezidentais. Apie kaimo bendruomenių gyvenimą, jų veiklą Vokietijoje susitikime šios šalies ambasadoje Vilniuje papasakojo žemės ūkio ministrė Renata Kunst. Įsimintini sąskrydžiai, seminarai, konferencijos, plati veikla darbo grupėse. Įdomios kelionės buvo į Briuselį bei Airiją. Šioje šalyje, turinčioje senas ir tvirtas kaimo bendruomenių tradicijas, mūsiškiai pamatė, kokia bendruomenių įtaka šalies gyvenime. Pasimokyti yra ko, todėl dera pripažinti, kad Lietuvos kaimo bendruomenės eina teisingu keliu.

Arčiau žmogaus

Žinoma, bendrovės veikia ne vien konferencijose, seminaruose, išvykose, o pačiame kaime, kur sodiečiai gyvena, dirba, dalyvauja įvairiausiuose renginiuose. Aišku, ne visi juose lankosi, daug jų būna labiau užsiėmę, ypač – per darbymečius, savais šeimos rūpesčiais, ir ne visuomet atsiranda laisvesnio laiko. Bendruomenių aktyvistai tai suvokia, nenusimena, todėl suranda laiko paraginti, pakalbinti.

Antai Pasvalio rajono Pumpėnų kaimo bendruomenė, kuriai vadovauja A.Noreika, vien pernai laimėjo tris projektus: „Sporte, tu būk mano draugas“, jaunimo – „Žinių šviesoj ir širdies šilumoj“ bei „Lai medis tau būna brolis, o gėlė – sesuo“. Buvo gauta šiek tiek lėšų, už kurias veikla toliau plėtojama. Literatūrinėse vakaronėse buvo paminėti poetai Bernardas Brazdžionis, Paulius Širvys, Vytautas Mačernis. Vyko gražiausios sodybos konkursas, rudens gėrybių paroda, surengtos žiemos ir pavasario sporto šventės. Gražiai praėjo Katalikiškojo jaunimo diena, adventinė vakaronė „Adventas – Kalėdų laukimo metas“, iškilmingai įžiebta kalėdinė eglutė, surengtos išvykos į Druskininkus, Panevėžį, Kauną ir kt. Kaimo bendruomenė darniai sutaria su vietos valdžia, vieni kitus supranta, todėl ir neblogai sekasi.

Ignalinos rajono, Antalksnės kaimo bendruomenės narė Gražina Ragaišienė džiaugiasi surengtais susitikimais su kalbininkais, poetais, sumanytomis parodomis. „Mums labai reikia duonos, bet be jos dar būtina gauti maisto sielai“, – sako moteris.

Suvažiavime dalyvavusi tarptautinės PREPARE organizacijos koordinatorė Ursula Budiszh Szukala sakė, kad bus skatinamas lietuvių kaimo bendruomenių tarptautinis bendradarbiavimas.

Beje, praeitais metais iš mūsų šalies biudžeto kaimo bendruomenėms buvo skirta trys milijonai litų, šiemet – jau šeši milijonai. Be to, yra galimybė gauti lėšų iš Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO), kitų šaltinių. Nereikia sakyti, kad su pilnesne pinigine galima nuveikti daugiau darbų. Reikia žinoti, kad rajonuose veikiančių bendrovių vadovai, kiti aktyvistai dirba visuomeniniais pagrindais, vien geros valios skatinami. Dera ieškoti įstatymiškai pagrįstų būdų nors šiek tiek šiuos entuziastus paskatinti.

Savo kreipimesi į šalies Prezidentą, Seimą, Vyriausybę, apskritis, savivaldybes suvažiavimo delegatai pasiūlė inicijuoti įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimą ir papildymą, siekiant stiprinti kaimo bendruomenių gyvybingumą. Delegatai pasiūlė įteisinti tiesioginius merų ir seniūnų rinkimus. Atkreiptinas dėmesys į blogą regioninių ir vietinių kelių būklę. Dar viena problema – kaimuose bei miesteliuose bloga geriamojo vandens kokybė. Opus dalykas – nykstančių amatų išsaugojimas kaimuose. Kiekvienoje rajonų savivaldybėje turėtų dirbti kaimo bendruomenės koordinatorius. Be to, kaimo bendruomenei turėtų vadovauti ne seniūnas, kaip yra dabar, bet kitas bendruomenės narys.

Suvažiavimas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininke išrinko Guodą Burokienę, pavaduotoju – Žemės ūkio rūmų vicedirektorių Alvydą Grigaliūną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija