Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Gera naujiena Kovo 11-ąją

Kovo 11-ąją Paminklinėje
Prisikėlimo bažnyčioje
buvo gausu jaunimo

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
sveikina kleboną Vytautą
Grigaravičių gavus monsinjoro titulą

Prisikėlimo parapijos parapijiečiai
Silvija ir Kazimieras Ūsai priėmė
Šiluvos Švč.Mergelės Marijos paveikslą

ŽALIAKALNIS. Kovo 11-ąją Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje 11 valandą aukojamose šv. Mišiose gausiai dalyvavo Kauno miesto moksleiviai, švietimo darbuotojai, vicemeras Kazimieras Kuzminskas, atsakingoji už socialines reikmes Loreta Kudarienė ir kiti savivaldybės nariai. Šv. Mišias, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, aukojo kun. Gintaras Vitkus, SJ. Homiliją sakė parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius, kuris atkreipė dėmesį į ypatingą šios Gavėnios kelią, skatinantį kiekvieną susimąstyti, apsispręsti, iš tikrųjų atsinaujinti. „Dažnas mano, kad jo nuodėmės mažos ir visiškai nereikšmingos palyginti su tuo, kas vyksta už jo namų sienų: žmogžudystės, apiplėšimai, paleistuvystė, išdavystė ir kitos žmogaus prigimčiai, jei ji nevaldoma, būdingos aistros, – sakė klebonas. – Atminkime, visos nuodėmės mus skiria nuo Dievo ir Jo meilės. Kaip rašė apaštalas Jokūbas: „Kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų“ (Jok 2,10). Kasdien mes girdime apie netikėtas nelaimes – žemės drebėjimus, potvynius, sniego griūtis, gaisrus ir daugelį kitų, kurių metu žūsta ne tik nusidėjėliai, bet ir teisieji, ne tik senoliai, bet ir vos gimę vaikai.“ Pasak klebono, kiekvieną kartą kyla klausimas: „Kodėl?“ Ypač skausmingai nuskamba šis klausimas ištartas motinos, netekus mylimo vaiko. Ir niekas nežino atsakymo. „Gal tai įspėjimas, kaip rašė apaštalas Paulius, kad reikia saugotis didžiausios nelaimės – amžinosios kančios pragaro ugnyse? – klausė klebonas. – Kaip dangus, taip ir pragaras prasideda jau čia, žemėje. Viskas priklauso nuo to, kokią kryptį pasirenka žmogus, atskira bendruomenė, tauta. Šiandien Lietuva išgyvena sunkius išmėginimus, nors nuo valstybingumo atgavimo prabėgo daugiau nei 15 metų. Todėl prašykime Viešpatį sustiprinti mūsų tautos dvasią, kad kuo daugiau, ypač valdžios vyrų, atsigręžtų į Jį šventu tikėjimu, kuris garantuos visavertį gyvenimo vainiką“, – baigė klebonas.

Į šią šventę gražiai įsipynė aktoriaus Egidijaus Stanciko surengta popietė konferencijų salėje. Parinkęs lietuvių poetų posmus, šlovinančius karalių Mindaugą, aktorius parengė programą „Kelias į karūną“. Nuoširdžiu, išraiškingai pateiktu žodžiu E.Stancikas užbūrė gausiai susirinkusią auditoriją. Po renginio susirinkusieji galėjo apžiūrėti dailininko Viliaus Ksavero Slavinsko parodą „Žodis ir spalvos“.

Kitas iškilmingas šv. Mišias, skirtas Kovo 11-ajai, 12.30 val. aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ. Kartu su juo koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, mons. Adolfas Grušas, kunigai dr. Rimas Skinkaitis, Virginijus Veprauskas, Emilis Jotkus, Kazimieras Ambrasas, SJ, Izidorius Butkus ir klebonas kun. V.Grigaravičius. Homilijoje arkivyskupas apgailestavo, kad ne taip sklandžiai viskas klostosi laisvoje Lietuvoje. Gal per greitai visko norime? Juk žydų išsilaisvinimas iš Egipto jungo vyko 40 metų. Gal ir pas mus viskas susitvarkys, išsispręs? Baigiantis šv. Mišioms arkivyskupas paskelbė dekretą apie popiežiaus Benedikto XVI klebonui suteiktą monsinjoro titulą. Ši džiaugsminga žinia visiems buvo netikėta.

Dekanas dėkojo ir su jauduliu kalbėjo, kad tai įpareigoja dar uoliau darbuotis Viešpaties vynuogyne. Pastoracinės tarybos nariai, dėkodami arkivyskupui, kalbėjo: „Sunku rasti, vos prieš keletą akimirkų sužinojus džiugią staigmeną, padėkos žodžių, dar sunkiau ištarti sveikinimus ir linkėjimus, tik norisi išsakyti popiežiaus Benedikto XVI mintį: „Mieli kunigai, tarp darbų gausos atraskite poilsio valandėlių, nes vien tik darbas užkietina širdį. Nepamirškite, kad šalia jūsų yra žmonės, kurie laukia jūsų paguodžiančio, padrąsinančio, raminančio žodžio“. Vėliau aktorius E.Stancikas, sveikindamas kleboną, pasakė nuostabią frazę: „Tegul garbė neapleidžia jūsų išminties!“

Džiaugiamės ir sveikiname kleboną dekaną mons. V.Grigaravičių. Linkime jam nesustoti ir toliau uoliai darbuotis Viešpaties vynuogyne.

Birutė VASYLIENĖ

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija