Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujokyno pradžios ir įžadų šventė

Naujokyno pradžios ir įžadų apeigos

Davusieji amžinuosius ir laikinuosius
įžadus Kankinių koplyčios kriptoje
su br. Nerijumi Čapu, OFS, (kairėje)
ir br. kun. Benediktu Sigitu Jurčiu,
OFM (trečias iš dešinės)

Kovo 17 dieną Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Kankinių koplyčioje vyko šventė – naujokyno pradžios ir įžadų apeigos.

Šv. Mišių metu, kurias celebravo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai vienuolyno gvardijonas br. kun. Benediktas Sigitas Jurčys, OFM, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas, OFS, į Pasauliečių pranciškonų ordino naujokyną priėmė aštuonis kandidatus iš Kretingos, Plungės, Palangos, Klaipėdos ir Telšių. Po šių apeigų, giedant Šv. Dvasios himną, naujokyną baigiantys du broliai ir šešios sesės iš Kretingos leidosi į Kankinių koplyčios kriptą, kur prie pranciškonų kankinių altoriaus br. Nerijaus Čapo, OFS, ir br. kun. Benedikto Sigito Jurčio, OFM, akivaizdoje vienas davė amžinuosius, o septyni laikinuosius įžadus. Iš kriptos į koplyčią su degančiomis žvakėmis sugrįžusius, tik ką įžadus davusiuosius, sveikino čia susirinkę jų artimieji, pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas, kuris, beje, nuostabiai giedojo šios šventės metu.

Po šv. Mišių naujokai ir įžadus davusieji visus šventės dalyvius pakvietė į Parapijos namus, kur suruošė nuostabią agapę.

Telaimina juos Viešpats!

Nerijus Čapas, OFS,
Lietuvos pasauliečių pranciškonų
ordino Nacionalinis ministras

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija