Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno )) dekanate

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Knygoje pasirašo į Kulautuvą
atvykęs vyskupas Jonas Ivanauskas

Tikintieji Švč. Mergelės Marijos
su Kūdikiu paveikslą išlydi iš Paštuvos
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Klebonas kun. Šarūnas Petrauskas
(dešinėje) Kulautuvoje parapijiečiams
pristato kunigų seminarijos rektorių
mons. Aurelijų Žukauską
(antras iš dešinės)

Tikintieji Kulautuvos Švč. Mergelės
Marijos Vardo bažnyčioje

Mons. Aurelijus Žukauskas
sako pamokslą Kulautuvos tikintiesiems

Šv. Mišias Kulautuvos
Švč. Mergelės Marijos Vardo
bažnyčioje aukoja mons. Aurelijus
Žukauskas ir klebonas
kun. Šarūnas Petrauskas

Knygoje pasirašo
mons. Aurelijus Žukauskas

Šv.Mišias Basųjų karmeličių
vienuolyno koplyčioje
aukojo kun. Severinas Holocheris, OFM

Basųjų karmeličių
vienuolynas Paštuvoje

Kun. Šarūnas Petrauskas
veda eiseną su paveikslu
iš Basųjų karmeličių vienuolyno
į Šv. Barboros bažnyčią

Švč. Mergelės Marijos
su Kūdikiu paveikslas
atnešamas į Paštuvos bažnyčią

Tikintieji Šv. Barboros bažnyčioje

KULAUTUVA. Po dekanato parapijas keliaujanti stebuklingo Šiluvos Dievo Motinos Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija čia buvo atvežta iš Babtų kovo 11-ąją, sekmadienį. Skambant varpui, giesmei „Marija, Marija“, šviečiant žvakėms, ji iškilmingai įnešta į bažnyčią ir pastatyta šalia altoriaus. Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje aukojo klebonas kun. Šarūnas Petrauskas. Jis savo pamoksle pabrėžė, kad visi turime sekti Marijos pavyzdžiu ir mylėti visus žmones, ištiesti jiems pagalbos ranką, užjausti ligoje, kitoje nesėkmėje. Mūsų širdys galėtų būti jautresnės, švelnesnės – tokią širdį turėjo Marija. Interpretuodamas Šv. Raštą, klebonas pabrėžė, kad Mozės artėjimas prie degančio krūmo taip pat nebuvo lengvas: „Ir mes, artėdami prie Dievo per Švč. M. Mariją, turime paruošti savo širdį ir dvasią, turime atsisakyti savo vergavimo visokioms ydoms kasdieniniame gyvenime. O tai yra sunkiausia“, – sakė klebonas. Pasibaigus šv. Mišioms, vyko Švč. Sakramento adoracija, vėliau buvo giedama Švč. M. Marijos litanija bei Marijai skirtos giesmės. Ši diena parapijiečiams buvo įstabi tuo, kad juos suartino Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo apsilankymo malonė ir šviesa.

Susirinkusieji susikaupę meldėsi už savo artimuosius, visus žmones, kad vieni kitiems būtų geresni, atidesni.

Paveikslo kopija Kulautuvos bažnyčioje viešėjo beveik visą savaitę, iki šeštadienio. Tomis dienomis čia kasdien vyko įvairūs dvasiniai, bažnytiniai renginiai: Švč. Sakramento adoracija, buvo skaitomas Šventasis Raštas, kalbamas rožinis. Kiekviena diena buvo skiriama kuriai nors temai. Sekmadienį buvo meldžiamasi už Lietuvos nepriklausomybę, pirmadienį – už parapijos šeimas.

Kovo 12 dieną, pirmadienį, parapijiečiai meldėsi už šeimas. Šv. Mišias aukojo svečias kun. Ričardas Rutkauskas, buvęs Kulautuvos vidurinės mokyklos mokinys. Tądien bažnyčioje apsilankė itin daug tikinčiųjų, kurie su dideliu susidomėjimu ir pagarba savo kraštiečiui dalyvavo jo koncelebruojamose Mišiose, klausėsi homilijos. Įsiminė jos žodžiai, kad tikras tikintysis neturi apsiriboti keliomis maldelėmis, bet, kaip ir tas figmedis, užauginti gerus vaisius. Po šv. Mišių kun. R.Rutkauskas mielai pabendravo su buvusiais kaimynais ir kitais jį pažinojusiais kulautuviškiais bei giminėmis. Po šv. Mišių Kulautuvos seniūnijos salėje vyko parapijiečių susitikimas su Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja Giedre Aukščiūniene tema „Šeima ir šeimos centras“. Gausiai susirinkusios šeimos ir jų vaikai maloniai pabendravo su lektore, svarstė šiuolaikines šeimų problemas. Lektorė aiškino, kaip svarbu sutuoktiniams visą gyvenimą mokytis meilės meno, puoselėti tarpusavio santykius, kalbėjo, kaip įveikti krizes šeimoje, siūlė Šeimos centre teikiamą psichologo pagalbą.

Antradienį už visas parapijos institucijas šv. Mišias aukojo ir pasakė turiningą pamokslą vyskupas Jonas Ivanauskas. Ganytojas pirmiausia pasveikino tikinčiuosius su Šiluvos Dievo Motinos paveikslo apsilankymu Kulautuvoje, sakė, jog Dievo Motina siekia pamatyti, kaip gyvena, kokiais keliais vaikšto jos vaikai, pasidžiaugė, kad kulautuviškiai labai susidomėję šiuo įvykiu. Vyskupas priminė, kad kovo 13-oji yra Marijos diena, taip pat kalbėjo apie rūpesčius ir darbus, susijusius su pasiruošimu iškilmėms Šiluvoje 2008 metais. Nuoširdus ir įdomus pokalbis buvo tęsiamas per agapę seniūnijos salėje. Klebonas pristatė institucijų vadovus, atstovus. Parapijiečiai daugiau sužinojo apie Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo stebuklą kaip istorijos patikrintą ir seniausią Europoje. Taip pat sužinojo, kad į Jubiliejaus iškilmes Šiluvoje 2008 metų rugsėjį yra pakviestas ir Šventasis Tėvas Benediktas XVI.

Trečiadienį buvo meldžiamasi už parapijos jaunimą, šv. Mišias aukojo kun. Gintaras Blužas. Jis aiškino Švč. Mergelės Marijos paveikslo reikšmę, pasitelkęs metaforą patarė jaunuoliams, kaip atsakingai rinktis savo gyvenimo kelius, vėliau pabendravo su vaikais, jaunimu. Po šv. Mišių buvo šventinami parapijiečių įsigyti Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslai, pasirašoma knygoje. Kulautuvos kultūros centre jaunimas susitiko su pedagogu ir rašytoju Ričardu Pagojumi, pristatyta jo knyga „Meilės pamokos“.

Ketvirtadienį šv. Mišias už sergančiuosius aukojo Raudondvario vikaras kun. Vitas Kaknevičius. Vėliau Kulautuvos bibliotekos „Bičiulių klubas“ visus pakvietė į poezijos vakarą, skirtą Švč.M.Marijai; jo metu skambėjo giesmės „Ausk Marijai“, „Dangaus karaliene“ ir poetės Lacrimos eilės. Savo eilių paskaitė kun. V. Kaknevičius. Kultūros centro direktorė Andžela Mickutė sugiedojo „Ave, Marija“. Seniūnijos salė buvo pilnutėlė, visi dėkojo už nuostabiai praleistą valandą.

Kovo 16 dieną buvo meldžiamasi už dvasinius pašaukimus, šv. Mišias aukojo mons. Aurelijus Žukauskas. Vėliau Kulautuvos seniūnijos salėje vyko gyvas, įdomus parapijiečių bendravimas su Kauno kunigų seminarijos rektoriumi mons. A. Žukausku ir klierikais.

Kovo 17 dieną šv. Mišiose buvo meldžiamasi už parapijas, jas aukojo kun. Š. Petrauskas. Po šv. Mišių, giedant „Marija Marija”, paveikslą perėmė Paštuvos parapijos atstovai.

Drauge su paveikslu po bažnyčias keliauja didelė puošni knyga, kurioje surašomi tos kelionės akcentai, įspūdžiai, visa tai paįvairinant nuotraukomis. Knygoje pasirašo tikintieji, atėję į paveikslo pagerbimo iškilmes. Kulautuvos bažnyčioje pirmąją dieną, sekmadienį, prie knygos nusidriekė ilga eilė parapijiečių. Kaip sakė klebonas kun. Š.Petrauskas, tai bus mūsų dienų katalikų palikimas ateities kartoms.

Kleboną kun. Š.Petrauską nudžiugino tai, kad patys parapijiečiai pasiūlė praplėsti šventės programą, talkino ją įgyvendinant.

Šeštadienį Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas buvo iškilmingai išlydėtas į netoliese esantį Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyną.

PAŠTUVA. Kovo 17 dieną, šeštadienį, paveikslas iškilmingai sutiktas Basųjų karmeličių vienuolyne. Čia jis išbuvo iki sekmadienio ryto. Ankstyvą sekmadienio rytą vienuolyno koplyčioje šv.Mišias aukojo kun. Severinas Holocheris, OFM. Po to paveikslas palydėtas į Šv. Barboros bažnyčią, kur šv.Mišias aukojo klebonas kun. Š.Petrauskas. Paskui paveikslas iškilmingai išlydėtas ir perduotas Vilkijos parapijai.

Benjaminas ŽULYS,

Romas BACEVIČIUS,

Beata ŠADZEVIČIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija